Doc. MUDr. Eugen Eiben, CSc., má 75 rokov


Autoři: Zuzana Gdovinová
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(1): 98
Kategorie: Personalia

V roku 2014 sa dožil významného životného jubilea 75 rokov dlhoročný prednosta Neurologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach doc. MU Dr. Eugen Eiben, CSc. Pán docent Eiben sa narodil 22. 12. 1939 v Košiciach. Po maturite v roku 1957 začal študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice a tam roku 1963 promoval. Už počas vysokoškolských štúdií prejavoval záujem o vedeckú prácu, pôsobil na Ústave lekárskej bio­lógie ako demonštrátor a na Ústave patologickej anatómie ako asistent s polovičným úväzkom. Po základnej vojenskej službe nastúpil v roku 1964 pracovať na Neurologickú kliniku v Košiciach, spočiatku v rezorte zdravotníctva, neskôr pracoval v školstve, kde zotrval až do odchodu do dôchodku. V roku 1967 získal atestáciu I. stupňa a v roku 1972 atestáciu II. stupňa z neurológie. V roku 1978 obhájil dizertačnú prácu (CSc.) na tému „Vplyv alkoholu na EEG nálezy a niektoré ďalšie parametre pri chronickom alkoholizme“. O rok neskôr obhájil v Prahe habilitačnú prácu na tému „K problematike amyotrofickej laterálnej sklerózy, najmä z hľadiska jej klinického priebehu“ a následne bol menovaný a ustanovený za docenta v odbore neurológie. S účinnosťou od 1. 6. 2003 bol menovaný mimoriadnym profesorom v študijnom odbore neurológia na LF UPJŠ v Košiciach.

V tom istom roku sa stal prednostom Neurologickej kliniky LF UPJŠ a túto funkciu zastával bez niekoľkých mesiacov 25 rokov. Pôsobil aj ako krajský odborník pre neurológiu. Ako prednosta kliniky riadil v roku 1981 presťahovanie kliniky z pôvodných priestorov na Rastislavovej ulici do nového objektu na Triede SNP, kde pod jeho vedením bola vybudovaná jednotka intenzívnej starostlivosti so šiestimi lôžkami. Bol školiteľom kurzov základov EEG pre záujemcov z rôznych okresov republiky. V rokoch 1986– 1991 bol vedúcim Katedry neurológie a psychiatrie LF UPJŠ.

Docent Eiben bol dlhoročným členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, isté obdobie i podpredsedom Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru vtedajšej Slovenskej spoločnosti pre EEG a klinickú neurofyziológiu a nejaký čas i členom výboru Slovenskej ligy proti epilepsii. Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a členom redakčnej rady Bulletinu KÚNZ v Košiciach.

Absolvoval študijné pobyty v Budapešti, Magdeburgu a Mníchove a zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách a konferenciách, na 5th EFNS kongrese v Kodani v roku 2000 predsedal sekcii venovanej problematike neurologických komplikácií chronického alkoholizmu.

Počas svojho pôsobenia na LF UPJŠ bol členom vedeckej rady LF UPJŠ, pracoval vo viacerých komisiách, venoval sa práci so študentmi v komisii pre letnú zahraničnú prax medikov, v komisii pre riadenie ŠVOČ, v rámci komisie pre styk so zdravotníckymi zariadeniami už v tom čase riešil problém spolupráce dvoch rezortov, bol členom edičnej komisie pri vedeckej rade LF UPJŠ.

Docent Eiben bol školiteľom siedmich ašpirantov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce (CSc.). Bol členom komisie pre obhajoby kandidátskych aj doktorských dizertačných prác z neurológie i členom komisie pre obhajoby dizertácií v rámci PGŠ (PhD). Bol dlhoročným súdnym znalcom v odbore neurológie. Spolupodieľal sa na vypracovaní koncepcie odboru neurológie publikovanej 26. 2. 1998.

Docent Eiben sa hlbšie venoval problematike životného a pracovného prostredia, epilepsie, neurologickým prejavom chronického abúzu alkoholu (z tejto sféry má i vyžiadanú publikáciu vo Wiener für Suchtforschung), problematike amyotrofickej laterálnej sklerózy a neurovaskulárnym ochoreniam. Publikoval 130 vedeckých prác, z toho 24 v zahraničí a cudzojazyčne, na ktoré má 22 zahraničných ohlasov a desiatky domácich citácií. Na vedeckých fórach doma i v cudzine predniesol 242 referátov. Päťkrát získal ceny odborných spoločností za najlepšiu publikáciu roka a jedenkrát cenu Spolku lekárov za najlepšiu prednášku roka.

Vypracoval celý rad oponentských posudkov na dizertačné a habilitačné práce, posudky v rámci inauguračných pokračovaní a posudky na záverečné správy o plnení vedecko‑výskumných projektov, recenzoval mnohé časopisecké publikácie.

V roku 1990 mu bola udelená Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 2008 Bronzová medaila LF UPJŠ.

Popri práci sa docent Eiben venoval aj svojim záľubám, ku ktorým patrí vážna hudba, história všeobecne, ale aj história medicíny. Dodnes ak potrebujeme nejakú informáciu z oblasti histórie medicíny, môžeme sa na neho s dôverou obrátiť. Svoje logické myslenie si cibril hrou šachu, ktorému sa v mladosti venoval aj súťažne.

Aj napriek istým zdravotným problémom je docent Eiben v dobrej kondícií a rád sa zúčastní odborných podujatí organizovaných našim pracoviskom. Prajeme mu veľa zdravia, aby nás mohol ešte dlho navštevovať.

Zuzana Gdovinová


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial
Článek Erratum

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se