Problematika posuzování invalidity po prodělané cévní mozkové příhodě


Authors: T. Řepík 1;  K. Štibraná 1;  L. Čeledová 2;  T. Pastirčáková 2;  R. Odložilík 2;  P. Potužník 1;  M. Peterka 1
Authors‘ workplace: Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň 1;  Ústav sociálního a posudkového lékařství, LF UK, Plzeň 2
Published in: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(2): 148-152
Category: Short Communication
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2023148

Overview

The article introduces the issue of the post-stroke disability assessment. In the Czech Republic, there is a gradual decrease in the number of disability assessments of stroke patients, despite non-decreasing incidence of stroke. Specifically, the number of stroke patients treated in stroke centers per year remains consistent. This fact can be considered as the indirect evidence of good organization and improvement of complex medical care for stroke patients in the Czech Republic. Based on the fourteen-years old analysis of disability assessment criteria for nervous system dysfunctions, authors recommend using scoring scales such as the modified Rankin scale (mRS) and Barthel index (BI) for this purpose to ensure more accurate objectification in the post-stroke invalidity assessment.

Keywords:

stroke – medical assessment service – disability pension – post-stroke disability – disability assessment – stroke centers – quality of stroke care – RES-Q registry


Sources

1. Bruthans J. Epidemiologie a prognóza cévních mozkových příhod. CMP J 2019; 2 (1): 5–8.

2. Kalita Z, Zvolský M, Švancara J et al. Srovnání epidemiologických dat u akutních cévních mozkových příhod podle metodiky ÚZIS a IKTA ve zlínském okrese a v ČR. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109 (3): 350–357.

3. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. [online]. Dostupné z: https: //www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155.

4. Vyhláška š. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), ve znění pozdějších předpisů. [online]. Dostupné z: https: //www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359.

5. Čeledová L, Čevela R. Laskavý průvodce po sociálních dávkách. 2. akt. vyd. Praha: Karolinum 2020: 267.

6. Čeledová L, Čevela R, Kalita Z et al. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob po cévní mozkové příhodě. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 (6): 728–733.

7. ČSSZ. Důchodová statistika. Přehled o počtu výkonů souvisejících s důchodovou agendou ČSSZ. [online]. Dostupné z: https: //www.cssz.cz/duchodova-statistika#section_4.

8. MPSV. Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. I část. Praha: MPSV 2016. [online]. Dostupné z: https: //www.mpsv.cz/documents/20142/577769/PUBLIKACE_I._nahled.pdf/d27f799c-b03f-5d6f-8e4c-e5ae30ff2129.

9. Bryndziar T, Šedová P, Mikulík R. Incidence cévní mozkové příhody v Evropě – systematická review. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113 (2): 180–189. doi: 10.14735/amcsnn2017180.

10. Mackay J, Mensah GA. Atlas of heart disease and stroke. 1st ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2004.

11. Krobot A, Kolářová B, Kolář P et al. Neurorehabilitace chůze po cévní mozkové příhodě. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113 (5): 521–526. doi: 10.14735/amcsnn2017521.

12. Reif M. Hodnotící škály používané u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Neurol praxi 2011; 12 (Suppl G): 12–15.

13. Registry of Stroke Care Quality (RES-Q). [online]. Dostupné z: https: //qualityregistry.eu.

14. Holub M, Suchomelová M, Švehlová K. Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích. Praha: VÚPSV 2015. [online]. Dostupné z: https: //katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_396.pdf.

15. Kořánová M, Krinesová L, Magerská V et al. Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV 2017. [online]. Dostupné z: https: //katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_423.pdf.

16. Konopásková J, Kořánová M, Krinesová L et al. Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013. Praha: VÚPSV 2017. [online]. Dostupné z: https: // katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_422.pdf.

17. MPSV. Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. I část. Praha: MPSV 2016. [online]. Dostupné z: https: //www.mpsv.cz/documents/20142/577769/PUBLIKACE_I._nahled.pdf/d27f799c-b03f-5d6f-8e4c-e5ae30ff2129.

18. MPSV. Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity. II část. Praha: MPSV 2016. [online]. Dostupné z: https: //www.mpsv.cz/documents/20142/577769/PUBLIKACE_II._nahled.pdf/333bc14c-9951-88c1-1374-bf2c4332b7ab.

19. Škoda 0, Herzig R, Mikulík R et al. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou – verze 2016. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (3): 351–363. doi: 10.14735/amcsnn2016351.

20. Líčeník R, Bednařík J, Tomek A et al. Development of Czech National Stroke Guidelines. Int J Evid Based Healthc 2019; 17 (Suppl 1): 9–11. doi: 10.1097/XEB. 0000000000000190.

21. Mikulik R, Bar M, Cernik D et al. Stroke 2020: Imple- mentation goals for intravenous thrombolysis. Eur Stroke J 2021; 6 (2): 151–159. doi: 10.1177/23969873211007 684.

22. Neumann J, Šaňák D, Tomek A et al. Doporučení pro intravenózní tombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu – verze 2021. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (3): 291–299. doi: 10.48095/cccsnn2021291.

23. Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS). [online]. Dostupné z: https: //nfimpuls.cz/index.php/en/czech-ms-registry.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2023 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account