Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Informace o časopisu

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie patří mezi medicínské časopisy s nejdelší tradicí, která je výjimečná i v evropském měřítku. Periodikum je vydáváno od roku 1938 (původně jako Neurologie a psychiatrie československá). Jeho předchůdce vycházel pod názvem Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a dietetické terapii již od roku 1904, používáme tedy dvojí číslování ročníku (v roce 2020 ročník 83/116).

 Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku: České neurologické společnosti, Slovenské neurologické společnosti, České neurochirurgické společnosti, Slovenské neurochirurgické společnosti a České společnosti dětské neurologie. 

Časopis je určen všem praktickým a teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající
se základním výzkumem.

 Publikuje původní práce z celé neurologie a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu, dále krátká sdělení a kazuistiky, které procházejí náročným recenzním řízením, ale i přehledné články, komentáře, diagnostické a léčebné standardy a řadu seriálů (minimonografie s vědomostním testem, okénko statistika či webové okénko).

 Výrazem kvality časopisu je měřitelný impakt faktor, a to kontinuálně od roku 1997.

Impakt faktor časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za rok 2022 činí 0,5.


Časopis je excerpován v databázích Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica,
Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus a EBSCO.

Zkratka pro citování: Cesk Slov Neurol N
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1210-7859
ISSN pro on-line přístup: 1802-4041

Redakční rada

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
csnn@carecomm.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman-Herzig
ORCID: 0000-0001-7238-7724

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Neurologická klinika FZS UP a Pardubické krajské nemocnice, a. s.
edvard.ehler@nempk.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Edvard-Ehler-2
ORCID: 0000-0002-0595-7712

Sekretář redakce

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
skoloudik@email.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/David-Skoloudik
ORCID: 0000-0002-2651-3424

Zodpovědná redaktorka

Mgr. Lucie Simonidesová
Care Comm s.r.o.
lucie.simonidesova@carecomm.cz

Členové redakční rady

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
michal.bar@fno.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Michal-Bar-3
ORCID: 0000-0002-5049-5844

prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské
Vinohrady, Praha
ales.bartos@nudz.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ales-Bartos-2
ORCID: 0000-0002-8020-8252

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA, FEAN
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
bednarik.josef@fnbrno.cz
Web of Science: Y-3032-2019
ORCID: 0000-0001-7420-2383

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
eva.brichtova@fnusa.cz

MUDr. Pavel Buchvald Ph.D.
Neurochirurgické oddělení Neurocentra, Krajská nemocnice Liberec
pavel.buchvald@nemlib.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Pavel-Buchvald
ORCID: 0000-0001-7071-4381

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
eva.feketeova@upjs.sk
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Eva-Feketeova
ORCID: 0000-0002-7746-3797

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
neurolkl.snp@unlp.sk
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana-Gdovinova
ORCID: 0000-0002-7396-5052

MUDr. Jana Haberlová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
jana.haberlova@fnmotol.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jana-Haberlova

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,
1. LF UK a VFN Praha
dana.horakova@lf1.cuni.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dana-Horakova
ORCID: 0000-0003-1915-0036

doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice
vladimir.katuch@upjs.sk

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
Neurologická klinika, Jesseniova LF UK v Martine
egon.kurca@uniba.sk
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Egon-Kurca
ORCID: 0000-0002-1025-6830

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
petr.marusic@fnmotol.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Petr-Marusic

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN
Hennerova neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Evzen.Ruzicka@vfn.cz
ORCID: 0000-0002-4893-9661

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice,
Ústí nad Labem
martin.sames@kzcr.eu
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Martin-Sames
ORCID: 0000-0002-8925-8643

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovy LF UK a UN Martin
sivakste@gmail.com
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Sivak/research
ORCID: 0000-0002-0348-3082

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
msmrcka@med.muni.cz
Web of Science: AAM-8872-2021
ORCID: 0000-0002-9191-8700

