Možnosti hodnocení psychometrických vlastností škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí na vybraných pracovištích v intenzivní péči – pilotní studie


Autoři: S. Saibertová;  A. Pokorná
Působiště autorů: Medicine, Masaryk university, Brno ;  Czech Republic ;  Department of Nursing, Faculty of
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80(Supplementum 1): 36-40
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017S36

Souhrn

Cíl:
Posouzení inter-rater reliability škál pro riziko vzniku dekubitů (Nortonové, modifikované Nortonové, Bradenové a Jackson/ Cubbin modifikované dle Maarit Ahtiala) u pacientů hospitalizovaných na pracovištích intenzivní péče.

Soubor a metodika:
Pilotní fáze prospektivní, observačně deskriptivní studie probíhala v březnu 2017 na pěti odděleních intenzivní péče čtyř různých nemocnic v České republice. U každého pacienta byla realizována tři pravidelná hodnocení rizika vzniku dekubitů dvěma nezávislými hodnotiteli daného pracoviště, a to za pomocí čtyř standardizovaných škál. Do pilotní studie bylo zařazeno 26 probandů z celkového počtu 173 hospitalizovaných pacientů, 61,5 % (n = 16) mužů a 38,5 % (n = 10) žen.

Výsledky:
Při všech hodnocení pacientů vykazovali první hodnotitelé nižší bodové hodnocení, které souvisí s vyšším rizikem vzniku dekubitů. Průměry skóre hodnotících škál se od prvního hodnocení v průběhu hospitalizace na jednotce intenzivní péče zvyšují.

Závěr:
Významnou roli v inter-rater reliabilitě a využitelnosti hodnotících škál sehrává zkušenost s jejich využitím a důsledná edukace hodnotitelů. S ohledem na celkový počet probandů v pilotní studii nelze vyvodit jednoznačný závěr s doporučením pro konkrétní škálu k hodnocení rizika pro pacienty v intenzivní péči. Jako účelná se hodnotitelům v klinické praxi jevila škála Jackson/ Cubbin modifikovaná dle Maarit Ahtiala.

Klíčová slova:
dekubitus – intenzivní péče – ošetřovatelství – škála rizika

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Pokorná A, Saibertová S, Velichová R, et al. Sor­rorigen­ní rány, jejich identifikace a průběh péče. Cesk Slov Neurol N 2016;79/ 112(Suppl 1):S31– 6. doi: 10.14735/ amcsn­n2016S31.

2. Norton D, McLaren R, Exton-Smith AN. An Investigation of Geriatric Nurs­ing Problems in Hospital, London: ©National Corporation for the Care of Old People (now Centre for Policy on Age­ing 1962.

3. Věstník MZ ČR. Částka 6. Metodické doporučení. Metodika prevalenčního sledování dekubitů na národní úrovni). Ministerstvo zdravotnictví 2009. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.kancelarzp.cz/ images/ cmu_documents/ dekubity/ Vestnik_MZCR.pdf.

4. Mandysová P, Ehler E, Trejablová L. Česká verze ŠkályBradenové: metodika překladu a shoda mezi posuzovateli. Ošetrovateľstvo 2012;2(4):137– 42.

5. Ahtiala MH, Soppi E, Kivimäki R. Critical Evaluation of the Jackson/ Cubbin Pres­sure Ulcer Risk Scale –  a Secondary Analysis of a Retrospective Cohort Study Population of Intensive Care Patients. Ostomy Wound Manage 2016;62(2):24– 33.

6. Haesler E, ed. National Pres­sure Ulcer Advisory Panel, European Pres­sure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific. Pres­sure Injury Al­liance. Prevention and Treatment of Pres­sure Ulcers: Quick Reference Guide. Osborne Park, Australia: Cambridge Media 2014. [online]. Available from URL: https:/ / www.npuap.org/ wp-content/ uploads/ 2014/ 08/ Updated-10-16-14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf.

7. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10: desátá revize: aktualizovaná druhá verze k 1. 1. 2014. 2. vyd. [online]. Dostupné z URL: http:/ / www.uzis.cz/ zpravy/ aktualni-verze-mkn-10-cr.

8. Black J. Implementation of Pres­sure Ulcer Prevention Guidelines –  Where to Start? Cesk Slov Neurol N 2016;79/ 112(Suppl 1):S45– 6 doi: 10.14735/ amcsn­n2016S45.

9. Pokorná A, Benešová K, Mužík J, et al. Sledování dekubitálních lézí u pa­cientů s neurologickým onemocněním –  analýza Národního registru hospitalizovaných. Cesk Slov Neurol N 2016;79/ 112(Suppl 1):S8– 14 doi: 10.14735/ amcsn­n2016S8.

10. Pokorná A, Benešová K, Jarkovský J, et al. Pres­s­ure Injuries in Inpatient Care Facilities in the Czech Republic: Analysis of a National Electronic Database. J Wound Ostomy Continence Nurs 2017;44(4):331– 5. doi: 10.1097/ WON.0000000000000344.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo Supplementum 1

2017 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se