Prohlášení

Dohoda o užívání stránek

Provozovatelem projektů www.csnn.eu a www.proLékaře.cz je výhradně společnost MeDitorial. Používáním těchto stránek přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:

Odborné stránky jsou určeny pouze odborníkům ve zdravotnictví, tedy zejména osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky, a tudíž splňují podmínky ust. § 2a, 5b a násl. zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tyto stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nevstupujte na tyto stránky, užili byste je v rozporu s jejich určením a tyto stránky nejsou určeny pro vás. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

Užíváním, tzn. vstupem na stránky www.csnn.eu a www.proLékaře.cz (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen "dohoda") se společností MeDitorial, s.r.o. (dále jen MeDitorial), se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO: 271 99 151 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103858. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost MeDitorial odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně újmu v plném rozsahu a výši. Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona.

Práva ke stránkám vykonává MeDitorial. Bez předchozího písemného souhlasu MeDitorial není možné obsah stránek a stránky samotné či jejich část kopírovat, tisknout, rozmnožovat, přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, zařazovat stránky do jiných internetových stránek či užívat jinak pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu MeDitorial. Předchozí písemný souhlas MeDitorial není potřeba v případech, kdy užití obsahu stránek či stránek nebo jejich části je určeno pro osobní potřebu fyzické osoby a účelem tohoto užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, za předpokladu, že v rámci takovéhoto užití bude řádně uveden zdroj.

Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MeDitorial v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Spolu s registrací na stránky uděluji společnosti MeDitorial souhlas se zpracováním osobních údajů, který potvrzuji ve zvláštním formuláři s tím, že před potvrzením takového souhlasu obdržím veškerá potřebná upozornění a informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Registrací na stránky uděluji společnosti MeDitorial v souladu se § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas s užitím mého elektronického kontaktu pro účely šíření obchodních sdělení společnosti MeDitorial a jejich partnerů, zejména z řad pojišťoven, dodavatelů, pacientských organizací apod., jakož i k zasílání e-mailového zpravodaje.

Společnost MeDitorial si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Sokolská 490/31, IČO: 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje

 • pro účely mé registrace a využití služeb, webů, projektů a aplikací sdružených pod označením proLékaře.cz vč. jazykových mutací, které jsou provozovány Společností. Seznam těchto projektů je k dispozici zde.
 • dále pro účely zasílání newsletterů / informačních a nabídkových emailů (které mohou mít charakter obchodních sdělení) vydávaných Společností o novinkách, aktualitách a službách Společnosti a jejich partnerů,
 • a dále pro účely zasílání notifikací v případě, že má registrovaný uživatel nainstalovanou mobilní aplikaci,

to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to na dobu maximálně 10 let nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.  

Dále souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, poskytla spolupracujícím společnostem – zpracovatelům, jejichž aktuální seznam je k dohledání zde.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy souvisejícími se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, zejména pak:

 • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
 • s právem vznést námitku proti zpracování;
 • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
 • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:

 • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
 • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
 • mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům z řad svých smluvních partnerů, s čímž jsem shora vyslovil svůj souhlas.

Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

MeDitorial, s. r. o.

dne 11. 12. 2018

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se