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
juraj.steno@fmed.uniba.sk
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Juraj-Steno

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
ivana.stetkarova@lf3.cuni.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/I-Stetkarova
ORCID: 0000-0003-2699-1124

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava – Staré Město
peter.turcani@sm.unb.sk
ORCID: 0000-0002-4868-6836

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
peter.valkovic@gmail.com
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Peter-Valkovic
ORCID: 0000-0001-7837-8781

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
vohanka.stanislav@fnbrno.cz
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Stanislav-Vohanka
ORCID: 0000-0002-2229-624X

Čestní členové

Prof. Dr. med. R. Fahlbush
Zentrums für Endokrine Neurochirurgie am International
Neuroscience Institute (INI), Hannover, Nemecko

Prof. Dr. B. George
Paríž, Francie

Prof. Hans-Peter Hartung, MD, FRCP, FEAN, FAAN, FANA
Department of Neurology, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Center of Neurology and Neuropsychiatry and Department of Neurology LVR Klinikum der HHU, Düsseldorf, Německo

Prof. J. Jankovic, MD
Baylor College of Medicine Medical Center, Houston, TX, USA

Prof. O. Kolar, MD
Indiana Center for Multiple Sclerosis and Neuroimmunopathologic
Disorders, Indianapolis, IN, USA

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 875 Kč

Distributor: SEND Předplatné, spol. s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
E-mail: send@send.cz
Telefon: +420 225 985 225

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 42 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826

www.ipredplante.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz

Pokyny pro autory

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je volně přístupný (open access) časopis, publikující české, slovenské a anglické práce z oboru neurověd.

Časopis je nejdůležitějším zdrojem informací o dvou základních oborech neurověd v České a Slovenské republice, a to o neurologii a neurochirurgii. Jsou v něm publikovány původní práce z celé neurolog e a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu. Časopis dále obsahuje informace ze života Neurologické a Neurochirurgické společnosti ČLS J. E. Purkyně, zprávy z domácích a zahraničních sjezdů, zprávy o osobnostech a recenze o publikacích a objevech. Časopis je určen všem praktickým i teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající se základním výzkumem. Práce zahraničních autorů jsou publikovány v anglickém jazyce. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat nejlepší informaci o stavu klinických neurověd v ČR a SR.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Požadavky na nabízené rukopisy

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Rukopis může být zaslán v češtině, slovenštině nebo angličtině. Časopis umožňuje také publikaci dvojjazyčné práce (české + anglické nebo slovenské + anglické), kdy česká nebo slovenská verze je publikována jak v tištěné, tak v elektronické verzi časopisu, anglická pak jen v elektronické verzi.

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější). Použijte řádkování 2 na textovou část včetně legendy, je doporučeno písmo Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl začínejte na nové straně. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte na konci stránky dole uprostřed. Zachovejte pořadí: titulní strana včetně poděkování, souhrn a klíčová slova, vlastní text, přehled literatury.

Tabulky mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Obdobně grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoliv v rastrové podobě. Každou tabulku a graf uveďte na samostatné straně, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek. Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu použity. Ověřte si, zda jsou každá tabulka a graf citovány v textu. Tabulky vytvořené pomocí Microsoft Word vložte do textového souboru, a to za Legendy k obrázkům. Tabulky vytvoření pomocí Microsoft Excel zašlete jako samostatný soubor.

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu a ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.

Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),
 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),
 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

Dodržujte prosím zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací.

Legendy k obrazovým přílohám vložte do textového souboru, a to za Literaturu. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend.

Používejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky.

