Clinical Guideline for the Diagnostics and Treatment of Patients with Ischemic Stroke and Transitory Ischemic Attack – Version 2016


Authors: O. Škoda;  R. Herzig;  R. Mikulík;  J. Neumann;  D. Václavík;  M. Bar;  D. Šaňák;  A. Tomek;  D. Školoudík
Authors‘ workplace: Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Published in: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(3): 351-363
Category:
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2016351

Overview

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

2. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

3. Zákon č. 95/2004, Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění.

4. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu čin­ností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně ně­kte­rých souvisejících zákonů, v platném znění.

5. Vyhláška č. 134/1998 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění.

6. Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

7. Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

8. Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchran­né službě, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

10. Vyhláška č. 58/1997 Sb., indikační seznam lázeňské péče, v platném znění.

11. Metodické opatření č. 12/ 1998 Věstníku MZ ČR (Koncepce následné lůžkové péče).

12. Věstník MZ ČR č. 2/2010 Péče o pa­cienty s cerebrovaskulárním onemocněním v ČR.

13. Věstník MZ ČR č. 8/2010 Metodický pokyn –  cerebrovaskulární péče v ČR.

14. Věstník MZ ČR č. 3/2012 Cerebrovaskulární péče v ČR –  změna seznamu center se statutem iktové centrum.

15. Věstník MZ ČR č. 10/2012 Metodický pokyn –  péče o pa­cienty s akutní cévní mozkovou příhodou.

16. Věstník MZ ČR č. 4/2015 Metodický pokyn –  cerebrovaskulární péče v ČR.

17. Věstník MZ ČR č. 11/2015 Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a péče o pa­cienty s iktem.

18. Aboderin I, Venables G, for the PAN European Consensus Meet­ing on Stroke Management. Stroke management in Europe. J Intern Med 1996;240:173–80.

19. Adams H, Brott T, Crowell R, et al. Guidelines for the Management of Patients with Acute Ischemic Stroke. A Statement for Healthcare Profes­sionals from a Special Writ­ing Group of the Stroke Council, American Heart As­sociation. Stroke 1994;25(9):1901–14.

20. Adams HP jr, Woolson RF, Helgason C, et al. Low molecular weight heparinoid, ORG 10172 (Danaparoid), and outcome after acute ischemic stroke: a randomized control­led trial. JAMA 1998;279:1265–72.

21. Asplund K, Marké LÅ, Terént A, et al. Costs and gains in stroke prevention: european perspective. Cerebrovasc Dis 1993;3(Suppl 1):34–42.

22. Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, et al. A randomized trial for itraarterial treatment of acute ischemic stroke. N Engl J Med 2015;372(2):11–20. doi: 10.1056/NEJMoa1411587.

23. Bil­ler J, Feinberg WM, Castaldo JE, et al. Guidelines for carotid endarterectomy: a statement for health­care profes­sionals from a special writ­ing group of the Stroke Council, American Heart As­sociation. Stroke 1998;29(2):554–62.

24. Brainin M, Barnes M, Baron JC, et al. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces –  revised recom­mendations 2004. Eur J Neurol 2004;11(9):577–81.

25. Brainin M, European Federation of Neurological Societies Task Force. Neurological acute stroke care: the role of European neurology. Eur J Neurol 1997;13(4):435–41.

26. Brott T, Fieschi C, Hacke W. General therapy of acute ischemic stroke. In: Hacke W, Hanley DF, Einhäup K, Bleck TP, eds. NeuroCritical Care. Berlin, Springer 1994;553–77.

27. Brott T, Reed RL. Intensive care for acute stroke in the com­munity hospital setting. Stroke 1989;20(5):694–7.

28. Campbell BC, Mitchell PJ, Kleinig TJ, et al. Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imag­ing selection. N Engl J Med 2015;372(11):1009–18.

29. Caplan, Bil­ler J, Feinberg WM L et al. Guidelines for carotid endarterectomy: a statement for healthcare profes­sionals from a special writ­ing group of the Stroke Council, American Heart As­sociation. Stroke 1998;97(5):501–9.

30. European Ad Hoc Consensus Group: European strategies for early intervention in stroke. Cerebrovasc Dis 1996;6:315–24.

31. Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, et al. Randomized As­ses­sment of Rapid Endovascular Treatment of Ischemic Stroke. N Engl J Med 2015;372(11):1019–30. doi: 10.1056/NEJMoa1414905.

32. Hacke W, Stingele R, Steiner T, et al. Critical care of acute ischemic stroke. Intensive Care Med 1995;21(10):856–62.

33. Indredavik B, Slørdahl S, Bakke F, et al. Stroke unit treatment: long- term ef­fects. Stroke 1997;28(10):1861–6.

34. Langhorne P, Wil­liams B, Gilcrist B. Do stroke units safe lifes? Lancet 1993;342(8868):395–8.

35. National Institute of Neurolocial Disorders and Stroke: rt- PA Stroke Study Group (NINDS). Tis­sue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333(24):1581–7.

36. Pan European Consensus Meet­ing on Stroke man­agement, 1995, Nov 8– 10, Helsingborg, Sweden (abstracts). Neurol Neurochir Pol 1997;31(Suppl 1):1–40.

37. Saver JL, Goyal M, Bonafe A, et al. Stent-retriever thrombectomy after intravenous t-PA vs. t-PA alone in stroke. N Engl J Med 2015;372(24):2285–95. doi: 10.1056/NEJMoa1415061.

38. Stroke Units Trialists` Col­laboration. A systematic review of the randomized trials of organised impatient (stroke unit) care after stroke. Br Med J 1997;314(7088):1151–9.

39. The European Stroke Organisation (ESO) Executive Com­mittee and the ESO Writ­ing Com­mittee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457–507. doi: 10.1159/000131083.

40. Update Guidelines January 2009 New Elements. [online]. Available from URL: http://www.eso–stroke.org/pdf/ESO_Extended_Thrombolysis_KSU.pdf.

41. Meschia JF, Bushnell C, Boden-Albala B, et al. Guidelines for the primary prevention of stroke: a statement for healthcare profes­sionals from the American Heart As­sociation/ American Stroke As­sociation. Stroke 2014;45(12):3754–832. doi: 10.1161/STR.000000 0000000046.

42. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare profes­sionals from the American Heart As­sociation/American Stroke As­sociation. Stroke 2014;45(7):2160–236. doi: 10.1161/STR.0000000000000024.

43. Aulický P, Rabinstein A, Seet RC, et al. Dos­ing of tis­sue plasminogen activator often dif­fers from 0.9 mg/ kg, but does not af­fect the outcome. J Stroke Cerebrovasc Dis 2013;22(8):1293–7. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2012.10.010.

44. Bar M, Školoudík D, Roubec M, et al. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients. J Neuroimag­ing 2010;20(3):240–5. doi: 10.1111/j.1552-6569.2008.00358.x.

45. Bartkova A, Sanak D, Dostal J, et al. Acute ischaemic stroke in pregnancy: a severe complication of ovarian hyperstimulation syndrome. J Neurol Sci 2008;29(6):463–6.

46. Beneš V, Mohapl M, Kramář F, et al. Reconstructive surgery in cerebral ischemia: extracranial –  intracranial arterial bypas­s –  is revival pos­sible? Adv Clin Exp Med 2000;9(Suppl 1):33–40.

47. Herzig R, Buřval S, Křupka B, et al. Comparison of ultrasonography, CT angiography, and digital subtraction angiography in severe carotid stenoses. Eur J Neurol 2004;11(11):774–81.

48. Herzig R, Hluštík P, Školoudík D, et al. As­ses­sment of the cerebral vasomotor reactivity in internal carotid artery occlusion us­ing a transcranial Doppler sonography and functional MRI. J Neuroimag­ing 2008;18(1):38–45. doi: 10.1111/j.1552-6569.2007.00168.x.

49. Herzig R, Urbánek K, Vlachová I, et al. Facilities for acute stroke patients care in the Czech Republic: nationwide epidemiological study. Eur J Epidemiol 2003;18(1):19–26.

50. Herzig R, Vlachová I, Křupka B, et al. Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení dia­gnostiky u pa­cientů s cévními mozkovými příhodami. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(3):272–6.

