Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Informace o časopisu

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie patří mezi medicínské časopisy s nejdelší tradicí, která je výjimečná i v evropském měřítku.
Periodikum je vydáváno od roku 1938 (původně jako Neurologie a psychiatrie československá). Jeho předchůdce vycházel pod názvem Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a dietetické terapii již od roku 1904, používáme tedy dvojí číslování ročníku (v roce 2011 ročník 74/107).
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku: České neurologické společnosti, Slovenské neurologické společnosti, České neurochirurgické společnosti, Slovenské neurochirurgické společnosti a České společnosti dětské neurologie.
Časopis je určen všem praktickým a teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající se základním výzkumem.
Publikuje původní práce z celé neurologie a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu, dále krátká sdělení a kazuistiky, které procházejí náročným recenzním řízením, ale i přehledné články, komentáře, diagnostické a léčebné standardy a řadu seriálů (minimonografie s vědomostním testem, okénko statistika či webové okénko).
Výrazem kvality časopisu je měřitelný impakt faktor, a to kontinuálně od roku 1997

Impakt faktor časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za rok 2017 činí 0,508.

Časopis je excerpován v databázích Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus a EBSCO.

Zkratka pro citování: Cesk Slov Neurol N
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1210-7859
ISSN pro on-line přístup: 1802-4041

Redakční rada

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
roman.herzig@fnhk.cz

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Neurologická klinika FZS UP a Pardubické krajské nemocnice, a. s.
edvard.ehler@nempk.cz

Sekretář redakce

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
david.skoloudik@upol.cz

Redakce

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
bartos@pcp.lf3.cuni.cz

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
bednarik.josef@fnbrno.cz

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
neurolkl.snp@unlp.sk

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
petr.marusic@fnmotol.cz

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
hoslej@fnbrno.cz

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA
Hennerova neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Evzen.Ruzicka@vfn.cz

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
peter.valkovic@gmail.com

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
svohanka@fnbrno.cz

Redakční rada

doc. MUDr. M. Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. J. Benetin, PhD. 
prof. MUDr. M. Galanda, CSc.
prim. MUDr. J. Hadač, Ph.D.
doc. MUDr. H. Horáková, Ph.D.
prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESO
prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc.
prof. MUDr. M. Sameš, CSc.
prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. P. Suchomel, Ph.D.
prof. MUDr. J. Šteňo, DrSc.
prof. MUDr. I. Štětkářová, CSc.
prof. MUDr. P. Turčáni, PhD.

Čestní členové

prof. J. Jankovic (Houston)
prof. O. Kolar (Indianapolis)
prof. R. Fahlbush (Erlangen)
prof. B. George (Paris)

Aktualizováno 29. 8. 2017

Předplatné

Informace o předplatném naleznete zde.

Pokyny pro autory

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je volně přístupný (open access) časopis, publikující české, slovenské a anglické práce z oboru neurověd.

Časopis je nejdůležitějším zdrojem informací o dvou základních oborech neurověd v České a Slovenské republice, a to o neurologii a neurochirurgii. Jsou v něm publikovány původní práce z celé neurolog e a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu. Časopis dále obsahuje informace ze života Neurologické a Neurochirurgické společnosti ČLS J. E. Purkyně, zprávy z domácích a zahraničních sjezdů, zprávy o osobnostech a recenze o publikacích a objevech. Časopis je určen všem praktickým i teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající se základním výzkumem. Práce zahraničních autorů jsou publikovány v anglickém jazyce. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat nejlepší informaci o stavu klinických neurověd v ČR a SR.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Požadavky na nabízené rukopisy

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Rukopis může být zaslán v češtině, slovenštině nebo angličtině. Časopis umožňuje také publikaci dvojjazyčné práce (české + anglické nebo slovenské + anglické), kdy česká nebo slovenská verze je publikována jak v tištěné, tak v elektronické verzi časopisu, anglická pak jen v elektronické verzi.

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější). Použijte řádkování 2 na textovou část včetně legendy, je doporučeno písmo Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl začínejte na nové straně. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte na konci stránky dole uprostřed. Zachovejte pořadí: titulní strana včetně poděkování, souhrn a klíčová slova, vlastní text, přehled literatury.

Tabulky mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Obdobně grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoliv v rastrové podobě. Každou tabulku a graf uveďte na samostatné straně, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek. Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu použity. Ověřte si, zda jsou každá tabulka a graf citovány v textu. Tabulky vytvořené pomocí Microsoft Word vložte do textového souboru, a to za Legendy k obrázkům. Tabulky vytvoření pomocí Microsoft Excel zašlete jako samostatný soubor.