Seznam zkratek používaných v ČSNN

 • CMP – cévní mozková příhoda
 • CNS – centrální nervový systém
 • CT – výpočetní tomografie
 • CTA – výpočetně tomografická angiografie
 • ČR – Česká republika
 • DNA – deoxyribonukleová kyselina
 • DSA – digitální subtrakční angiografie
 • EEG – elektroencefalografie
 • EMG – elektromyografie
 • EP – evokované potenciály
 • EU – Evropská unie
 • HIV – human immunodeficiency virus
 • MR – magnetická rezonance
 • MRA – magnetickorezonanční angiografie
 • ORL – otorhinolaryngologie
 • PET – pozitronová emisní tomografie
 • RS – roztroušená skleróza
 • RTG – rentgen
 • SR – Slovenská republika
 • UZ – ultrazvuk
 • WHO – World Health Organisation

Tyto zkratky již není nutné v textu vysvětlovat.

Příprava rukopisu

Při přípravě rukopisu vycházejte z příslušných ČSN, rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors – http://www.icmje.org/ethical_1author.html).

Text původní práce se rozděluje do oddílů: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze. U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuze). Jiné typy článků, jako např. editorial, přehledný referát, krátká sdělení a kazuistiky vyžadují jiné členění.

Název

Musí být výstižný a stručný, optimálně v rozsahu 5–6 slov. Jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu.

Titulní strana

Titulní strana musí obsahovat stručný a výstižný název článku.

Souhrn a klíčová slova

Druhá strana má obsahovat souhrn ne delší než 200 slov u nestrukturovaného i strukturovaného českého nebo slovenského souhrnu. Anglické souhrny (strukturované i nestrukturované) mohou mít rozsah až 300 slov. Souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce. Strukturovaný souhrn (vyžadovaný u Původních prací) musí obsahovat následující součásti: Cíl, Soubor a metodika, Výsledky, Závěry. Pod souhrnem autor uvede 3–10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov autoři vyjdou z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http: //www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov pak odvodí od anglické verze. Redakce požaduje, aby autoři poskytli i kvalitní anglickou verzi názvu práce, souhrnu a klíčových slov. Pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám). V souhrnu ani klíčových slovech nepoužívejte zkratky!

Text článku

 • dejte prosím pozor na automatické přepisování textu (zejména u cizích slov a jmen),
 • pokud v textu upozorňujete na práci, kterou napsalo více autorů, vkládejte et al (např. „Autoři Jones et al poprvé popsali…“),
 • číslovky do devíti vypisujte slovem, od 10 číslem,
 • nepoužívejte automatické odkazy (na tabulky, obrázky, literaturu).

Standardní schválení protokolu studie, registrace studie a souhlas pacienta

Studie s lidskými subjekty: U studií prezentujících výsledky o experimentech na lidských subjektech musí autoři v průvodním dopise a ve zvláštním odstavci v části Pacienti a metody uvést, že postupy byly schváleny příslušnou etickou komisí (multicentrickou, institucionální nebo lokální), včetně uvedení názvu etické komise, data a čísla schválení. Protokol schválení etickou komisí musí autoři současně vložit jako samostatný soubor do OJS. Autoři musí dodržovat pokyny Mezinárodního výboru vydavatelů lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors), týkajících se souhlasu pacienta k výzkumu nebo účasti ve studii. Nepoužívejte nikde v rukopisu (včetně tabulek a obrázků) jména účastníků studie, iniciály, názvy nebo čísla nemocnic. Pokud došlo ke zproštění získávání informovaného souhlasu příslušnou etickou komisí, doplňte tuto informaci jak do průvodního dopisu, tak do příslušného odstavce v části Pacienti a metody.
Kromě standardního souhlasu pacienta s účastí na výzkumu jsou autoři zodpovědní za získání souhlasu pacienta s uveřejněním obrázků nebo videí pro všechny rozpoznatelné účastníky na fotografiích, videích nebo jiných informacích, které mají být zveřejněny v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie nebo na webových stránkách časopisu. Formulář souhlasu se zveřejněním by měl označovat konkrétní použití (zveřejnění v lékařské literatuře v tištěné a online podobě s vědomím, že účastníci a veřejnost budou mít přístup) dané fotografie/videa účastníka a musí obsahovat podpis účastníka (nebo podpis zákonného zástupce). Autoři musí při odeslání rukopisu zaslat e-mailem kopii formuláře souhlasu pacienta se zveřejněním daného materiálu. Originál by si měl ponechat hlavní autor nebo korespondující autor.
Studie se zvířaty: Autoři musí dodržovat pokyny Mezinárodního výboru editorů lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors), pokud jde o pokusy na zvířatech. Autoři musí v průvodním dopise a v příslušné části rukopisu Materiál a metody uvést, že postupy jsou v souladu s institucionálními a národními doporučeními pro péči o laboratorní zvířata a jejich používání.

