Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel O časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Zaslat článek Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Computer-based cognitive rehabilitation for cognitive functions after stroke

Autoři: D. Baltaduonienė, R. Kubilius, S. Mingaila
Autoři - působiště: Department of Rehabilitation, Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
Článek: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(3): 269-277
DOI: 10.14735/amcsnn2018269
Kategorie: Review Article


Počítačová rehabilitace kognitivních funkcí po cévní mozkové příhodě

Souhrn

Cíl:
Kognitivní dysfunkce je podle literárních pramenů jednou z nejčastějších poruch vyvolaných cévní mozkovou příhodou. Navzdory vysokému počtu případů kognitivních poruch po cévní mozkové příhodě jsou možnosti jejich léčby stále poněkud omezené. Cílem této studie bylo posoudit u osob po cévní mozkové příhodě účinnost kognitivního tréninku a zejména programů počítačové kognitivní rehabilitace (computer-based cognitive rehabilitation; CBCR).

Metody:
Do analýzy byly zahrnuty studie, ve kterých byl u subjektů po cévní mozkové příhodě použit některý z programů CBCR. V databázích PubMed (Medline), Cochrane Database a EBSCO jsme vyhledali publikace vydané od ledna 2007 do července 2016. Všechny zahrnuté studie byly publikovány v angličtině.

Výsledky:
Kritériím pro zahrnutí vyhovovalo deset studií. Zahrnuté studie tvořilo devět randomizovaných kontrolovaných studií a jedna randomizovaná pilotní studie. Všechny studie byly zaměřeny na obecné nebo doménově specifické kognitivní funkce. Výsledkem většiny zahrnutých studií bylo zlepšení hodnocených funkčních parametrů.

Závěr:
Přehled vypracovaný autory tohoto článku nám umožňuje konstatovat, že programy CBCR mohou u subjektů po cévní mozkové příhodě přispět ke zlepšení kognitivních funkcí.

Klíčová slova:
cévní mozková příhoda – kognitivní dysfunkce – kognitivní trénink – trénink s využitím počítače – počítačová terapie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bio­medicínských časopisů.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Aim:
According to literature sources, cognitive dysfunction is one of the most common stroke-induced disorders. Despite the high number of cases of cognitive disorders after stroke, treatment options are still rather limited. The aim of this study was to assess the efficiency of cognitive training in individuals after stroke, in particular computer-based cognitive rehabilitation (CBCR) programmes.

Methods:
The analysis included studies where intervention of a CBCR programme was applied to subjects after stroke. We searched PubMed (Medline), Cochrane Database, and EBSCO for publications between January 2007 and July 2016. All the included studies were published in English.

Results:
Ten studies met the inclusion criteria. The included studies consisted of nine randomised controlled trials and one randomised pilot study. All the studies targeted general or domain-specific cognitive functions. The majority of the included studies resulted in the improvement of the assessed functional outcome measures.

Conclusion:
The overview conducted by the authors of this article allows us to claim that CBCR programmes may help to improve cognitive functions in subjects after stroke.

Key words:
stroke – cognitive dysfunction – cognitive training – computer-based training – computer therapy


Chinese summary - 摘要

脑卒中后认知功能的计算机认知康复

目标:

根据文献资料,认知功能障碍是最常见的中风引起的疾病之一。尽管卒中后认知障碍的病例很多,但治疗方案仍然相当有限。 本研究的目的是评估卒中后个体认知训练的效率,特别是在基于计算机的认知康复(CBCR)计划中。

方法:

该分析包括对中风后受试者进行CBCR干预的研究。在2007年1月至2016年7月期间,我们搜索了PubMed (Medline)、Cochrane数据库和EBSCO,寻找相关的出版物。所有纳入的研究都以英文发表。

结果:

10项研究符合纳入标准。纳入的研究包括9个随机对照试验和1个随机试点研究。所有的研究都针对一般或特定领域的认知功能。大多数纳入的研究结果改善了评估的功能结局措施。

结论:

这篇文章的作者所做的概述让我们可以宣称CBCR程序可能有助于改善中风后受试者的认知功能。

关键词:

中风 - 认知功能障碍 - 认知训练 - 计算机辅助训练 - 计算机治疗

Introduction

Stroke is a leading cause of death and a source of persistent disability around the world [1]. One year after a stroke, 35% of patients are functionally dependent, indicating that stroke is a leading cause of disability [2]. Some of the patients remain disabled due to cognitive, psychosocial, and motor dysfunction, which limits their daily activity and working capacity. Stroke becomes a big burden both to patients and their caregivers. For example, a stroke can result in various problems when performing activities of daily life, such as eating, clothing, bathing and moving, which event. leads to partial or complete dependence of a person who has suffered a stroke [3].