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu a ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.

Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),
 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),
 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

Dodržujte prosím zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací.

Legendy k obrazovým přílohám vložte do textového souboru, a to za Literaturu. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend.

Používejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky.

Seznam zkratek používaných v ČSNN

 • CMP – cévní mozková příhoda
 • CNS – centrální nervový systém
 • CT – výpočetní tomografie
 • CTA – výpočetně tomografická angiografie
 • ČR – Česká republika
 • DNA – deoxyribonukleová kyselina
 • DSA – digitální subtrakční angiografie
 • EEG – elektroencefalografie
 • EMG – elektromyografie
 • EP – evokované potenciály
 • EU – Evropská unie
 • HIV – human immunodeficiency virus
 • MR – magnetická rezonance
 • MRA – magnetickorezonanční angiografie
 • ORL – otorhinolaryngologie
 • PET – pozitronová emisní tomografie
 • RS – roztroušená skleróza
 • RTG – rentgen
 • SR – Slovenská republika
 • UZ – ultrazvuk
 • WHO – World Health Organisation

Tyto zkratky již není nutné v textu vysvětlovat.

Příprava rukopisu

Při přípravě rukopisu vycházejte z příslušných ČSN, rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors – http: //www.icmje.org/ethical_1author.html).

Text původní práce se rozděluje do oddílů: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze. U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuze). Jiné typy článků, jako např. editorial, přehledný referát, krátká sdělení a kazuistiky vyžadují jiné členění.

Název: Musí být výstižný a stručný, optimálně v rozsahu 5–6 slov. Jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu.

Titulní strana: Titulní strana musí obsahovat stručný a výstižný název článku.

Souhrn a klíčová slova: Druhá strana má obsahovat souhrn ne delší než 200 slov u nestrukturovaného i strukturovaného českého nebo slovenského souhrnu. Anglické souhrny (strukturované i nestrukturované) mohou mít rozsah až 300 slov. Souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce. Strukturovaný souhrn (vyžadovaný u Původních prací) musí obsahovat následující součásti: Cíl, Soubor a metodika, Výsledky, Závěry. Pod souhrnem autor uvede 3–10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov autoři vyjdou z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http: //www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov pak odvodí od anglické verze. Redakce požaduje, aby autoři poskytli i kvalitní anglickou verzi názvu práce, souhrnu a klíčových slov. Pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám). V souhrnu ani klíčových slovech nepoužívejte zkratky!

Text článku

 • dejte prosím pozor na automatické přepisování textu (zejména u cizích slov a jmen),
 • pokud v textu upozorňujete na práci, kterou napsalo více autorů, vkládejte et al (např. „Autoři Jones et al poprvé popsali…“),
 • číslovky do devíti vypisujte slovem, od 10 číslem,
 • nepoužívejte automatické odkazy (na tabulky, obrázky, literaturu).

Literatura: Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, bez mezer – viz [3,26] nebo [25–27]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http: //www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání. Práce publikované v České a slovenské neurologii a neurochirurgii citujte jako Cesk Slov Neurol N. Vyvarujte se odkazů na abstrakta. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „v tisku“; autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Informace z nabídnutých, ale dosud neakceptovaných rukopisů musí být v textu citovány jako „nepublikované sdělení“, a to s písemným souhlasem zdroje. Vyvarujte se citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení. Pro vědecká sdělení musí autoři získat písemný souhlas a ověření správnosti od zdroje osobního sdělení.

Články v časopisech

 1. Standardní článek v časopisu

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124 (1): 980–3.doi: xxxx.

Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následované et al.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, et al. Childhood – leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73 (1): 1006–12. doi: xxxx.

 1. Organizace jako autor

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164 (5): 282–4.

 1. Články přijaté do tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

 1. Osoba/y jako autor/ři

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers 1996.

 1. Kapitola v knize

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–78.

 1. Sborník z konference

Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996.

 1. Abstrakt

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P, et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

 1. Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse SS. Factors in the emergency of infectious diseases. [online]. Emerg Infect Dis 1995 Jan-Mar; 1 (1). Available from URL: www.cdc.gov/nciod/EID/vol1no1/morse.htm.

 1. Elektronický materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [online]. Dostupné z URL: http: //www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.

Pro autory používající elektronické citační manažery jako EndNote, Reference Manager nebo Zotero uvádíme, že nová citační norma ČSNN je totožná s Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, takže mohou Literaturu vyexportovat v tomto formátu, který bude kompatibilní s ČSNN.