Příklad

Etické principy

Studie byla provedena ve shodě s Helsinskou deklaraci z roku 1975 (a jejími revizemi z let 2004 a 2008).

Studie byla schválena lokální etickou komisí XY (datum, číslo schválení).

Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas s účastí ve studii.

NEBO

Studie nepodléhá schválení etickou komisí, pacienti podepsali souhlas s diagnostickým a léčebným procesem.

Registrace klinických studií

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie doporučuje, aby výzkumníci (autoři) zaregistrovali své klinické studie do registru veřejných studií a poskytli identifikaci registru klinických studií a identifikační číslo klinického hodnocení. National Library of Medicine poskytuje bezplatný registr (free registry), který splňuje požadavky Mezinárodního výboru lékařských časopisů (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) requirements). Výzkumníci (autoři) jsou povinni studii zaregistrovat před registrací prvního pacienta nebo před zařazením do studie. Autoři musí uvést identifikační číslo klinického hodnocení v části Materiál a metodika odesílaného článku.

Příklad

Registrace studie

Studie byla registrovaná před zařazením prvního pacienta na: www.clinicaltrials.gov (ID: NCT číslo).

Prohlášení o konfliktu zájmů

Politika časopisu
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je v souladu se stanoviskem Mezinárodního výboru redaktorů lékařských časopisů (ICMJE) o „střetu zájmů“. Konflikt zájmů autorů je definován jako „finanční a jiné střety zájmů, které by mohly ovlivnit jejich práci“. Tato zásada vyžaduje, aby všichni autoři zveřejnili všechny finanční vztahy nebo jiné konkurenční zájmy, které by mohly být vnímány jako zkreslení studie, a to v odstavci v průvodním dopise i v rukopisu před Literaturou, ať už se tato podpora týkala předmětu rukopisu či nikoliv.

Pokyny pro prohlášení o konfliktu zájmů
V části Prohlášení o konfliktu zájmů rukopisu musí být zveřejněny finanční vztahy všech autorů (a vztahy jejich „bezprostředních rodinných příslušníků“) za poslední dva roky, pokud jsou považovány za relevantní pro studii popsanou v předloženém rukopisu. Pokud doba studie přesáhla dva roky, musí být rovněž zveřejněny finanční vztahy související s tématem. Tento odstavec by měl být doplněn k průvodnímu dopisu a do rukopisu před oddílem Literatura. Nejdříve uveďte jakékoli sponzorství studie. Poté uveďte vládní nebo institucionální financování. Není třeba zahrnout žádné částky ani roky, protože nebudou zveřejněny. Uveďte jména autorů tak, jak jsou uvedena v rukopisu. Struktura vět by měla být co nejvíce podobná příkladu níže. Pokud vztah pokračuje, použijte přítomný čas; pokud je vztah z dřívější doby, použijte minulý čas. Hlavní nebo korespondující autor odpovídá za zajištění toho, aby se v předložené, revidované a konečné verzi přijatého rukopisech objevilo úplné prohlášení a aby důkazy na stránce odrážely uvedené zveřejnění.

Finanční podporu ze státních a institucionálních grantů uvádějte samostatně.

