Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., 70- ročný


Autoři: doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.;  doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(3): 365
Kategorie: Personalia

Dňa 28. 3. 2015 sa dožil sedemdesiatich rokov Peter Kukumberg, významná osobnosť českej a slovenskej neurológie. Jeho profesionálna kariéra je spojená s bratislavskou Lekárskou fakultou Univerzity Komenského (LF UK), kde v roku 1968 ukončil svoje vysokoškolské štúdium. Od 15. 9. 1969 poteraz pôsobí nepretržite na II. neurologickej klinike LF UK a Univerzitnej nemocnice akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave. Atestáciu I. stupňa z odboru neurológia získal v roku 1973, atestáciu II. stupňa v roku 1983 a v roku 2011 pridal špecializáciu z odboru neuropsychiatria. Čo sa týka jeho vedecko‑výskumnej a pedagogickej kvalifikácie, kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1983, v roku 1987 bol menovaný docentom, v roku 2000 bol riadne habilitovaný a získal profesúru z odboru neurológie na LF UK.

Pán profesor pôsobil a pôsobí v mnohých významných funkciách. Z tých najdôležitejších uvádzame jeho dlhoročné vedenie II. neurologickej kliniky, ktorej je prednostom už od roku 1991, okrem toho je už tretie funkčné obdobie členom Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, v rokoch 1993– 1995 bol podpredsedom Akademického senátu UK, v rokoch 1995– 1997 prodekanom LF UK pre liečebne‑ preventívnu starostlivosť, tri funkčné obdobia bol predsedom Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu, štyri funkčné obdobia predsedá Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti, ktorú etabloval, a Sekcii pre bolesti hlavy pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je členom redakčných rád deviatich časopisov. Tých ďalších funkcií je veľké množstvo, čo dokresľuje pracovitosť, húževnatú aktivitu a entuziazmus jubilanta. Z pohľadu odborne‑ vedeckého profilu profesora Kukumberga výrazne ovplyvnil jeho učiteľ profesor MU Dr. Leodegar Cigánek, DrSc., preto systematicky pokračoval v zveľaďovaní elektrofyziologickej, resp. neurofyziologickej orientácie II. neurologickej kliniky a jej profilizácie na záchvatové ochorenia mozgu. Okrem dlhoročnej práce v EMG laboratóriu publikoval priekopnícke a prioritné práce pri výskume tetanického syndrómu. Stal sa pionierom klinickej a neurobio­logickej analýzy panickej poruchy, kde prispel zvlášť originálnymi postrehmi. O tom, že na svojho učiteľa nikdy nezabudol, čo už v dnešných časoch nie je vôbec samozrejmé, svedčia jeho súčasné aktivity. Navrhol vznik medaily prof. MU Dr. Leodegara Cigánka, DrSc., ktorú bude podľa vypracovaného štatútu udeľovať Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť, a takisto pripravuje podklady na uvedenie tohto nášho svetového vedca do Dvorany slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Vedecký potenciál oslávenca ilustruje aj viac ako 400 odborne‑ vedeckých prác v domácich a zahraničných periodikách (kde je zväčša prvoautor), dve vydané monografie, početné kapitoly v učebných textoch a neustále narastajúci citačný index. Tretia jeho monografia zhŕňa jeho názory a akcent na aktuálne problémy medicínskej etiky. Vyriešil a obhájil osem grantových úloh, zaviedol pravidelné semináre bratislavských neurológov, obnovil Slovensko‑ moravské neurologické dni a organizoval množstvo slovenských sympózií a kongresov. Za svoju prácu obdŕžal mnohé ocenenia a vyznamenania z rôznych inštitúcií. Naposledy to bolo najvyššie ocenenie LF UK –  Hynkova medaila a čestná plaketa akademika Niederlanda od Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. V tomto roku mu bude udelené čestné členstvo Českej neurologickej spoločnosti.

Posledné roky sa profesor Kukumberg intenzívne zaoberá rozvojom neuropsychiatrie ako odboru de novo. Okrem toho, že bol zakladajúcim členom Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti, inicioval v roku 2012 aj vznik Slovenskej neuropsychiatrickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku a stal sa jej prvým prednostom.

Silnou zbraňou pána profesora je jeho pedagogické majstrovstvo. O tom by mohlo hovoriť veľa generácií študentov medicíny. Početnými pútavými prednáškami obohatil aj veľa česko‑ slovenských a medzinárodných kongresov. To, že dokáže aj zložité podať zrozumiteľnou formou, viedlo k tomu, že je často vyhľadávaným objektom médií, ale aj vyžiadaným autorom osvetovej publikačnej činnosti. Jeho vystupovanie je vzácnou symbiózou medicínskej erudície, mimoriadnej empatie a ľudskej noblesy, tolerancie i diplomacie. Nikdy sa však nespreneverí svojím charakterovým zásadám. Pán profesor je vzácnym príkladom lekára radcu a človeka, ktorý vie uľaviť aj slovom. V roku 2013 obdŕžal dekrét významnej osobnosti od primátora Lamača, časti Bratislavy, kde žije.

Všetky tieto početné aktivity zvláda profesor Kukumberg s veľkým šarmom, láskou a akosi prirodzene. Je skvelým spoločníkom. Nepribrzdili ho ani zdravotné obtiaže, ktorým musí čeliť posledné roky. Uniká úspešne dôsledkom vlastnej sudičkami stanovenej apoptózy, ale borí sa s apoptózou patologickou, paradoxne kruto –  neurologickou. Okrem milovanej neurológie mu v tom pomáha rodinné zázemie a jeho záľuby. Rozhovory o vážnej hudbe s pánom profesorom sú veľkým poučením. Aj publicisticky sa venuje tvorbe talianskeho skladateľa 19. storočia Gioachina Rossiniho, prispieva do internetového portálu „Operaslovakia“. Chýrne sú jeho znalosti krásnej literatúry, publicistiky a umeleckej estetiky, každoročne očakávané jeho filozofické novoročné vinše. Obohacuje sa aj námetovou filateliou a umeleckou fotografiou.

Myslíme si, že košaté ciele pána profesora najlepšie vystihuje jeho obľúbený citát anglického básnika z 19. storočia Roberta Browninga: „Človek by sa mal naťahovať ďalej, ako dosiahne. Načo inak by bolo nebo.“

Pán profesor, v mene celej neurologickej komunity, Ti chceme pri príležitosti Tvojho životného jubilea za všetko úprimne poďakovať. Zaželať Ti chceme hlavne ustálené zdravie, len to najlepšie v osobnom a pracovnom živote, aby si nám bol ešte dlhé roky inšpiráciou a oporou. Nadväzujúc na Tvoje motto spred 10 rokov Ti želáme, aby si v svojom vytýčenom „Modus vivendi“ plodne pokračoval a z nastúpenej Cesty nikdy nezišiel ....

V mene plejády spomínajúcich pa­cientov a kruhu svojich kolegov

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Erratum

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se