Formáty prací

Redakce přijímá rukopisy následujících formátů: editorial (pouze vyžádané), minimonografie (pouze vyžádané), kontroverze (pouze vyžádané), původní práce, přehledné referáty, krátká sdělení, kazuistiky (pouze jako dopis redakci), dopisy redakci a dále krátká sdělení charakteru recenzí, zpráv ze sjezdů, nekrologů a jubileí apod.

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v oblasti neurověd v rozsahu maximálně 10 stran vlastního textu (bez titulní strany, abstraktu a literatury – přibližně 2 500 slov), doprovázené maximálně 8 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků a 40 citacemi. Musí obsahovat všechny výše uvedené části (Úvod, Soubor a metodika, Výsledky, Diskuze, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledné referáty jsou přijímány v rozsahu do 10 stran textu a 60 citací. Jejich výběr podléhá rozhodnutí redakce.

Krátká sdělení přinášejí klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnosticko u či léčebnou metodou. Musejí obsahovat abstrakt, přípustný rozsah bez titulní strany a abstraktu je 6 stran (přibližně 1 500 slov), 20 citací a 4 přílohy.

Kazuistiky přinášejí popisy zajímavých případů jsou akceptovány ve formátu Dopis redakci. Neobsahují abstrakt, přípustný rozsah bez titulní strany 1000 slov, 10 citací a 2 přílohy.

Dopisy redakci (rubrika korespondence) přinášejí odborná sdělení, reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v neurologii a neurochirurgii a postřehy v rozsahu maximálně 2 stran bez příloh.

Časopis v současnosti umožnuje vedle tištěné verze přijaté práce libovolného typu (Původní práce, Přehledný referát, Krátké sdělení, Kazuistika) publikovat online na webu i verzi rozšířenou, a to jak v českém/slovenském nebo anglickém jazyce, event. i dvojjazyčně v obou jazycích – českém/slovenském i anglickém. Tato online verze může být rozšířená oproti tištěné verzi až o 2 500 slov, 5 tabulek, 6 obrázků a 20 citací. Při zaslání rukopisu autor vyznačí části textu, tabulky, obrázky a citace, které mají být publikovány jen online na webu vždy na začátku a na konci „ONLINE ONLY“.

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete v elektronické podobě (text ve formátu MS Word; tabulky a grafy v editovatelné podobě, např. ve formátu MS Excel; grafické a obrazové přílohy ve formátu.jpg nebo.tiff) prostřednictvím online redakčního systému Open Journal System (OJS) – viz samostatné pokyny. V případě většího objemu dat zašlete na CD, DVD nebo USB poštou na adresu redakce.

Rukopis musí být doprovázen průvodním dopisem, podepsaným korespondujícím autorem. Tento dopis musí obsahovat: (1) informace o předchozí nebo duplikátní publikaci práce nebo její jakékoliv části, jak bylo uvedeno v tomto dokumentu výše; (2) prohlášení, týkající se finančních nebo jiných závazků, které by mohly vést ke konfliktu zájmů; (3) prohlášení týkající se dodržování etiky při práci s lidmi a zvířaty: Autoři prohlašují, že studie na lidských subjektech popsaná v manuskriptu byla provedena v souladu s etickými standardy příslušné komise (institucionální a národní) odpovědné za provádění klinických studií a Helsinskou deklarací z roku 1975, revidovanou v roce 2000; (4) pokud je v manuskriptu uveden animální experiment, uvedou v doprovodném dopise autoři analogické prohlášení: Autoři prohlašují, že animální experimenty byly provedeny v souladu s institucionálními a národními standardy pro nakládání s laboratorními zvířaty. Obě prohlášení, pokud budou relevantní, budou současně uvedeny v manuskriptu v oddílu Metodika; (5) prohlášení, že rukopis byl přečten a schválen k publikaci všemi spoluautory a že byly splněny požadavky na autorství uvedené výše v tomto dokumentu; (6) jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu autora pověřeného k jednání s ostatními spolu autory o korekturách a konečném schválení publikace; (7) formát práce (přehledný referát, původní práce, krátké sdělení, dopis redakci) a rozsah abstraktu a textu (bez literatury) udaný počtem slov. Rovněž doprovodný dopis zasílejte oskenovaný v elektronické podobě.

