Compres­sive neuropathies as an occupational dis­ease


Authors: E. Ehler 1;  P. Ridzoň 2;  Z. Fenclová 3,4;  P. Urban 3,4
Authors‘ workplace: Neurologická klinika FZS UP a Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 1;  Neurologická klinika 3. LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2;  Státní zdravotní ústav, Praha 3;  Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 4
Published in: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(5): 478-489
Category: Minimonography
doi: 10.14735/amcsnn2019478

Overview

Some lesions of the peripheral nerves caused by physical factors can, under certain conditions, be acknowledged as an occupational dis­ease. The decision whether it is an occupational dis­ease or not is authorized by the “Centre of occupational dis­eases”. Neurological consultants have a very important role in the process of acknowledgement of an occupational dis­ease. Dur­­ing the last 20 years, disorders of neurological character represented 29.6% of all occupational dis­eases. At the same time, the lesions of the peripheral nerves due to overload or vibration constituted 98.5%. Carpal tun­nel syndrome is most frequent, fol­lowed less often by an ulnar nerve lesion in the elbow, and rarely by an ulnar nerve lesion in the wrist and hand –  the Guyon’s chan­nel. In the development of occupational compres­sive neuropathies, various mechanisms take place: mechanical pres­sure, hand overload, transmis­sion of vibration on the upper extremity, cold, inappropriate position dur­­ing work, and other factors. For acknowledgement of occupational origin of such a lesion, it is es­sential to determine clinical signs and symp­toms, and EMG examination cor­respond­­ing to at least the moderately severe lesion. Anamnestic, clinical, and EMG characteristics includ­­ing electrophysiological parameters of a moderately severe lesion for the median and ulnar nerves were defined.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu­script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Keywords:

median nerve – occupational diseases – ulnar nerve – entrapment syndromes


Sources

1. Nařízení vlády č. 290/ 1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.psp.cz/ sqw/ sbirka.sqw?cz=290&r=1995.

2. Zákon 262/ 2006 Sb., Zákoníku práce. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.mpsv.cz/ files/ clanky/ 2919/ 262-2006.pdf.

3. Zákon 373/ 2011 Sb., o specifických zdravotních službách. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.psp.cz/ sqw/ sbirka.sqw?cz=373&r=2011.

4. Vyhláška 104/ 2012 Sb., vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání). [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.psp.cz/ sqw/ sbirka.sqw?cz=104&r=2012.

5. Zákon 372/ 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.psp.cz/ sqw/ sbirka.sqw?cz=372&r=2011.

6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Poskytovatelé k uznávání nemocí z povolání. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.mzcr.cz/ Verejne/ obsah/ poskytovatele-k-uznavani-nemoci-z-povolani_3706_5.html.

7. Nařízení vlády č. 276/ 2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.psp.cz/ sqw/ sbirka.sqw?cz=276&r=2015.

8. Vyhláška č. 373/ 2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotního informačního systému. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.psp.cz/ sqw/ sbirka.sqw?cz=373&r=2016.

9. Metodické opatření MZ č. 9: Stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu. Věstník MZ částka 10/ 2003. [online]. Dostupné z URL: http:/ / www.mzcr.cz/ Legislativa/ dokumenty/ vestnik_3661_1782_11.html.

10. Metodické opatření MZ ke stanovení středního stupně závažnosti poškození loketního nervu v oblasti lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií. Věstník MZ, částka 11/ 2011: 46-50. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.mzcr.cz/ Legislativa/ dokumenty/ vestnik-c11/ 2011_5731_2162_11.html.

11. Ehler E, Ambler Z. Mononeuropatie. Praha: Galén 2002.

12. Ambler Z. Poruchy periferních nervů. Praha: Triton 2013.

13. Muzikářová S, Kryštofová S, Ďuriš K et al. Vztah mezi epidemiologií a subjektivním vnímáním bolesti u pa-­cientů se syndromem karpálního tunelu. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(5): 570– 575. doi: 10.14735/ amcsn­n 2018570.

14. Stewart JD. Focal peripheral neuropathies. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Wil­liams and Wilkins 2000.

15. Mumenthaler M, Stöhr M, Mül­ler-Vahl H. Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 2007.

16. Poděbradská R, Máchová L. Syndrom karpálního tunelu v kontextu poruch pohybového systému. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(2): 174– 179. doi: 10.14735/ amcsn­n2018174.

17. Bleecker ML. Occupational neurology and clinical neurotoxicologxy. Baltimore: Wil­liams and Wil­lkins 1994.

18. Dufek J. Profesionální syndrom karpálního tunelu. Neurol praxi 2006; 5: 254– 256.

19. Ehler E, Ridzoň P, Nakládalová M et al. Neurofyziologická dia­gnostika poškození loketního nervu v oblasti lokte. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(3): 320– 325.

20. Ridzoň P. Útlakové léze loketního nervu profesionálního původu Neurol praxi 2014; 15(5): 240– 242.

21. Čihák R, Druga R, Grim M. Anatomie 3. 3. vyd. Praha: Grada 2016: 522.

22. Duke University Medical School. Available from URL: https:/ / web.duke.edu/ anatomy/ mbs/ mbs.html.

23. Minks E, Husárová I, Streitová H et al. 2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte –  elektromyografická technika. Neurol praxi 2012; 13(1): 32– 37.

24. Shea JD, McClain EJ. Ulnar nerve compres­sion syndromes at and bel­low the wrist. J Bone Joint Surg Am 1969; 51(6): 1095– 1103.

25. Ridzoň P, Ehler E, Urban P et al. Normativní hodnoty parametrů vedení pro nervus ulnaris a nervus medianus měřené standardizovaným způsobem. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/ 110(2): 210– 215.

26. Ehler E, Ridzoň P. Loketní nerv. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/ 113(2): 130– 141. doi: 10.14735/ amcsn­n2017130.

27. Kanta M, Ehler E, Hlatký R et al. Reoperace pro úžinové syndromy ulnárního nervu v oblasti lokte. Neurol praxi 2002; 3(6): 333– 336.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 5

2019 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account