51. Kalita Z, Kel­ler O, Bar M, et al. Sekundární prevence recidivy po akutní cévní mozkové příhodě [(iCMP) –  mozkovém infarktu/ tranzitorní ischemické atace (TIA) a hemoragické CMP]. In: Standardy léčebných postupů a indikátory kvality ve zdravotní péči. Praha: Verlag Dashöfer 2008:1–18.

52. Kalita Z. Doporučená léčba po prodělané cévní mozkové příhodě. Neurol Praxi 2002;3:308–15.

53. Kalvach P, Gregová D, Škoda O, et al. Cerebral blood supply with aging: normal, stenotic and recanalized. J Neurol Sci 2007;257(1–2):143–8.

54. Krahulík D, Vaverka M, Herzig R, et al. Extra intrakraniální mikroanastomosa: Metodika vyšetření a výsledky souboru pa­cientů. Cesk Slov Neurol N 2009;72/105(2):142–6.

55. Mikulík R, Neumann J, Václavík D, et al. Standard pro dia­gnostiku a léčbu pa­cientů s mozkovým infarktem. Cesk Slov Neurol N 2006;69/102(3):320–5.

56. Neumann J, Mikulík R, Václavík D, et al. Standard pro dia­gnostiku a léčbu pa­cientů po tranzitorní ischemické atace. Cesk Slov Neurol N 2006;69/102(3):326–30.

57. Neumann J, Škoda O. Sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod –  přehled současných možností. Med Praxi 2007;5:233–6.

58. Neumann J. Diabetes mel­litus ve vztahu k ischemické cévní mozkové příhodě. Cesk Slov Neurol N 2006;69/102(Suppl 2):14–5.

59. Neumann J. Role hyperlipidémie u iktů. Postgr Med 1999;4:68–70.

60. Neumann J. Současné možnosti péče o pa­cienta s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Med Praxi 2007;1:30–1.

61. Neumann J, Tomek A, Školoudík D, et al. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu –  verze 2014. Cesk Slov Neurol N 2014;77(3):381–5.

62. Skoloudik D, Bar M, Skoda O, et al. Safety and ef­ficacy of the sonographic acceleration of the middle cerebral artery recanalization results of the pilot thrombotripsy study. Ultrasound Med Biol 2008;34(11):1775–82. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio­.2008.04.002.

63. Šaňák D, Bártková A, Horák D, et al. Význam MR v indikaci systémové trombolýzy –  analýza prvních 30 pa­cientů. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(2):143–51.

64. Šaňák D, Herzig R, Školoudík D, et al. The safety and ef­ficacy of continuous transcranial duplex Doppler monitor­ing of middle cerebral artery occlusion in acute stroke patients: comparison of TCDD and thrombolysis in MCA recanalization. J Neuroimag­ing 2010;20(1):58–63. doi: 10.1111/j.1552-6569.2008.00354.x.

65. Šaňák D, Nosáľ V, Horák D, et al. Impact of dif­fusion-weighted MRI-measured initial cerebral infarction volume on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebral artery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology 2006;48(9):632–9.

66. Šenkárová Z, Hluštík P, Otruba P, et al. Modulation of cortical activity in patients suf­fer­ing from upper arm spasticity fol­low­ing stroke and treated with botulinum toxin A: an fMRI study. J Neuroimag­ing 2010;20(1):9–15. doi: 10.1111/j.1552-6569.2009.00375.x.

67. Škoda O. Antiagregace v sekundární prevenci cévní mozkové příhody. Interní Med 2006;12:534–8.

68. Škoda O, Herzig R, Mikulík R, et al. Klinický standard pro dia­gnostiku a léčbu pa­cientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou. In: Národní sada klinických standardů. Praha: Národní referenční centrum 2011:1–39.

69. Škoda O, Kalvach P, Procházka B, et al. Non-invasive evaluation of proximal vertebral artery stenosis us­ing color Doppler sonography and CT angiography. J Neuroradiol 2014;41(5):336–41. doi: 10.1016/j.neurad.2013.11.003.

70. Školoudík D, Bar M, Šaňák D, et al. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization. J Thromb Thrombolysis 2010;29(4):477–82. doi: 10.1007/s11239-009-0372-9.

71. Školoudík D, Bar M, Václavík D, et al. Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(2):163–7.