Příklad

Finanční podpora

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. AZV 19-99999A, GAČR č. 19-00000 a částečně MZ ČR – RVO (FNXY, 99999999) a Univerzitou Karlovou (PROGRES Q99). Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Prohlášení o konfliktu zájmů

Tato studie byla sponzorována společností XX (název společnosti).
Dr. Novák působil ve vědecké radě pro XY (název společnosti) a získal podporu výzkumu od XYZ (název společnosti).
Dr. Malý nemá žádný konflikt zájmů.

Literatura

Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, bez mezer – viz [3,26] nebo [25–27]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání. Práce publikované v České a slovenské neurologii a neurochirurgii citujte jako Cesk Slov Neurol N. Vyvarujte se odkazů na abstrakta. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „v tisku“; autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Informace z nabídnutých, ale dosud neakceptovaných rukopisů musí být v textu citovány jako „nepublikované sdělení“, a to s písemným souhlasem zdroje. Vyvarujte se citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení. Pro vědecká sdělení musí autoři získat písemný souhlas a ověření správnosti od zdroje osobního sdělení.

Články v časopisech

 1. Standardní článek v časopisu

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(1): 980–983.doi: xxxx.

Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následované et al.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ et al. Childhood – leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73(1): 1006–1012. doi: xxxx.

 1. Organizace jako autor

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5): 282–284.

 1. Články přijaté do tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

 1. Osoba/y jako autor/ři

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers 1996.

 1. Kapitola v knize

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–478.

 1. Sborník z konference

Kimura J, Shibasaki H (eds). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology 1995, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996: 15–19.

 1. Abstrakt

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

 1. Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse SS. Factors in the emergency of infectious diseases. [online]. Emerg Infect Dis 1995 Jan-Mar; 1(1). Available from URL: www.cdc.gov/nciod/EID/vol1no1/morse.htm.

 1. Elektronický materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [online]. Dostupné z URL: http: //www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.

Pro autory používající elektronické citační manažery jako EndNote, Reference Manager nebo Zotero uvádíme, že nová citační norma ČSNN je totožná s Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, takže mohou Literaturu vyexportovat v tomto formátu, který bude kompatibilní s ČSNN.

Formáty prací

Redakce přijímá rukopisy následujících formátů: editorial (pouze vyžádané), minimonografie (pouze vyžádané), kontroverze (pouze vyžádané), původní práce, přehledné referáty, krátká sdělení, kazuistiky (pouze jako dopis redakci), dopisy redakci a dále krátká sdělení charakteru recenzí, zpráv ze sjezdů, nekrologů a jubileí apod.

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v oblasti neurověd v rozsahu maximálně 10 stran vlastního textu (bez titulní strany, abstraktu a literatury – přibližně 2 500 slov), doprovázené maximálně 8 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků a 40 citacemi. Musí obsahovat všechny výše uvedené části (Úvod, Soubor a metodika, Výsledky, Diskuze, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledné referáty jsou přijímány v rozsahu do 10 stran textu a 60 citací. Jejich výběr podléhá rozhodnutí redakce.

Krátká sdělení přinášejí klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnosticko u či léčebnou metodou. Musejí obsahovat abstrakt, přípustný rozsah bez titulní strany a abstraktu je 6 stran (přibližně 1 500 slov), 20 citací a 4 přílohy.

Kazuistiky přinášejí popisy zajímavých případů jsou akceptovány ve formátu Dopis redakci. Neobsahují abstrakt, přípustný rozsah bez titulní strany 1000 slov, 10 citací a 2 přílohy.

Dopisy redakci (rubrika korespondence) přinášejí odborná sdělení, reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v neurologii a neurochirurgii a postřehy v rozsahu maximálně 1 000 slov bez příloh.