Stroke affects the cognitive domain, which involves attention, memory, language, and orientation functions [4]. Cognition is important for comprehensive recovery. Impairment of cognition reduces an individual’s ability to plan and initiate autonomous activities, solve problems, sustain and divide attention, memorise information and understand task instructions [5]. Moreover, people after a stroke often experience emotional and behavioural changes: they may experience fear, anxiety, frustration, anger, sadness, and a sense of loss. Emotional disturbances after a stroke can have an influence on rehabilitation outcomes.

According to Bernhardt et al, early rehabilitation is widely regarded as an important feature of effective care of stroke patients [6]. The guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery indicate that treatment gaps and future research directions identified include newer technologies, such as virtual reality, body-worn sensors, and communication resources, including social media [7]. One method proposed for optimising the effectiveness of therapy is the use of computerised cognitive rehabilitation training. Most cognitive rehabilitation programmes use a variety of activities, including those that require attention, planning or working memory with a pencil and paper, or computerised activities, and those that teach compensatory strategies [7]. Bahar– Fuchs et al suggest that cognitive training traditionally involves guided practice on a set of standardised tasks designed to reflect particular cognitive functions, such as memory, attention, or problem solving. Tasks may be presented in a paper and pencil format or may also be computerised [8].

As reported by Prigatano, it is necessary to constantly develop new techniques for the remediation of disturbed higher cerebral functioning, while still attending to the patients’ personal experiences and helping them adjust to their neuropsychological deficits in the context of interpersonal situations [9]. According to the recommendations of evidence-based studies, computer-based interventions include active participation of a therapist to foster insight into cognitive strengths, and may be used as part of a multi-modal intervention for various cognitive deficits and weaknesses to develop compensatory strategies, and to facilitate the transfer of skills into real-life situations. Cognitive rehabilitation is effective in helping patients learn and apply compensations for residual cognitive limitations [10].

The guidelines of the European Federation of Neurological Societies indicate that the use of virtual environments has shown positive effects on verbal, visual, and spatial learning, and that memory training in virtual environments is rated as possibly effective (Level C recommendation) [11]. According to the 2015 update of the Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Mood, Cognition and Fatigue Module, direct remediation/ cognitive skills training should focus on providing intensive specific training to directly improve the impaired cognitive domain. The recommended methods include drill and practice exercises, mnemonic strategies or computer-based tools directed at specific deficits (evidence Level B) [12].

Cognitive rehabilitation interventions are usually classified into two methods. The first one is conventional cognitive rehabilitation, which usually consists of the performance of paper-and-pencil tasks and may therefore restrain cognitive training [5]. The second one is computer-based cognitive rehabilitation (CBCR) that provides standardised and structuralised training programmes, and allows users to adjust the degree of task difficulty to their individual cognitive levels [13]. CBCR enables an integrated and personalised cognitive rehabilitation training that simultaneously targets several cognitive domains, such as memory, attention, executive functions and visuospatial abilities in a more valid approach [5].

Technological innovations have resulted in computerised cognitive training and virtual reality cognitive training, which provide more cost-effective, accessible, flexible, and comprehensive interventions [14]. Such programmes are designed to address specific cognitive functions in people whose functions are impaired after brain damage due to a stroke. The choice of a specific computer programme depends on which hemisphere of the brain was damaged –  left or right, cortical vs. subcortical –  and on the level of cognitive impairment. In addition, it provides instant and direct feedback on the performance of the damaged area [15].

The aim of this study was to assess the efficiency of cognitive training with CBCR programmes for individuals who have suffered a stroke.

Methods

Independently selected studies for this systematic review were CBCR programme-related studies of stroke patients published between January 2007 and July 2016. Mixed search methods were used, including computer-based and manual searches. Electronic databases included PubMed (Medline), Cochrane Database, and EBSCO, identifying key words and medical subject headings (MeSH terms). Population search terms were restricted to stroke and cognitive dysfunction, and intervention search terms included cognitive training, computer-based training, computer therapy, and computer-assisted cognitive rehabilitation.

