Protein S100 a ne uron specifická enoláza v klinické di agnostice mozkového postižení


S- 100 Protein and Ne uron Specific Enolasis in the Clinical Di agnostics of Brain Impairment

Within a gro up of 28 pati ents with clinically manifested CNS affecti on, the concentrati on of S- 100 protein and ne uron specific enolasis in the serum and in the cerebrospinal fluid was monitored using commerci al sets. The concentrati ons of ne uron specific enolasis in the serum corresponded to normal serum values, in the cerebrospinal fluid a pathologically incre ased value was identifi ed only once. With the S- 100 protein, abnormally incre ased values were recorded three times in the serum while in the cerebrospinal fluid all the me asured values except for two were pathologically incre ased. The correlati on of levels of the examined ne uropeptides with the clinical conditi on of pati ents with nerve lesi on has not been proved.

Key words:
ne uron- specific enolase –  S- 100 protein


Authors: D. Pícha 1;  L. Moravcová 1;  R. Rusina 2
Authors‘ workplace: I. infekční klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha, 2Ne urologická klinika IPVZ a FTNsP, Praha 1
Published in: Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(3): 274-278
Category: Short Communication

Overview

U skupiny 28 paci entů s klinicky manifestním postižením CNS byla sledována koncentrace S100 proteinu a ne uron specifické enolázy v séru a v mozkomíšním moku pomocí komerčních so uprav. Koncentrace ne uron specifické enolázy v séru odpovídaly normálním sérovým hodnotám, v mozkomíšním moku byla nalezena patologicky zvýšená hodnota jen jedenkrát. U S100 proteinu byly zjištěny abnormálně zvýšené hodnoty v séru třikrát, naopak v mozkomíšním moku byly všechny naměřené hodnoty kromě dvo u patologicky zvýšené. Korelace hladin vyšetřených ne uropeptidů s klinickým stavem paci entů s nervovo u lézí nebyla prokázána.

Klíčová slova:
ne uron specifická enoláza –  S100 protein

doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
I. infekční klinika
2. LF UK a FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
e‑mail: dusan.picha@fnb.cz

 

Sources

1. Petzold A. CSF bi omarkers for improved prognostic accuracy in acute CNS dise ase. Ne urol Res 2007; 29(7): 691– 708.

2. Donato R. S100: a multigenic family of calci um- modulated proteins of the EF- hand type with intracellular and extracellular functi onal roles. Int J Bi ochem Cell Bi ol 2001; 33(7): 637– 668.

3. Matěj R, Nováková J, Fi ala J, Ko ukolík F, Rusina R. Vyšetřování proteinu 14- 3- 3 v mozkomíšním moku –  klinicko‑patologická korelace. Cesk Slov Ne urol N 2008; 71/ 104(6): 695– 699.

4. Berger RP, Adelson PD, Pi erce MC, Dulani T, Cassidz LD, Kochanek PM. Serum ne uron- specific enolase, S100B, and myelin basic protein concentraci on after inflicted and noninflicted tra umatic brain injury in children. J Ne urosurg 2005; 103 (Suppl 1): 61– 68.

5. Lavička P, Pikner R, Kormunda S, Topolčan O, Bosman R, Chytra I et al. Význam stanovení S100B proteinu u paci entů s izolovaným poraněním hlavy. Cesk Slov Ne urol N 2007; 70/ 103(5): 521– 526.

6. Nash DL, Belloli o MF, Ste ad LG. S100 as a marker of acute brain ischemi a: a systematic revi ew. Ne urocrit Care 2008; 8(2): 303– 307.

7. Steiner J, Bi ela u H, Berstein HG, Bogerts B, Wunderlich MT. Incre ased cerebrospinal fluid and serum levels of S100B in first- onset schizophreni a are not related to a degenerative rele ase of gli al fibrillar acidic protein, myelin basic protein and ne urone- specific enolase from gli a or ne urones. J Ne urol Ne urosurg Psychi atry 2006; 77(11): 1284– 1287.

8. Vos PE, van Gils M, Beems T, Zimmerman C, Verbeek MM. Incre ased GFAP and S100β but not NSE serum levels after subarachno id haemorrage are associ ated with clinical severity. Eur J Ne urol 2006; 13(6): 632– 638.

9. Norgren N, Sundström MD, Svenningsson A, Rosengren L, Stigbrand T, Gunnarsson M. Ne urofilament and gli al fibrillary acidic protein in multiple sclerosis. Ne urology 2004; 63(9): 1586– 1590.

10. Hort J, Glosová L, Vyhnálek M, Bojar M, Škoda D, Hladíková M. Ta u protein a beta amylo id v likvoru u Alzheimerovy choroby. Cesk Slov Ne urol N 2007; 70/ 103(1): 30– 36.

11. Rosengren LE, Karlsson JE, Karlsson JO, Persson IL, Wikkelsø C. Pati ents with amyotrophic lateral sclerosis and other ne urodegenerative dise ase have incre ased levels of ne urofilament protein in CSF. J Ne urochem 1996; 67(5): 2013– 2018.

12. Finsterer J, Exner M, Rumpold H. Cerebrospinal fluid ne uron- specific enolase in non‑selected pati ents. Scan J Lab Invest 2004; 64(6): 533– 558.

13. Vajtr D, Průša R, Kukačka J, Ho ušťava L, Šámal F, Pachl J et al. Dynamika vývoje GCS, hladiny NSE a S100B v séru a morfologi e expanzní kontuze u paci entů s poraněním hlavy. Cesk Slov Ne urol N 2007; 70/ 103(5): 515– 520.

14. Infante JR, Martínez A, Ocho a J, Cañadillas F, Torres- Avisbal M, Vallejo JA et al. Cerebrospinal fluid S- 100 protein levels in ne urological pathologi es. J Physi ol Bi ochem 2003; 59(4): 255– 261.

15. Reiber H. Dynamic of brain‑derived proteins in cerebrospinal fluid. Clin Chim Acta 2001; 310(2): 173– 186.

16. Swaminathan R, Butt AN. Circulating nucleic acids in plasma and serum: recent developments. Ann NY Acad Sci 2006; 1075: 1– 9.

17. Zeerleder S. The struggle to detect circulating DNA. Crit Care 2006; 10(3): 1– 3.

18. Lam NY, Rainer TH, Wong LK, Lam W, Lo MD. Plasma DNA as a prognostic marker for stroke pati ents with negative ne uro imaging within the first 24 h of symptom onset. Resuscitati on 2006; 68(1): 71– 78.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 3

2009 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account