Časopis v současnosti umožnuje vedle tištěné verze přijaté práce libovolného typu (Původní práce, Přehledný referát, Krátké sdělení, Kazuistika) publikovat online na webu i verzi rozšířenou, a to jak v českém/slovenském nebo anglickém jazyce, event. i dvojjazyčně v obou jazycích – českém/slovenském i anglickém. Tato online verze může být rozšířená oproti tištěné verzi až o 2 500 slov, 5 tabulek, 6 obrázků a 20 citací. Při zaslání rukopisu autor vyznačí části textu, tabulky, obrázky a citace, které mají být publikovány jen online na webu vždy na začátku a na konci „ONLINE ONLY“.

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete v elektronické podobě (text ve formátu MS Word; tabulky a grafy v editovatelné podobě, např. ve formátu MS Excel; grafické a obrazové přílohy ve formátu.jpg nebo.tiff) prostřednictvím online redakčního systému Open Journal System (OJS) – viz samostatné pokyny. V případě většího objemu dat zašlete na CD, DVD nebo USB poštou na adresu redakce.

Rukopis musí být doprovázen průvodním dopisem, podepsaným korespondujícím autorem. Tento dopis musí obsahovat: (1) informace o předchozí nebo duplikátní publikaci práce nebo její jakékoliv části, jak bylo uvedeno v tomto dokumentu výše; (2) prohlášení, týkající se finančních nebo jiných závazků, které by mohly vést ke konfliktu zájmů; (3) prohlášení týkající se dodržování etiky při práci s lidmi a zvířaty: Autoři prohlašují, že studie na lidských subjektech popsaná v manuskriptu byla provedena v souladu s etickými standardy příslušné komise (institucionální a národní) odpovědné za provádění klinických studií a Helsinskou deklarací z roku 1975, revidovanou v roce 2000; (4) pokud je v manuskriptu uveden animální experiment, uvedou v doprovodném dopise autoři analogické prohlášení: Autoři prohlašují, že animální experimenty byly provedeny v souladu s institucionálními a národními standardy pro nakládání s laboratorními zvířaty. Obě prohlášení, pokud budou relevantní, budou současně uvedeny v manuskriptu v oddílu Metodika; (5) prohlášení, že rukopis byl přečten a schválen k publikaci všemi spoluautory a že byly splněny požadavky na autorství uvedené výše v tomto dokumentu; (6) jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu autora pověřeného k jednání s ostatními spolu autory o korekturách a konečném schválení publikace; (7) formát práce (přehledný referát, původní práce, krátké sdělení, dopis redakci) a rozsah abstraktu a textu (bez literatury) udaný počtem slov. Rovněž doprovodný dopis zasílejte oskenovaný v elektronické podobě.

V OJS uvádějte při vyplňování informací o autorech v názvu pracoviště na prvním místě lékařskou fakultu, poté fakultní nemocnici. Samostatně uvádějte instituce (granty), které práci podpořily. Poděkování soukromým osobám můžete uvést v „Komentáři pro editora“. Jako nepovinnou součást mohou autoři uvést dva potenciální recenzenty (včetně mailového kontaktu), čímž mohou urychlit recenzní řízení. Autorům však není zaručeno, že redakce nezvolí jiné recenzenty. Mohou rovněž uvést maximálně 3 recenzenty, které si vysloveně nepřejí. Jak potenciální, tak i nežádoucí recenzenty je nutno uvést také v OJS, a to v „Komentáři pro editora“. V případě nejasností se obraťte na redaktorku časopisu na mailové adrese lucie.simonidesova@carecomm.cz nebo na telefonním čísle 737 287 515.

K článku lze přidat video, a to ve formátech FLV, AVI, WMV, MPG, MPEG.

K zajištění anonymity recenzního řízení anonymizujte v textu jak své pracoviště, tak i autocitace svých předchozích prací.

Autoři jsou povinni odeslat revidovaný rukopis prostřednictvím redakčního systému OJS. Aktualizované pokyny pro autory vchází v platnost od č. 1/2017.

Korektury musí být vráceny zpět na adresu redaktorky do tří dnů, jinak bude článek schválen a podepsán k tisku pouze vedoucím redaktorem.

