Pětiletá data potvrzují dlouhodobý prospěch z užívání cenobamátu


Published in: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(5): 340-341
Category: Congress news

V programu kongresu IEC 2023 bylo představeno hned několik post-hoc analýz otevřeného prodloužení studie C017. Z celkového počtu 354 účastníků, kteří do prodlouženého sledování vstoupili, byly tři čtvrtiny v původní studii na základě randomizace léčeny cenobamátem a čtvrtina užívala placebo. Všichni podstoupili 2týdenní dvojitě zaslepenou konverzi na cílovou denní dávku cenobamátu 300 mg. Během otevřeného prodloužení bylo možno přidávat nebo ubírat souběžně užívané protizáchvatové léky (antiseizure medications; ASMs), upravovat jejich dávkování i dávkování cenobamátu.

Trvalá ≥ 90% odpověď a bezzáchvatovost

Udržení klinické odpovědi v průběhu času je hlavním problémem pacientů s nedostatečně kontrolovanou fokální epilepsií. Řada léků v minulosti navíc neprokázala schopnost dosáhnout setrvalého úplného odstranění záchvatů.

Dr. Elena Alvarez-Baronová, ředitelka medicínského oddělení Angelini Pharma (Řím, Itálie), prezentovala výsledky post-hoc analýzy otevřeného prodloužení (OLE) studie C017, podle nichž si s cenobamátem přidaným ke stávající protizáchvatové léčbě 38,5 % pacientů udrželo ≥ 90% odpověď po dobu alespoň 1 roku (polovina pacientů již od 1. dne OLE) a 23,6 % dosáhlo úplného odstranění záchvatů (19 % od 1. dne OLE).

Setrvalou ≥ 90% odpověď po dobu alespoň 2 let mělo 28,4 % pacientů a 14,3 % bylo zcela bez záchvatů. Po 3 letech si ≥ 90% odpověď stále udrželo 23,9 % pacientů a 7,5 % bylo bez záchvatů.

Více než polovina (58,1 %) pacientů s cenobamátem neměla žádné fokální záchvaty přecházející do bilaterálních tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku, 42,6 % po dobu alespoň 2 let a 27,8 % po dobu alespoň 3 let, přičemž (ve stejném pořadí) 25 %, 21,9 % a 17,2 % pacientů dosáhlo úplného odstranění záchvatů již od prvního dne léčby cenobamátem v OLE. Tyto výsledky naznačují, že cenobamát přidaný k ASMs je vhodnou dlouhodobou léčbou pro pacienty s fokálními záchvaty k dosažení vysoké míry klinických odpovědí, včetně úplné eliminace záchvatů, a jejího udržení.

Více dnů bez záchvatů – nižší zátěž pro pacienta

Další z post-hoc analýz otevřeného prodloužení studie C017 se zaměřila na snížení zátěže, kterou pro pacienty s epilepsií představují záchvaty. Cílem bylo zjistit poměr dnů bez záchvatu vůči celkové době sledování.

Prof. Christian Brandt z Bethel Epilepsie-Zentrum, Krankenhaus Mara, Bielefeld, Německo, prezentoval výsledky, podle nichž pacienti užívající cenobamát zaznamenali 86,3 % dnů bez záchvatů (oproti výchozímu stavu 64,4 % na začátku prodlouženého sledování). Poměr šancí (odds ratio; OR) na dosažení lepšího poměru bezzáchvatových dnů činil u pacientů s cenobamátem 3,47 oproti vstupnímu stavu a byl podobný bez ohledu na typ konkomitantně užívané léčby (blokátory sodíkových kanálů, benzodiazepiny, látky účinkující přes receptor kyseliny gama-aminomáselné [GABA] nebo levetiracetam). Vliv na šanci na dosažení bezzáchvatových dnů neměl ani počet selhání předchozích ASMs. Poměr bezzáchvatových dnů zůstal konzistentní po celou dobu otevřeného sledování – v 1. roce 83,7 %, v 2. roce 86,2 %, v 3. roce 87,3 %, ve 4. roce 87,8 % a v 5. roce 88,6 %.

Poměr šancí na vyšší počet bezzáchvatových dnů se oproti výchozímu stavu rapidně zvyšoval v závislosti na míře dosažené odpovědi na léčbu – OR 5,5 pro ≥ 50% odpověď, OR 11,4 pro ≥ 75% odpověď a OR 25,2 pro ≥ 90% odpověď.

Jak uvedl prof. Brandt, tato post-hoc analýza otevřeného prodloužení studie C017 přináší další, detailnější pohled na účinnost cenobamátu tím, že prokazuje trvalé zlepšení poměru dnů bez záchvatů k celkové době sledování ve srovnání s výchozím stavem. Léčba cenobamátem může snížit zátěž každodenními záchvaty u pacientů s nedostatečně kontrolovanými fokálními záchvaty.

