Zomrel doc. MUDr. Eugen Eiben, CSc.


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(5): 336
Kategorie: Personalia

Začiatkom leta, 5. júla 2023, nás opustil dlhoročný prednosta Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice, doc. MUDr. Eugen Eiben, CSc.

Doc. Eugen Eiben sa narodil 22. 12. 1939 v Košiciach. Po maturite v roku 1957 začal študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice a tam v roku 1963 promoval. Už počas vysokoškolských štúdií prejavoval záujem o vedeckú prácu, pôsobil na Ústave lekárskej biológie ako demonštrátor a na Ústave patologickej anatómie ako asistent s polovičným úväzkom.

V roku 1964 nastúpil pracovať na Neurologickú kliniku v Košiciach, spočiatku ako sekundárny lekár, neskôr ako odborný asistent, docent a dlhoročný prednosta a zotrval tam až do odchodu do dôchodku. V roku 1978 obhájil dizertačnú prácu (CSc.) na tému „Vplyv alkoholu na EEG nálezy a niektoré ďalšie parametre pri chronickom alkoholizme“. O rok neskôr obhájil v Prahe habilitačnú prácu na tému „K problematike amyotrofickej laterálnej sklerózy, najmä z hľadiska jej klinického priebehu“ a následne bol menovaný a ustanovený za docenta v odbore neurológia. S účinnosťou od 1. 6. 2003 bol menovaný mimoriadnym profesorom v študijnom odbore neurológia na LF UPJŠ v Košiciach. V roku 1978 sa stal prednostom Neurologickej kliniky LF UPJŠ a FNsP, neskôr UNLP a túto funkciu zastával bez niekoľkých mesiacov 25 rokov. Medzitým v rokoch 1986–1991 bol vedúcim Katedry neurológie a psychiatrie LF UPJŠ, neskôr sa tieto pracoviská rozdelili a vznikli samostatné kliniky. Pôsobil aj ako krajský odborník pre neurológiu.

Pán docent sa podieľal na vybudovaní jednotky intenzívnej starostlivosti v novej budove nemocnice, čo umožnilo rozvoj cerebrovaskulárneho programu na klinike.

Bol školiteľom kurzov základov EEG, dodnes kolegovia z rôznych častí Slovenska na neho spomínajú ako na veľmi trpezlivého a erudovaného školiteľa.

Docent Eiben bol dlhoročným členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, isté obdobie i podpredsedom Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru vtedajšej Slovenskej spoločnosti pre EEG a klinickú neurofyziológiu a nejaký čas i členom výboru Slovenskej ligy proti epilepsii.

Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

Počas svojho pôsobenia na LF UPJŠ bol členom vedeckej rady LF UPJŠ, pracoval vo viacerých pracovných komisiách.

Docent Eiben bol školiteľom siedmich ašpirantov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce (CSc.), ako aj členom komisie pre obhajoby kandidátskych aj doktorských dizertačných prác z neurológie.

Absolvoval študijné pobyty v Budapešti, Magdeburgu a Mníchove a zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách a konferenciách, na 5th EFNS kongrese v Kodani v roku 2000 predsedal sekcii venovanej problematike neurologických komplikácií chronického alkoholizmu. Doc. Eiben sa už dávno predtým, ako sa táto téma stala vysoko aktuálna, hlbšie venoval problematike životného a pracovného prostredia, epilepsie, neurologickým prejavom chronického abúzu alkoholu (z tejto sféry má i vyžiadanú publikáciu vo Wiener für Suchtforschung), problematike amyotrofickej laterálnej sklerózy a neurovaskulárnym ochoreniam.

Publikoval 130 vedeckých prác s množstvom citačných ohlasov a prednášal doma i zahraničí.

V roku 1990 mu bola udelená Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 2008 Bronzová medaila LF UPJŠ.

Popri práci sa docent Eiben venoval aj svojim záľubám, ku ktorým patrila vážna hudba, história všeobecne, ale aj história medicíny. Aj po jeho odchode do dôchodku ak sme potrebovali nejakú informáciu z oblasti histórie medicíny, mohli sme sa na neho s dôverou obrátiť. Svoje logické myslenie si cibril hrou šachu, ktorému sa v mladosti venoval aj súťažne. V posledných rokoch mu robili radosť jeho vnúčatá, ale samozrejme aj jeho 2 dcéry, na ktoré bol vždy veľmi pyšný a trápil sa ochorením svojej manželky, ktorú nakoniec prežil len o 3 mesiace.

V roku 2019 sa ešte v pomerne dobrej kondícii zúčastnil slávnostnej konferencie na počesť jeho 80. narodenín a nikto si nemyslel, že za pomerne krátky čas sa s ním budeme lúčiť.

Na docenta Eiben si každý spomína ako na človeka, ktorý bol veľmi sčítaný, ústretový, nikomu kto chcel pracovať nerobil prekážky a preto sa v posledných rokoch tešil že Neurologická klinika ktorú spoluzakladal sa úspešne rozvíja.

 

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF PJŠ a UNLP Košice


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se