Informace vedoucího redaktora


Published in: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(2): 217
Category: Editorial communication

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás informoval o změnách ve složení Redakční rady našeho časopisu, s kterými se můžete současně seznámit i v tiráži. V Redakční radě nově vítáme doc. MU Dr. Eva Feketeovou, PhD. z Neurologické kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice a doc. MU Dr. Štefana Siváka, PhD. z Neurologické kliniky, Jesseniovy LF UK a UN v Martine. Stručné životopisy obou naleznete níže. Oba byli do Redakční rady nominováni Slovenskou neurologickou společností a vystřídali dlouhodobé členy RR, a to prof. MU Dr. Jána Benetina, PhD. a prof. MU Dr. Ľubomíra Lisého, DrSc., jimž oběma děkuji za práci, kterou v Redakční radě našeho časopisu odvedli a přeji jim pevné zdraví, štěstí a úspěchy v osobním i profesním životě. Mnoho úspěchů přeji i doc. Feketeové a doc. Sivákovi a těším se na spolupráci s nimi.

Váš Roman Herzig

 

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.


Po ukončení vysokoškolského štúdia na UPJŠ LF v Košiciach nastúpila na doktorandské štúdium venované poruchám spánku a bdenia v prvom spánkovom laboratóriu na Slovensku (UPJŠ LF Košice). Po prvom roku začala pracovať na Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde pokračovala v štúdiu v externej forme. Postupne absolvovala atestáciu 1. a 2.stupňa z neurológie (1999, 2007), zložila akreditačnú skúšku „certifikovaný somnológ“ (ČR, 2012). Od roku 2006 pracuje ako odborná asistentka, obhájila dizertačnú prácu na tému „Architektúra spánku u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoickým syndrómom“ (2007), v roku 2020 habilitovala. Okrem pregraduálnej výučby organizuje kurzy polysomnografie a základov epileptológie, ako lektorka sa zúčastnila Central European Sleep Training Course (Budapešť, 2017, Bukurešť, 2016, Záhreb, 2015). V klinickej praxi sa venuje epileptológii a poruchám spánku a bdenia so zameraním na narkolepsiu a ďalšie hypersomnie. Okrem uvedených tém sa vo vedeckej činnosti zaoberá  poruchou správania v REM spánku v kontexte bio­markerov premotorického štádia Parkinsonovej choroby. Bola a je spoluriešiteľkou 8 grantových projektov, z toho troch EU projektov. Je autorkou a spoluautorkou domácich  a zahraničných publikácií (https:/ / orcid.org/ 0000-0002-7746-3797),  učebných textov. Je členkou domácich a zahraničných odborných spoločností (SNS, SLAE, SSSM, EU-NN, ESRS) a spoluorganizátorkou vedeckých konferencií.

 

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.


Po dokončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002 pôsobí na Neurologickej klinike JLF UK a UNM v Martine. Postgraduálne doktorandské štúdium ukončil titulom PhD. v roku 2006 na tému „Magnetická rezonancia, kognitívne evokované potenciály a psychologické vyšetrenie v skupine pacientov s otrasom mozgu“. Špecializačné štúdium v odbore Neurológia úspešne zakončil špecializačnou skúškou v roku 2009. Habilitoval v roku 2016 s prácou „Ľahké mozgové poranenia“. Jeho srdcovou záležitosťou je problematika mozgových poranení, funkčných zobrazení mozgu a závratových stavov. V roku 2021 je autorom a spoluautorom viac ako 55 vedeckých prác (polovica je s IF) s celkovo 288 ohlasmi registrovanými v citačných indexoch, Hirschov index je 9. Za svoju vedeckú činnosť získal viaceré ocenenia ako sú EFNS/ EAN Investigator award 2009 a 2011, Cena za najlepšiu vedeckú publikáciu SNS za rok 2010, Cena za najlepšiu kazuistiku SNS za rok 2016.


Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2021 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account