The inclusion criteria for the studies were as follows: 1. participants were adults diagnosed with a stroke; 2. the intervention was a CBCR programme; 3. evaluation of cognitive functions was performed using standardised tests; and 4. the publication was in English. The exclusion criteria were as follows: 1. diagnosed dementia; 2. intervention was not CBCR programme training and did not target cognitive function; 3. no neurocognitive or functional outcome measures were included; and 4. full texts of articles were not available.

Results

The search that we carried out returned 174 results. After performing a thorough screening according to selected key words, 67 articles that analysed cognitive functions were selected. Overall 45 articles out of these 67 were rejected because they did not meet the inclusion into the study criteria. This was performed by reviewing them and making a decision depending on the title and abstract of hit articles. After detailed evaluation of the remaining 22 articles, 12 more were rejected because they did not specify the methodology of the application of computer-based programmes. At the end of the screening process, a total of 10 articles that could be easily accessed met the study criteria and were included in the final review (Fig. 1). CBCR, virtual reality, non-invasive brain stimulation programmes were used in stroke survivors. Various researchers evaluated the effect with standardised assessment tools. The included studies consisted of nine randomised controlled trials and one randomised pilot study. The detailed results of the conducted overview are presented in this paper.

Fig. 1. Diagram of search strategy.
Obr. 1. Diagram vyhledávací strategie.

The total number of the subjects of our overviewed studies was 349; 177 of them used CBCR programmes for cognitive rehabilitation, and 172 were subjects in control groups (with other intervention methods or conventional rehabilitation used for their rehabilitation). The smallest number of subjects in the analysed studies was 16 and the highest was 87 subjects. Their age ranged from 34 to 89 years. Five studies targeted patients with acute/ subacute stroke, and the remaining five included patients with chronic stroke (> 5 months). Various studies of CBCR programme influence on cognitive functions at acute or chronic stroke stage showed that there was substantial improvement of cognitive functions in experimental groups. Only in the study by Zucchel­la et al there was significant difference in memory and visual attention between the two groups [17]. The majority of the studies that we looked at indicated the type of stroke analysed –  both ischemic and hemor­rhagic stroke were analysed in five studies [15– 19], and only ischemic stroke was analysed in one study [20]. Four analysed studies reported on stroke in general, regardless of its type. All the studies recorded the age and gender of their subjects; however, five of them also indicated the length of education in years. An overview of all the studies covered by our research is presented in Tab. 1.

Tab. 1. Overview of publications.

47-PM47 – Raven’s Colored Progres sive Matrices; AAT – Aachener Aphasie Test; ADG – Alzheimer disease group; ACE-R – Addenbrooke’s Cognitive Examination, revised; BVST – Backward visual span test; CAMSHIFT – continuously adaptive mean shift algorithm (a computerized visual perception rehabilitation programme with interactive patient – computer interface for visual perception training); CFQ – Cognitive Failure Question naire; CG – control group; CNT – computerized neurocognitive function test; CPT – Continuous performance test; DST – Digitspan test; EG – experimental group; F – female; FAB – Frontal Assessment Battery; FIM – Functional Independence Measure; HADS – Hospital Anxiety and Depres sion scale; HDRS – Hamilton Depression Rat ing Scale; IADL – The Lawton Instrumental Activities of Daily Liv ing Scale; IQc – IQ score global; IQv – IQ score verbal; IQp – IQ score performance; K – MMSE – Korean Mini-Mental State Examination; LOTCA – Loewenstein Occupational Therapy Cognitive As ses sment; LOTCA-G – Lowenstein Occupational Therapy Cognitive As ses sment– Geriatric Version; M – male; MI – Motricity Index; MMSE – Mini-Mental State Examination; MoCA – Montreal Cognitive Assessment; MVPT-3 – Motor – free Visual perception Test-3; PASAT version A – Paced Auditory Serial Addition Test version A; PO – Perceptual organization; PssCogRehab – Cognitive Rehabilitation Therapy System (Psychological Software Service, USA); QEEG-8 – Quantitative Electroencephalograph measure; RAVLT – Rey Auditory Verbal Learn ing Test; RUFF 2&7 – Ruff 2 & 7 Selective Attention Test; SG – stroke group; SOP – Speed of processing; SS-QOL2 – Stroke Specific Quality of Life Scale; TMT-A – Trail making test – type A; TMT-B – Trail making test – type B; TOL – Tower of London test; VC – Verbal comprehension; VCPT – Visual continuous performance test; VRG – virtual reality group; VST – Visual span test; WAIS-III – Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS R – Wechsler Adult Intel ligence Scale-Revised; WAIS R-NI – Wechler Adult Intel ligence Scale – Revised NI; WM – work ing memory