72. Školoudík D, Bar M, Zapletalová O, et al. Hladina D-dimerů u pa­cientů s akutní ischemickou cévní mozkovu příhodou. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(4):375–9.

73. Školoudík D, Fadrná T, Bar M, et al. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy us­ing a dia­gnostic 2– 4 MHz transcranial probe. J Thromb Thrombolysis 2008;26(2):119–24.

74. Školoudík D, Fadrná T, Sedláková M, et al. Změny kognitivních funkcí u pa­cientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock-Draw­ing Test. Cesk Slov Neurol N 2007;70/103(4):282–7.

75. Školoudík D, Václavík D, Chudoba V, et al. Riziko vaskulární příhody u pa­cientů se stenózou intrakraniální tepny. Cesk Slov Neurol N 2006;69/102(5):355–9.

76. Školoudík D, Bar M, Mikulík R, et al. Standard pro podání systémové trombolýzy pa­cientům s akutním mozkovým infarktem. Cesk Slov Neurol N 2006;69/102(2):151–6.

77. Školoudík D, Bar M, Škoda O, et al. Účin­nost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny. Ces Slov Neurol N 2007;70/103(3):248–52.

78. Václavík D, Školoudík D, Škoda O, et al. Asociace vybraných rizikových faktorů s tíží aterosklerotického postižení v karotické bifurkaci. Cesk Slov Neurol N 2008;71/104(3):285–92.

79. Vlachová I, Herzig R, Vaverková H, et al. Prediktivní hodnota ultrasenzitivního C-reaktivního proteinu u cévní mozkové příhody a jeho vztah k ateroskleróze karotid. Cesk Slov Neurol N 2007;70/ 103(1):49–55.

80. Vlachová I, Krčová V, Herzig R, et al. Tkáňový aktivátor plazminogenu, inhibitor plazmatického aktivátoru-1 a von Wil­lebrandův faktor v akutní a konvalescentní fázi ischemické cévní mozkové příhody. Cesk Slov Neurol N 2006;69/ 102(4):438– 43.

81. Sedova P, Brown RD jr, Zvolsky M, et al. Validation of Stroke Dia­gnosis in the National Registry of Hospitalized Patients in the Czech Republic. J Stroke Cerebrovasc Dis 2015;24(9):2032–8. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.04.019.

82. Haršány M, Kadlecová P, Svigelj V, et al.; for the SITS-EAST Investigators. Factors Influenc­ing Door-to-Imag­ing Time: Analysis of the Safe Implementation of Treatments in Stroke-EAST Registry. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014;23(8):2122–9. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.03.019.

83. Mikulik R, Kadlecova P, Czlonkowska A, et al. Factors influenc­ing in-hospital delay in treatment with intravenous thrombolysis. Stroke 2012;43(6):1578–83. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.644120.

84. Mikulik R, Vaclavik D, Sanak D, et al. A nationwide study on topography and ef­ficacy of the stroke treatment network in the Czech Republic. J Neurol 2010;257(1):31–7. doi: 10.1007/s00415-009-5259-3.

85. Con­nol­ly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S,et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibril­lation. N Engl J Med 2009;361(12):1139– 51. doi: 10.1056/NEJMoa0905561.

86. Patel MR, Mahaf­fey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus warfarin in with nonvalvular atrial fibril­lation. N Engl J Med 2011;365(10):883– 91. doi: 10.1056/NEJMoa1009638.

87. Granger CB, Alexander JH, McMur­ray JJ, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibril­lation. N Engl J Med 2011;365(11):981– 92. doi: 10.1056/NEJMoa1107039.

88. Diener HC, Con­nol­ly SJ, Ezekowitz MD, et al. Dabigatran compared with warfarin in patients with atrial fibril­lation and previous transient ischaemic attack or stroke: a subgroup analysis of the RE-LY trial. Lancet Neurol 2010;9(12):1157–63. doi: 10.1016/S1474-4422(10)70274-X.

89. Alberts MJ, Eikelboom JW, Hankey GJ. Antithrombotic therapy for stroke prevention in non-valvular atrial fibril­lation. Lancet Neurol 2012;11(12):1066–81. doi: 10.1016/S1474-4422(12)70258-2.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 3

2016 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account