V OJS uvádějte při vyplňování informací o autorech v názvu pracoviště na prvním místě lékařskou fakultu, poté fakultní nemocnici. Samostatně uvádějte instituce (granty), které práci podpořily. Poděkování soukromým osobám můžete uvést v „Komentáři pro editora“. Jako nepovinnou součást mohou autoři uvést dva potenciální recenzenty (včetně mailového kontaktu), čímž mohou urychlit recenzní řízení. Autorům však není zaručeno, že redakce nezvolí jiné recenzenty. Mohou rovněž uvést maximálně 3 recenzenty, které si vysloveně nepřejí. Jak potenciální, tak i nežádoucí recenzenty je nutno uvést také v OJS, a to v „Komentáři pro editora“. V případě nejasností se obraťte na redaktorku časopisu na mailové adrese lucie.dvorakova@ambitmedia.cz nebo na telefonním čísle 737 287 515.

K článku lze přidat video, a to ve formátech FLV, AVI, WMV, MPG, MPEG.

K zajištění anonymity recenzního řízení anonymizujte v textu jak své pracoviště, tak i autocitace svých předchozích prací.

Autoři jsou povinni odeslat revidovaný rukopis prostřednictvím redakčního systému OJS. Aktualizované pokyny pro autory vchází v platnost od č. 1/2017.

Korektury musí být vráceny zpět na adresu redaktorky do tří dnů, jinak bude článek schválen a podepsán k tisku pouze vedoucím redaktorem.

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

redakce České a slovenské neurologie a neurochirurgie

Neurologická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: csnn@ambitmedia.cz

Aktualizováno 10 5. 2018

Instrukce ke stažení zde (PDF)

Zaslat článek

Open Journal System

Vážení autoři,

děkujeme, že jste si pro publikaci svého článku vybrali časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Přijímání článků a redakční práce probíhají s pomocí našeho nového online redakčního systému Open Journal System (OJS), který Vám mimo jiné zprostředkuje také možnost sledovat postup příspěvku redakčním procesem, a který bude funkční od 1. 12. 2016.
Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá v pěti krocích, kterými Vás systém sám provede. Postup vkládání článku je následující:

 • Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali, a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.
 • Zadejte do internetového vyhledávače adresu http://redakce.ambitmedia.cz/nn/user/register
 • Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout roli – RECENZENT a AUTOR na konci formuláře). Po vyplnění formuláře je nutné kliknout na zelené políčko Registrovat pod formulářem.
 • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla.
 • Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.
 • Pokud jste již zaregistrováni, zadejte do internetového vyhledávače adresu http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/index/login 
 • Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link [Nový příspěvek].
  • Příspěvek je také možné vložit po kliknutí na link Autor po levé straně, který odkazuje na stránku určenou pro přehled aktivních příspěvků.
  • Níže na této straně je v části Můj účet možné upravit si svůj profil, změnit si své heslo nebo se odhlásit.
 • Vložení příspěvku se skládá z 5 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT INFORMACE O PŘÍSPĚVKU, 4. NAHRÁT PŘÍLOHY, 5. POTVRZENÍ:
 • Krok 1. Zahájení příspěvku
  • Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím 5 prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Jako nepovinnou součást mohou autoři uvést dva potenciální recenzenty (včetně mailového kontaktu), čímž mohou urychlit recenzní řízení. Autorům však není zaručeno, že redakce nezvolí jiné recenzenty. Mohou rovněž uvést max. 3 recenzenty, které si vysloveně nepřejí. Jak potenciální, tak i nežádoucí recenzenty je nutno uvést také v OJS, a to v „Komentáři pro editora“.Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
 • Krok 2. Nahrání příspěvku
  • V tomto kroku nahrajte do systému text Vašeho příspěvku, který neobsahuje jména autora, spoluautorů a jejich pracovišť, aby byla zajištěna anonymnost následného recenzního řízení. Doporučujeme také ve Vlastnostech postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce dokumentu. Legendy k obrazovým přílohám vložte do textového souboru, a to za Literaturu. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend.Tabulky vytvořené pomocí Microsoft Word vložte do textového souboru, a to za Legendy k obrázkům. Tabulky vytvoření pomocí Microsoft Excel zašlete jako samostatný soubor a tento pojmenujte obdobně jako text: („Vomacka_Parkinson_tabulky.xls“).
  • Přílohy k manuskriptu (např. obrázky, tabulky a další) bude možné do systému uložit v příštích krocích.
  • Na této stránce klikněte na Procházet, čímž otevřete okno sloužící pro nalezení příspěvku na harddisku Vašeho počítače. Najděte soubor, který chcete odeslat a označte ho. V okně pro výběr souboru klikněte na Otevřít, tím dojde k umístění jména souboru na tuto stránku. Na této stránce klikněte na Nahrát, tím se soubor z Vašeho počítače nahraje do časopisu a bude přejmenován v souladu s pravidly časopisu. Jakmile byl příspěvek nahrán, klikněte na Uložit a pokračovat dole na této stránce.
 • Krok 3. Vložení informací o příspěvku
  • Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.
  • Klikněte na PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ STŘET ZÁJMŮ a ze směrnic vyberte pravdivou variantu textu o Vašem střetu zájmů (1A nebo 1B – lze vybrat pouze jednu variantu) a variantu textu o Vašem podílu na publikaci  (2A až 2I – lze vybrat i více variant) a vložte je do pole Střet zájmů a podíl autora (Směrnice pro střet zájmů se Vám otevře v nové záložce Vašeho internetového prohlížeče, při kopírování variant prohlášení je tedy možné pohybovat se mezi těmito dvěma záložkami). Pole Střed zájmů pak například může vypadat takto:
   1A) Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nemám žádný střet zájmů.
   2D) Přímá práce s pacienty / subjekty
   2F) Statistická analýza dat
  • Dále je do systému třeba samostatně vložit:
   • stručný a výstižný název práce
   • souhrn – u původní práce a přehledu je vyžadován souhrn o rozsahu 200–300 slov, který rozčleňte na: a) Východiska, b) Soubor pacientů a metody nebo Materiál a metody, u přehledových článků Cíl, c) Výsledky (pouze u původní práce), d) Závěr
   • klíčová slova – maximálně 8 klíčových slov, nutné je použít minimálně 3 termíny zahrnuté v tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH-CZ a ověřit, že pro vybrané klíčové slovo neexistuje jiný význam
   • termíny pro indexování článku
   • po změně jazyka formuláře na English je požadováno také anglické znění názvu práce, Key words podle databáze MeSH a Summary s výše uvedeným vnitřním členěním na: a) Backgrounds, b) Patients and Methods nebo Materials and Methods, c) Results, d) Conclusion.
   • poděkování spolupracovníkům a sponzorům projektu, vč. případných grantových čísel
 • Krok 4. Nahrání příloh
  • V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky (ve formátech doc, xls), grafy (nejlépe xls nebo jiný editovatelný formát), obrázky (jpg ve vysokém rozlišení), schémata (v editovatelném formátu).
 • Krok 5. Potvrzení příspěvku
  • Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor, kterého jste ve 3. kroku označili jako tzv. hlavní kontakt, obdrží emailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.
  • V tomto kroku je také možné přidat komentář pro editora.
  • Pro vracení se zpět v jednotlivých krocích nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči, ale klikněte na název předchozího kroku v seznamu 5 kroků pod nadpisem v aplikaci.
  • V systému budete moci po přihlášení se svým uživatelským jménem a heslem sledovat, v jakém stadiu redakčního zpracování se Váš příspěvek nachází. Poté Vám také bude e-mailem sdělen výsledek recenzního řízení.
  • Po všech redakčních úpravách a korekturách Vám bude doručeno náhledové PDF Vašeho článku a budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci.
  • V případě jakýchkoli dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: lucie.dvorakova@ambitmedia.cz.

Nahrávání revidovaného příspěvku

 1. Do zvláštního dokumentu MS Word prosím napište vyjádření ke každé poznámce recenzenta/recenzentů.
 2. Samotný text opravujte v režimu Sledování změn, aby recenzenti i šéfredaktor zřetelně viděli, k jakým změnám v textu došlo.
 3. Dále zašlete nový text tak, jak si ho přejete publikovat v časopise.
 4. Výše uvedené body (dokumenty) vložte do redakčního systému u daného článku jako verzi autora v sekci recenze.
 5. Toto prosím proveďte nejpozději do 2 měsíců od obdržení tohoto rozhodnutí. Pokud tak neučiníte, bude Váš článek vyřazen z recenzního řízení.

Těšíme se na spolupráci.

Pokyny naleznete také na webových stránkách časopisu – www.csnn.eu.

Pokyny pro vkládání článků do Open Journal System ke stažení [PDF]

Kontakt

Vydavatel:

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
tel.: +420 222 352 573
fax: +420 222 352 572
e-mail: info@ambitmedia.cz
web: www.ambitmedia.cz
IČ: 274 22 160
DIČ: CZ27422160

Adresa redakce:

Ambit Media, a. s.
Media Hall
Bidláky 20
639 00 Brno
tel.: +420 533 337 311
fax: +420 533 337 312

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
csnn@ambitmedia.cz

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Lucie Simonidesová
lucie.simonidesova@ambitmedia.cz

Inzerce:

Pavel Doležal
pavel.dolezal@ambitmedia.cz

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se