K čemu (všemu) je dobrá 90–99% míra odpovědí?

A do třetice post-hoc analýza otevřeného prodloužení studie C017, kterou prezentoval prof. Manuel Toledo z Hospital Universitari Vall d‘Hebron, Barcelona, Španělsko. Jejím cílem bylo kvantifikovat zlepšení v počtu bezzáchvatových dnů u pacientů, kteří s přídatnou léčbou cenobamátem dosáhli 90–99% míry odpovědi, ale nikoli setrvalého úplného odstranění záchvatů.

Pacienti, kteří v průběhu prodlouženého sledování dosáhli 90–99% odpovědi na přídatnou léčbu cenobamátem, měli během 1,9 % dnů 1 záchvat, 0,2 % dnů 2 záchvaty a 0,05 % dnů více než 2 záchvaty. Celkově tak bylo v otevřeném sledování mezi pacienty s 90–99% mírou odpovědi zaznamenáno 2,1 % dne se záchvaty. Jejich výskyt meziročně od druhého roku konstantně klesal a průměrná míra dosažených odpovědí se zvyšovala – v 1. roce 3,6 % dnů (89,2% odpovědi), v 2. roce 2,2 % dnů (93,4% odpovědi), v 3. roce 1,7 % dnů (94,9% odpovědi), ve 4. roce 1,3 % dnů (96,1% odpovědi) a v 5. roce 1,2 % dnů (96,4% odpovědi).

Celkově 43,3 % účastníků dosáhlo úplné bezzáchvatovosti po dobu 99 % dnů sledování a 92 % pacientů prožilo minimálně 95 % dnů bez záchvatu.

Pacienti, kteří měli 90–99% míru odpovědi, vykazovali oproti ostatním i vyšší míru setrvání na léčbě cenobamátem – 90 vs. 60 % po 5 letech.

Prof. Toledo závěrem konstatoval, že podíl pacientů, kteří s cenobamátem v přídatné léčbě dosáhli v otevřeném prodloužení studie C017 90–99% snížení záchvatů, je vysoký a významný. Navíc se ukazuje, že tento ukazatel může být využitelný i v dalších studiích s jinými ASMs.

Zkušenosti z reálné klinické praxe…

Cenobamát je schválen Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agency; EMA) pro přídatnou léčbu fokálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých pacientů teprve krátkou dobu, a neurologové tak mají příležitost „osahat si“, zda se jeho více než slibné výsledky v klinických studiích potvrdí také v reálném životě. Proto byla řada sdělení během kongresu IEC 2023 věnována prvním výsledkům pozorovaným v klinické praxi.

… ze Slovenska

Cenobamát byl na slovenský trh uveden v srpnu 2022. Doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., z II. neurologické kliniky LF Univerzity Komenského a Univerzitní nemocnice Bratislava prezentovala data z observační studie s 20 pacienty (10 ženami a 10 muži), kteří byli na tomto pracovišti od srpna 2022 léčeni cenobamátem jako přídatnou léčbou po dobu až čtyř měsíců. Průměrný věk byl 32,9 let, průměrná doba trvání epilepsie 20,7 let, v průměru v minulosti neúspěšně užívali 9 ASMs a konkomitantně s cenobamátem jich v průměru užívali 2,85.

V uvedeném souboru byli 4 pacienti (20 %) ve sledovaném období bez záchvatů a 7 pacientů (35 %) dosáhlo více než 50% redukce záchvatů. Došlo ke snížení průměrné frekvence záchvatů o 30,8 % (v mediánu o 33,3 %). Kvůli nežádoucím účinkům byla léčba cenobamátem vysazena u 6 pacientů.

Léčba farmakorezistentní epilepsie je podle doc. Timárové stále náročná. První výsledky ze Slovenska jsou plně v souladu s dosud dostupnými údaji. Pro zajímavost dodejme, že podobné výsledky s cenobamátem prezentovali během kongresu IEC 2023 i zástupci dalších zemí z nám nejbližšího regionu – z Polska a Maďarska.

… ze Španělska

První reálné zkušenosti se 170 pacienty léčenými ve 14 španělských nemocnicích cenobamátem v rámci programu rozšířeného přístupu prezentoval Dr. Vicente Villanueva z Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencie, Španělsko. Průměrná doba trvání epilepsie u nich činila 26 let a vstupně měli průměrně 23 záchvatů měsíčně. V minulosti již užívali průměrně 12 ASMs, konkomitantně s cenobamátem 3,2 ASMs. Jednalo se tedy o soubor velmi těžkých pacientů.

Při poslední zdokumentované kontrole bylo 13,3 % pacientů zcela bez záchvatů, 27,9 % dosáhlo ≥ 90% odpovědi, 45,5 % mělo ≥ 75% odpověď a 63 % ≥ 50% odpověď. Míra odpovědi nezávisela na počtu předchozích ani konkomitantně užívaných ASMs.