The analysed studies used the following CBCR programmes: NEUROP –  4, CoTras (Netblue Co., Ltd, Daegu, Korea), Cogmed (Cognitive Medical System AB, Stockholm, Sweden),  PssCogRehab (Psychological Software service, Indianapolis, USA), Una palestra per la mente (Gollin, 2011), Training di riabilitazione cognitive (Powell and Malia, 2009), RehaCom (Hasomed GmbH, Magdeburg, Germany), U.M.N.I.K. 2011– 2012, ComCog, IREX system® (Vivad group, Toronto, Canada), and CAMSHFT. Treatment sessions and periods varied among studies (Tab. 2). Interventions were implemented for 4– 6 weeks in most of the studies (N = 8). The duration of one analysed study was 2 weeks [21], and other studies lasted for 12 weeks [20]. The shortest intervention of a CBCR programme applied was 60 min per week, and the longest 240 min per week. The duration of programme application over the entire rehabilitation period ranged between 240 and 1,080 min.

Tab. 2. CBCR program intensity and duration.
CBCR – computer-based cognitive rehabilitation

In order to evaluate the cognitive functions of subjects, 7 studies used the Mini- Mental State Examination, 5 studies used different Neuropsychological Tests Batteries, and 2 studies used Montreal Cognitive Assessment or Loewenstein Occupational Ther­apy Cognitive Assessment. Some studies also employed Activity Daily Life (ADL) assessment, Functional Independence Measure (N = 3), and Modified Barthel Index (N = 2), and 1 study used the IADL scale. Other assessment tools were also used; they are listed in Tab. 1. All the studies targeted general or domain-specific cognitive functions, including attention, execution function, general cognition, language, memory, processing speed, visuospatial ability, verbal fluency, working memory, and visual perception. General cognitive functions were analyzed in 7 studies, memory in 2 studies, visual perception in 2 articles, and attention was the focus of only 1 article. All the analysed studies had inclusion and exclusion criteria, determined as well as experimental, and control groups involved. In 7 studies, traditional rehabilitation was applied to subjects of control groups. In 3 other studies, the cognitive functions of control subjects were trained using a CBCR programme, and the results achieved were compared with the data of experimental groups where cognitive functions were trained using other interactive technologies [15,18,19]. A CBCR programme was applied in subjects of experimental groups in 7 studies; subjects of control groups were administered traditional rehabilitation measures [3,13,16,17,20– 22].

Discussion

Cognitive function is an important parameter which may help to establish the prognosis of the damage caused by stroke, and which determines the quality of a patient’s subsequent life [15]. Preliminary evidence from literature on this topic suggests that cognitive impairment can increase disability and indirectly affect functional recovery after stroke as a result of reduced participation in rehabilitation and poor adherence to treatment guidelines [23]. The shortage of rehabilitation providers and resources in different countries has limited the provision of adequate and appropriate rehabilitation services to stroke survivors [24]. Novel strategies are becoming available to overcome the modest benefits of conventional rehabilitation [14]. Various CBCR program­mes have been developed to treat different areas of cognitive impairment.

This systematic review evaluated studies that assessed the efficiency of CBCR programme interventions aimed at improving cognitive function in individuals after stroke. The strengths and limitations of these studies are discus­sed to understand their application in practice and to learn about the research design for future studies assessing the effectiveness of CBCR in patients after stroke.

The results of these studies reveal that CBCR is effective for recovery of cognitive functions in stroke patients who present cognitive impairment and who would be expected to have a quicker rehabilitation [3,13,20,22]. After conducting a study, Ressner et al claim that brain plasticity is probably crucial for successful CBCR, and one might anticipate a greater effect of CBCR in patients with acute demarcated brain lesions (as in stroke) than in patients with a diffuse neurodegenerative disorder [20].

