Zpráva o činnosti Specializační oborové rady
Neurologie v roce 2016


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(1): 115
Kategorie: Vzdělávací okénko

Obecná informace

Specializační oborová rada (SOR) pro specializační vzdělávání je koordinující orgán pro příslušný lékařský obor, jehož cílem je zabezpečovat úzkou spolupráci mezi Koordinační radou pro specializační vzdělávání (KOR) a garanty oborů na lékařských fakultách (LF). Garanty jednotlivých oborů jmenují děkani příslušných LF. Garanti odborně zajišťují specializační vzdělávání na svých pracovištích a jsou členy SOR. Pro neurologii jsou to zástupci neurologických klinik všech LF v České republice (v Brně, kde je jedna LF se dvěma neurologickými klinikami, je to zástupce neurologické kliniky u sv. Anny). Členy SOR Neurologie jsou prof. MU Dr. Evžen Růžička, Ph.D., prof. MU Dr. Ivan Rektor, CSc., prof. MU Dr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MU Dr. Petr Marusič, Ph.D., prof. MU Dr. Ivana Štětkářová, Ph.D., MU Dr. Jiří Polívka, CSc., doc. MU Dr. Martin Vališ, Ph.D., doc. MU Dr. Michal Bar, Ph.D. SOR si volí předsedu a místopředsedu. Obě funkce rotují po 1 roce. Pro rok 2016 byl předsedou MU Dr. Jiří Polívka, CSc., místopředsedou prof. MU Dr. Petr Kaňovský, CSc. SOR každoročně připravuje plán specializačního vzdělávání na následující rok –  místa a termíny konání kurzů základního kmene, specializačních atestačních kurzů a atestací. SOR pracuje v souladu s platnými ustanoveními Veřejnoprávní smlouvy mezi MZ ČR a Univerzitou Karlovou, Univerzitou Palackého, Masarykovou univerzitou a Ostravskou univerzitou, dále s vyhláškou č. 188/ 2009 Sb. a Vzdělávacím programem v oboru neurologie.

Aktivity SOR Neurologie v roce 2016

V roce 2016 byly realizovány tři kurzy základního neurologického kmene –  na 2. LF UK v Praze (39 absolventů), na LF MU v Brně (13 absolventů) a na LF UP v Olomouci (28 absolventů). Specializační atestační kurzy a atestace se konaly na jaře na LF UK v Plzni, na podzim na 1. LF UK v Praze a navíc byly na žádost MZ ČR přidány prosincové atestační termíny na MU v Brně. Atestační kurzy absolvovalo celkem 53 lékařek a lékařů. Atestační zkoušku skládalo celkem 57 osob, úspěšných absolventů bylo 45 (79 %). Pro rok 2017 byl připraven plán specializačního vzdělávání. Kurzy základního neurologického kmene budou na LF MU v Brně u sv. Anny 22. 5.– 2. 6. 2017, 1. LF UK v Praze 11.– 22. 9. 2017 a LF UP v Olomouci 9.– 20. 10. 2017. Specializační atestační kurzy a atestace budou na 2. LF UK v Praze (kurz 13. 3.– 7. 4., atestace 22.– 26. 5. 2017) a na 3. LF UK v Praze (kurz 2.– 27.10., atestace 4.– 8. 12. 2017). Přidané atestační termíny budou na LF UK v Plzni 25.– 27. 9. 2017. MZ ČR zveřejní informace k 31. 1. 2017. Pro informovanost zájemců bylo vše uvedeno s předstihem na webu České neurologické společnosti s označením „Předběžná informace“. Kromě organizace specializačního vzdělávání pracovala SOR na realizaci Metodických opatření KOR. Jednalo se především o úpravy znění atestačních otázek, standardizaci požadavků na atestační písemné práce a standardizaci termínů souvisejících se specializačním vzděláváním. Významné jsou především termín předložení písemné atestační práce –  nejpozději v den nástupu na specializační atestační kurz –  a termín podání přihlášky k atestaci –  až po absolvování specializačního atestačního kurzu, nejpozději 30 dnů před termínem atestace. Z rozhodnutí SOR bude složení atestačních zkušebních komisí zveřejňováno na webu příslušné LF 30 dnů před konáním atestací s poznámkou, že může dojít ke změně složení komise. Zápisy ze schůzí SOR jsou zveřejňovány na webu ČNS (www.czech-neuro.cz). Součástí listopadové schůze SOR byly volby předsedy a místopředsedy pro rok 2017. Předsedkyní byla zvolena prof. MU Dr. Ivana Štětkářová, Ph.D., místopředsedou MU Dr. Jiří Polívka, CSc.

MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

e-mail: polivka@fnplzen.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se