Počet souběžně užívaných ASMs byl po přidání cenobamátu snížen u 44,7 % pacientů (zejména se jednalo o karbamazepin, klobazam a lakosamid). Kumulativní podíl pacientů s nežádoucími účinky / nežádoucími účinky vedoucími k přerušení léčby byl po 3 měsících 68,2 % / 3,5 %, po 6 měsících 74,1 % / 4,1 % a po 12 měsících 74,1 % / 4,1 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly somnolence, závratě, poruchy paměti a ataxie.

U ultrarefrakterní populace pacientů cenobamát dosahoval vysoké míry odpovědí bez ohledu na počet předchozích i souběžně užívaných ASMs. Nežádoucí účinky byly hlášeny u relativně vysokého procenta pacientů, ale jen málo z nich vedlo k přerušení léčby.

… z Irska

Zkušenosti s léčbou 57 pacientů s ultrarefrakterní fokální epilepsií (≥ 5 neúspěšných a vhodně zvolených farmakoterapií), po epileptochirurgickém výkonu a stimulaci vagového nervu, s vysokou aktivitou záchvatů (> 15 za měsíc) prezentoval Javier Peña-Ceballos z Beaumont Hospital, Dublin, Irsko.

Všichni pacienti mezi říjnem 2020 až zářím 2022 užívali cenobamát přidaný k ASMs po dobu nejméně 3 měsíců (medián trvání léčby 11 měsíců). Základní demografická charakteristika odpovídala vysoce aktivnímu onemocnění (medián frekvence záchvatů 60/měsíc) a ultrarefrakterní fokální epilepsii (medián 9 předchozích neúspěšných ASMs). Většina pacientů (87,8 %) v minulosti absolvovala epileptochirurgický výkon anebo implantaci stimulátoru vagového nervu. Na přídatné léčbě cenobamátem až do září 2022 setrvalo 50 (87,7 %) pacientů, naopak 5 pacientů léčbu ukončilo kvůli nedostatečné účinnosti a 1 kvůli nežádoucím účinkům. Mezi pacienty, kteří pokračovali v léčbě cenobamátem, dosáhli 3 (5,3 %) bezzáchvatovosti, 23 (41,4 %) mělo 75–99% snížení záchvatů a 16 (28,6 %) mělo 50–74% odpověď. Přidání cenobamátu vedlo k eliminaci fokálních záchvatů přecházejících do bilaterálních tonicko-klonických záchvatů u 20 z 36 (55,6 %) pacientů s aktivní epilepsií na začátku léčby.

Tři čtvrtiny pacientů uváděly alespoň jeden nežádoucí účinek, nejčastěji únavu a somnolenci. Všechny nežádoucí účinky byly dobře zvládnutelné snížením počtu konkomitantně užívaných ASMs, nejčastěji klobazamu a blokátorů sodíkových kanálů.

A něco navíc –  cenobamát v úspěšné léčbě syndromu Dravetové

Jak v programu kongresu IEC 2023 připomněl Dr. Konstantin L. Makridis z Charité Universitätsmedizin Berlin, Německo, syndrom Dravetové je vzácná, farmakorezistentní, závažná vývojová a epileptická encefalopatie způsobená patogenními variantami v genu SCN1A pro a1 podjednotku napěťově řízeného sodíkového kanálu. Hyperexcitabilita u syndromu Dravetové vyplývá ze ztráty funkce inhibičních interneuronů. Blokátory sodíkových kanálů jsou tedy u pacientů se syndromem Dravetové obvykle kontraindikovány, protože vzhledem k mechanizmu svého účinku mohou vést ke zhoršení onemocnění.

V multicentrické studii byl retrospektivně analyzován efekt přídatné terapie cenobamátem u 4 dospělých pacientů se syndromem Dravetové diagnostikovaných ve 4 německých centrech v letech 2021–2022. Použití cenobamátu u nich vedlo k významnému snížení záchvatů o více než 80 % za dobu sledování až 542 dní (medián 428,5 dne). Cenobamát byl u nich prvním lékem, který vedl k dlouhodobému a významnému snížení záchvatů a při jeho užívání se nevyskytly žádné závažné nežádoucí účinky.

Dr. Makridis zdůraznil, že pro potvrzení toho, že cenobamát vede ke klinicky významnému snížení frekvence záchvatů u všech dospělých pacientů se syndromem Dravetové, bude potřeba dalších studií. Vzhledem k předpokládanému mechanizmu účinku cenobamátu přes napěťově řízené sodíkové kanály je při zahájení terapie u pacientů se syndromem Dravetové nutná opatrnost.

 

Ing. Kateřina Michnová,
šéfredaktorka Care Comm s.r.o.


Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account