In all the studies that met our inclusion criteria, the influence of CBCR in patients after stroke with mild cognitive impairment was reviewed. The majority of the analysed studies assessed only general cognitive functions, and only a few were dedicated to the analysis of separate cognitive functions (memory, working memory, attention, space perception). Some studies showed that a specific CBCR programme may contribute toward the recovery of visual perception [13,18]. Several trials revealed statistically significant differences between groups in the domains of memory and visual attention [3,17,19]. Some studies suggested that the loss of attention after stroke could interfere with the recovery of other cognitive functions [3,17,19,21]. Zucchella et al discussed that rehabilitation of mild cognitive impairment is usually based on the retraining method, which demonstrates positive effects particularly in the domain of attention [17]. Participants of the reviewed studies using a CBCR programme demonstrated significantly greater improvements compared with participants using conventional cognitive rehabilitation on aspects such as memory, attention, visual perception, and executive functioning.

As noted by researchers, future studies should focus not only on how general cognitive capacity changes in the course of the study, but should also distinguish and analyse in detail cognitive functions –  memory, attention, space perception etc. [13,18]. As other researchers on the topic have indicated, sample size of studies should be greater, and it is necessary to conduct studies with subjects classified by post-onset duration of stroke, damaged area, and cognitive function [22]. A number of studies in rehabilitation apply interventions that develop cognitive functions in chronic patients; however, some authors claim that CBCR programmes applied in the early stage after stroke may produce an expected optimal benefit and guarantee faster recovery of cognitive functions [13,17]. According to Kim, the priorities at the acute care unit are both diagnostic as well as therapeutic interventions. Depending on medical conditions (hemorrhagic or non-hemorrhagic lesion, size and site of stroke, underlying health status), treatment options are determined. It is suggested that early rehabilitation intervention is necessary even if a diagnostic or therapeutic plan is not completed. At this phase, rehabilitation starts with a less intensive approach [25].

The risk of post-stroke cognitive impairment is related to both the demographic factors such as age, education and occupation, and to vascular factors [26]. Many studies have demonstrated that higher levels of intelligence as well as of educational and occupational attainment are good predictors of which individuals can sustain greater brain damage before demonstrating functional deficit. Rather than suggesting that the brains of these individuals are grossly anatomically different from those with less reserve (e. g. they have more synapses), the cognitive reserve hypothesis posits that they process tasks in a more efficient manner [27]. In all reviewed studies research subjects were divided by gender and brain damage localisation, but the effect of CBCR programme was not discussed with respect to these parameters. On the other hand, Gottesman and Hillis argued that gender differences in the distribution of cognitive dysfunction after stroke might be attributable to differences in stroke mechanisms between men and women [28]. The role of the gender of patients in recovery after stroke is contradictory. According to some studies, female patients need rehabilitation programmes to focus more on improving their physical functioning and to diagnose and treat depression because of gender disparities in recovery and outcomes after stroke [29].

Research where changes in cognitive functions were analysed applying a CBCR programme in combination with another intervention for developing cognitive functions (CAMSHFT algorithm, IREX system) shows that virtual reality training combined with CBCR may be of additional benefit for treating cognitive impairment in stroke patients [18,19].

In the analysed studies, the majority of subjects were middle or older age. There is a stereotype in society that individuals of these age groups struggle in performing tasks with computers. However, Zucchella et al in their 2014 study found that compliance with the programme was generally high, even among older patients less familiar with computers; the computer interface was very simple and user-friendly and, instead of being a limiting factor, might have made the treatment more pleasant and motivating for patients, as suggested by the satisfaction score, which was significantly higher in the study group [17].

Our results show that a variety of computer programmes for developing cognitive functions exists. The duration and intensity of their application is different. The majority of the studies analysed reported a similar duration of intervention (4−6 weeks), and only in one study was the CBCR programme applied for 3 months [20]. Prokopenko et al conducted a study where a CBCR programme was applied for only 2 weeks [21]. There is a lack of detailed guidelines in the analysed literature that would define the optimal intensity and duration of application of each computer programme in case of different disorders. The overview performed as part of our research demonstrates that some studies applied the same computer programme of different intensity –  2– 5× per week and 240– 1,080 min in total time [3,22].

In order to evaluate the continuity of performed studies, reports on the repeated assessment of cognitive functions a few months following rehabilitation are insufficient in the majority of analysed studies. Only Ressner et al claim to have planned a repeated assessment of subjects after one year [20]. The majority of analysed studies comprised small sample sizes of subjects (only two studies had more than 20 subjects per group [17,22]), which was probably a result of adhering to strict inclusion into/ exclusion from a study‘s criteria. The studies emphasize that due to small sample size it is difficult for them to prove the effectiveness of new programmes. None of the studies reported an a priori sample size calculation to determine the sample size needed to reveal clinically significant effects.

