Vyšetrenie ľahkého reťazca neurofilamentu v krvi pacientov s roztrúsenou sklerózou


Authors: P. Turčáni 1;  M. Vítková 2
Authors‘ workplace: I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Slovensko 1;  Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, Slovensko 2
Published in: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(4): 286-287
Category:
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2023286

Odporúčanie Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

Ľahký reťazec neurofilamentu (neurofilament light chain; NfL) je marker axonálneho poškodenia [1]. U pacientov s RS hladina NfL v krvnej plazme:

  • koreluje s nálezmi na MR;

  • odzrkadľuje progresiu ochorenia;

 • reflektuje zvýšené riziko relapsov (1–3 roky);

 • odráža terapeutickú účinnosť bio­logickej liečby;

 • dokáže odhaliť progresiu ochorenia aj v prípade, že iné dia­gnostické postupy ukazujú falošnú negativitu [2–7].

Vyšetrenie neurofilamentu je zaradené v číselníku Zoznamu zdravotníckych úkonov:

5D32006 Stanovenie hladiny ľahkého reťazca neurofilamentu

 • Stanovenie hladiny NfL ultracitlivou imunochemickou metódou vykonávanou pomocou digitálnej ELISA-y (Single Molecule Array, SimoaTM, Billerica, MA, USA), na zistenie terapeutickej odpovede pri podávaní bio­logickej liečby u pacientov s RS.

 • Zdravotný výkon vykonáva laboratórny dia­gnostik v špecializačnom odbore: laboratórne a dia­gnostické metódy v klinickej bio­chémii, zdravotnícky laborant špecialista v špecializačnom odbore: laboratórne a dia­gnostické metódy v klinickej bio­chémii.

V kontexte týchto skutočností Slovenská neurologická spoločnosť odporúča indikovať vyšetrenie NfL v krvnej plazme u všetkých pacientov s RS na ochorenie-modifikujúcej liečbe v záujme dlhodobého monitorovania aktivity ochorenia a efektu liečby.

Odporúčaný algoritmus pre monitorovanie aktivity ochorenia a efektu liečby

A. Novodia­gnostikovaní pacienti – pred začatím ochorenie-modifiku­júcej liečby

 • počet relapsov v predchádzajúcich 12 mesiacoch;

 • Expanded Disability Status Scale (EDSS);

 • Symbol Digit Modalities Test (SDMT);

 • Test rýchlosti chôdze (Timed 25-Foot Walk; T25-FW);

 • 9 jamkový test s kolíkmi (Nine-Hole Peg Test; 9HPT);

  • NfL;

 • MR – protokol RS (T2 vážený obraz [vo] [TSE], fluid attenuated inversion recovery [FLAIR] a T1vo natívne a po podaní gadolínia [T1vo/T1+ Gd]). Vyšetrenie zopakovať 4–5 mesiacov po začatí liečby.

 • MR volumetria.

B. Pacienti na liečbe – pravidelné kontroly v 12 mesačných intervaloch

 • počet relapsov v predchádzajúcich 12 mesiacoch;

 • EDSS;

 • SDMT;

 • T25-FW;

 • 9HPT;

 • NfL;

 • MR – protokol RS (T2vo [TSE], FLAIR a T1vo/ /T1+Gd) – u pacientov bez klinických príz­nakov aktivity ochorenia 1× za 24 mesiacov;

 • MR volumetria – 1× za 24 mesiacov.

C. Zmena liečby – pred prvým podaním nového lieku

 • počet relapsov v predchádzajúcich 12 mesiacoch;

 • EDSS;

 • SDMT;

 • T25-FW;

 • 9HPT;

 • NfL;

 • MR – protokol RS (T2vo [TSE], FLAIR a T1vo/T1+ Gd). Vyšetrenie zopakovať 4–5 mesiacov po začatí novej liečby.

 • MR volumetria.

Konflikt záujmov

Autori deklarujú, že v súvislosti s predmetom štúdie nemajú žiadny konflikt záujmov.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
I. neurologická klinika
LF UK a UN Bratislava
Pažítková 4
821 01 Bratislava
Slovensko
e-mail: turcani1@gmail.com

Přijato do tisku: 3. 8. 2023


Sources

1. Fialová L, Nosková L, Kalousová M et al. Analytické a preanalytické aspekty stanovení lehkých řetězců neurofilament v bio­logických tekutinách. Cesk Slov Neurol N 2022; 85/118 (1): 11–16. doi: 10.48095/ccsnn202211.

2. Benkert P, Meier S, Schaedelin S et al. Serum neurofilament light chain for individual prognostication of disease activity in people with multiple sclerosis: a retrospective modelling and validation study. Lancet Neurol 2022; 21 (3): 246–257. doi: 10.1016/S1474-4422 (22) 00009-6.

3. Berger T, Adamczyk-Sowa M, Csépány T et al. Factors influencing daily treatment choices in multiple sclerosis: practice guidelines, bio­markers and burden of disease. Ther Adv Neurol Disord 2020; 13: 175628642097522. doi: 10.1177/1756286420975223.

4. Bittner S, Oh J, Havrdová EK et al. The potential of serum neurofilament as bio­marker for multiple sclerosis. Brain 2021; 144 (10): 2954–2963. doi: 10.1093/brain/awab241.

5. Filippi P, Vestenická V, Siarnik P et al. Neurofilament light chain and MRI volume parameters as markers of neurodegeneration in multiple sclerosis. Neuro Endocrinol Lett 2020; 41 (1): 17–26.

6. Kapoor R, Smith KE, Allegretta M et al. Serum neurofilament light as a bio­marker in progressive multiple sclerosis. Neurology 2020; 95 (10): 436–444. doi: 10.1212/WNL.0000000000010346.

7. Szilasiová J, Rosenberger J, Fedičová M et al. Neurofilament light chain levels are associated with disease activity determined by no evident disease activity in multiple sclerosis patients. Eur Neurol 2021; 84 (4): 272–279. doi: 10.1159/000515806

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 4

2023 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account