Zaslat článek

Open Journal System

Vážení autoři,

děkujeme, že jste si pro publikaci svého článku vybrali časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Od 26. 2. 2019 je v provozu nový online redakční systém Open Journal System (OJS), který mimo jiné umožňuje sledovat postup příspěvku redakčním procesem. Dříve zaslané příspěvky zůstávají na původní adrese.

Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá ve čtyřech krocích, kterými Vás systém sám provede.

Postup vkládání článku je následující:

 • Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.
 • Zadejte do internetového vyhledávače adresu www.csnn.eu, zde najdete link, který Vás odkáže přímo do OJS nebo můžete vstoupit ze stránky http://redakce2.ambitmedia.cz/ a klikněte na Registrovat.
 • Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě, že chcete být také recenzetem pro náš časopis, je třeba toto poslední políčko zaškrtnout také).
 • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla. Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.
 • Po přihlášení se otevře úvodní stránka.
 • Příspěvek je možné vložit po kliknutí na link Příspěvky v horním menu. Zde najdete odkaz [Zaslat nový příspěvek] nebo [Zobrazit vaše rozpracované příspěvky] a kompletní pokyny pro autory.
 • Vložení příspěvku se skládá ze 4 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT METADATA, 4. POTVRZENÍ:

Krok 1. Zahájení příspěvku

 • Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím 6 prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku

 • Na této stránce klikněte na Nahrát soubor, čímž otevřete okno pro vložení všech jednotlivých komponent článku (Text článku anonymizovaný, Titulní strana, Průvodní dopis, Obrázek, Tabulka, Ostatní přílohy). Zvolte příslušnou komponentu článku, nahrajte soubor a dejte Pokračovat. Po kontrole klikněte na Dokončit a poté na Přidat další soubor, kde celý postup zopakujte s dalšími komponenty článku.
 • Obrázky – Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tif, eps nebo jpg. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:
  • • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),
  • • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),
  • • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).
 • Tabulky – Tabulky mohou být vytvořeny pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Totéž platí i u grafů.
 • Po nahrání souborů můžete pokračovat kliknutím na Uložit a pokračovat. Krok 3. Vložit metadata
 • Zde vložte základní informace o článku: název a abstrakt v českém i anglickém jazyce, jména všech autorů, jazyk práce, klíčová slova a podporující instituce (granty). U autorů prosím zvolte, který z autorů je hlavní kontakt, tj. korespondenčním autorem.
 • Abstrakt (souhrn) – u původní práce a přehledného referátu je vyžadován souhrn o rozsahu 200–300 slov, u původní práce navíc rozčleněný na: Cíle (Aim), Metody (Methods), Výsledky (Results) a Závěr (Conclusion).
 • Klíčová slova – 3–8 klíčových slov termínů zahrnutých v tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH-CZ.
 • Po vyplnění klikněte na Uložit a pokračovat.

Krok 4. Potvrzení

 • Váš příspěvek byl nahrán a je připraven k odeslání. Celý proces zakončíte kliknutím na Odeslat příspěvek. Autor, který byl vybrán jako hlavní kontakt, obdrží e-mailem potvrzení o vložení příspěvku do systému a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.
 • Po všech redakčních úpravách a korekturách Vám bude na e-mail zaslán náhled Vašeho článku a budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci.
 • V případě dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: lucie.simonidesova@carecomm.cz

Těšíme se na spolupráci.

Bližší pokyny o formátu vlastní práce naleznete také na webových stránkách časopisu – www.csnn.eu.

Kontakt

Vydavatel:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
e-mail: info@carecomm.cz
IČO: 091 40 549
DIČ: CZ09140549

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
csnn@carecomm.cz

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Lucie Simonidesová
lucie.simonidesova@carecomm.cz

Inzerce:

Jan Laitl
e-mail: jan.laitl@carecomm.cz
+420 725 778 001

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se