Conclusions

The conducted systematic overview of 10 selected studies allowed us to identify the efficiency of CBCR programme intervention for improvement of cognitive functions in subjects after stroke. Current evidence regarding effectiveness of these interventions for improvement of cognitive functions in subjects after stroke is limited. The majority of the studies analysed in this research project indicated that such interventions might contribute to improvement of cognitive function, especially attention concentration and memory. However, not all the studies reported to have observed a significant difference between the study groups.

The most common limitations in the conducted studies are the following: too small sample size; separate cognitive functions (subcategories) are recommended for analysis; interventions are suggested to be delivered in the early stages of stroke; monitor­­ing of performed interventions is needed after some time (continuity); the age range of subjects is too broad; and the chosen research instruments are inappropriate. However, this overview provides basic information necessary to promote the implementation of new, innovative technologies in rehabilitation and further application of computer-based interventions. By analysing different studies of other researches in the field, our team was trying to find out if these CBCR programmes have standardised application guidelines that would define the uniformity of their application for patients after stroke. After performing this analysis, we are planning to carry out a study during which a CBCR programme will be applied to patients after a stroke.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Daiva Baltaduonienė

Department of Rehabilitation, Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences

Eivenių 2

LT-50161 Kaunas

Lithuania

e-mail: daiva.baltaduoniene@lsmuni.lt

Accepted for review: 27. 7. 2017

Accepted for print: 6. 3. 2018

References

1. Jaracz K, Grabowska-Fudala B, Kozubski W. Caregiver burden after stroke: towards a structural model. Neurol Neurochir Pol 2012; 46(3): 224– 232.
2. Wolfe CD. The impact of stroke. Br Med Bull 2000; 56(2): 275– 286. doi: 10.1258/ 0007142001903120.
3. Cho HY, Kim KT, Jung JH. Ef­fects of computer as­sisted cognitive rehabilitation on brain wave, memory and attention of stroke patients: a randomized control trial. J Phys Ther Sci 2015; 27(4): 1029– 1032. doi: 10.1589/ jpts.27.1029.
4. Al-Qazzaz NK, Ali SH, Ahmad SA et al. Cognitive impairment and memory dysfunction after a stroke dia­gnosis: a post-stroke memory as­ses­sment. Neuropsychiatr Dis Treat 2014; 10: 1677– 1691. doi: 10.2147/ NDT.S67184.
5. Faria AL, Andrade A, Soares L et al. Benefits of virtual reality based cognitive rehabilitation through simulated activities of daily living: a randomized control­led trial with stroke patients. J Neuroeng Rehabil 2016; 13(1): 96. doi: 10.1186/ s12984-016-0204-z.
6. Bernhardt J, Indredavik B, Langhorne P. When should rehabilitation begin after stroke? Int J Stroke 2013; 8(1): 5– 7. doi: 10.1111/ ijs.12020.
7. Winstein CJ, Stein J, Arena R et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare profes­sionals from the American Heart As­sociation/ American Stroke As­sociation. Stroke 2016; 47(6): e98– e169. doi: 10.1161/ STR.0000000000000098.
8. Bahar-Fuchs A, Clare L, Woods B. Cognitive train­­ing and cognitive rehabilitation for persons with mild to moderate dementia of the Alzheimer’s or vascular type: a review. Alzheimers Res Ther 2013; 5(4): 35. doi: 10.1186/ alzrt189.
9. Prigatano GP. A brief overview of four principles of neuropsychological rehabilitation. In: Christensen AL, Uzzell BP (eds). International handbook of neuropsychological rehabilitation. Critical is­sues in neuropsychology. Boston: Springer 2000: 115– 125. doi: 10.1007/ 978-1-4757-5569-5_7.
10. Cicerone KD, Langenbahn DM, Braden C et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(4): 519– 530. doi: 10.1016/ j.apmr.2010.11.015.
11. Cappa S, Benke T, Clarke S et al. EFNS guidelines on cognitive rehabilitation: report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2005; 12(9): 665– 680. doi: 10.1111/ j.1468-1331.2005.01330.x.
12. Eskes GA, Lanctôt KL, Her­rmann N et al. Canadian stroke best practice recom­mendations: mood, cognition and fatigue fol­low­­ing stroke practice guidelines, update 2015. Int J Stroke 2015; 10(7): 1130– 1140. doi: 10.1111/ ijs.12557.
13. Park JH, Park JH. The ef­fects of a Korean computer-based cognitive rehabilitation program on cognitive function and visual perception ability of patients with acute stroke. J Phys Ther Sci 2015; 27(8): 2577– 2579. doi: 10.1589/ jpts.27.2577.
14. Coyle H, Traynor V, Solowij N. Computerized and virtual reality cognitive train­­ing for individuals at high risk of cognitive decline: systematic review of the literature. Am J Geriatr Psychiatry 2015; 23(4): 335– 359. doi: 10.1016/ j.jagp.2014.04.009.
15. Park IS, Yoon JG. The ef­fect of computer-as­sisted cognitive rehabilitation and repetitive transcranial magnetic stimulation on cognitive function for stroke patients. J Phys Ther Sci 2015; 27(3): 773– 776. doi: 10.1589/ jpts.27.773.
16. Westerberg H, Jacobaeus H, Hirvikovski T et al.Computerized work­­ing memory train­­ing after stroke –  a pilot study. Brain Inj 2007; 21(1): 21– 29. doi: 10.1080/ 02699050601148726.
17. Zucchel­la C, Capone A, Codel­la V et al. As­ses­s­­ing and restor­­ing cognitive functions early after stroke. Funct Neurol 2014; 29(4): 255– 262.
18. Kang SH, Kim DK, Seo KM. A computerized visual perception rehabilitation program­me with interactive computer interface us­­ing motion track­­ing technology –  a randomized control­led, single-blinded, pilot clinical trial study. Clin Rehabil 2009; 23(5): 434– 444. doi: 10.1177/ 0269215508101732.
19. Kim BR, Chun MH, Kim LS et al. Ef­fect of virtual reality on cognition in stroke patients. Ann Rehabil Med 2011; 35(4): 450– 459. doi: 10.5535/ arm.2011.35.4.450.
20. Res­sner P, Niliu P, Berankova D et al. Computer-as­sisted cognitive rehabilitation in stroke and Alzheimer’s dis­ease. J Neurol Neurophysiol 2014; 5(6): 1000260. doi: 10.4172/ 2155-9562.1000260.
21. Prokopenko SV, Mozheyko EY, Petrova MM et al. Cor­rection of post-stroke cognitive impairments us­­ing computer programs. J Neurol Sci 2013; 325(1– 2): 148– 153. doi: 10.1016/ j.jns.2012.12.024.
22. Yoo C, Yong MH, Chung J et al. Ef­fect of computerized cognitive rehabilitation program on cognitive function and activities of liv­­ing in stroke patients. J Phys Ther Sci 2015; 27(8): 2487– 2489. doi: 10.1589/ jpts.27.2487.
23. Cum­m­­ing TB, Marshall RS, Lazar RM. Stroke, cognitive deficits, and rehabilitation: still an incomplete picture. Int J Stroke 2013; 8: 38– 45. doi: 10.1111/ j.1747-4949.2012.00972.x.
24. Saposnik G, Levin M, Outcome Research Canada (SORCan) Work­­ing Group. Virtual reality in stroke rehabilitation: a meta-analysis and implications for clinicians. Stroke 2011; 42(5): 1380– 1386. doi: 10.1161/ STROKEAHA.110.605451.
25. Kim CT. Rehabil­litation medicine. Stroke rehabilitation. Pen­nsylvania: University of Pen­nsylvania 2012. doi: 10.5772/ 38499.
26. Sun JH, Tan L, Yu JT. Post-stroke cognitive impairment: epidemiology, mechanisms and management. Ann Transl Med 2014; 2(8): 80. doi: 10.3978/ j.is­sn.2305-5839.2014.08.05.
27. Stern Y. What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept: critical review. J Int Neuropsychol Soc 2002; 8(3): 448– 460. doi: 10.1017.S1355617701020240.
28. Gottesman RF, Hil­lis AE. Predictors and as­ses­sment of cognitive dysfunction result­­ing from ischaemic stroke. Lancet Neurol 2010; 9(9): 895– 905. doi: 10.1016/ S1474-4422(10)70164-2.
29. Persky RW, Turtzo LCh, McCul­lough LD. Stroke in women: disparities and outcomes. Curr Cardiol Rep 2010; 12(1): 6– 13. doi: 10.1007/ s11886-009-0080-2.

Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.3/5, hodnoceno 18x
 
 
 

Diskuze čtenářů


Vstoupit do diskuze

Open Journal System
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Vědomostní test

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2019

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější