Pokročilá prax v ošetrovateľstve v oblasti manažmentu rán


Autoři: B. Grešš Halász
Působiště autorů: Medicine, Pavol Jozef Šafárik University, in Košice, Slovakia ;  Department of Nursing, Faculty of
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(Supplementum 1): 7-11
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022S7

Souhrn

Cieľ: Chronické rany predstavujú problém zvyšujúci morbiditu, invaliditu a mortalitu, a vážne zasahujú do kvality života pacienta/rodiny. Ošetrovateľstvo zohráva dôležitú úlohu. Cieľom štúdie bolo identifikovať, analyzovať a zhodnotiť sebavnímanie sestier s pokročilou praxou (SsPP) pracujúcich v oblasti manažmentu rán. Súbor a metódy: V kvantitatívnej prierezovej štúdii bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie s doménami pokročilej praxe v ošetrovateľstve. Výskumnú vzorku tvorilo 50 SsPP. Zber údajov sa uskutočnil v januári až februári 2021 v troch rôznych typoch zdravotníckych zariadení. V štúdii boli použité deskriptívne induktívne štatistické metódy (testovanie korelácií a rozdielov). Výsledky: Celkové sebavnímanie týkajúce sa manažmentu chronických rán na pokročilej úrovni bolo hodnotené mierne pozitívne (60 %). Najlepšie hodnotenou oblasťou bola odborná príprava a vzdelávanie, najnižšie bolo klinické vedenie. Celkové sebavnímanie nekorelovalo s rokmi klinickej praxe a medzi zariadeniami sa nezistili žiadne významné rozdiely. Respondenti mali záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti manažmentu rán (70 %). Závery: Na základe výsledkov konštatujeme existenciu predpokladov pre implementáciu špecializovaného povolania v oblasti manažmentu rán na pokročilej úrovni. Výsledky odhaľujú erudíciu i nedostatky. SsPP s adekvátnym vzdelaním a odbornou prípravou by mohli významne podporiť efektivitu a racionalizáciu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Klíčová slova:

pokročilá prax v ošetrovateľstve – manažment rán – sebavnímanie – vzdelávanie a prax – racionalizácia starostlivosti


Zdroje

1. Gottrup F. A specialized wound-healing center concept: importance of a multidisciplinary department structure and surgical treatment facilities in the treatment of chronic wounds. Am J Surg 2004; 187 (5A): 38S–43S. doi: 10.1016/S0002-9610 (03) 00303-9.

2. Grešš Halász B. Incidence and prevalence of pressure ulcers in Slovakia. In: EWMA 2019: 29th conference of the European wound management association. Frederiksberg: EWMA Knowledge Centre 2019: 1–3.3. Kroupová L, Pokorná A. Quality of life in patient with non-healing wounds. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115 (Suppl 1): S40–S43. doi: 10.14735/amcsnn2019 S40.

4. Hlinková E, Nemcová J, Miertová M et al. Nehojace sa rany. Martin: Vydavateľstvo Osveta 2015.

5. Botíková A, Ligačová M, Martinková J. Manažment starostlivosti o pacienta s chronickou ranou. In: Sedliaková J, Botíková A (eds). Dia­gnóza v ošetrovateľstve – nové trendy v odbore. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 2012: 100–106.

6. Dimunová L, Rónayová I, Grešš Halász B et al. Analysis of chronic wound management in nursing. CSWHI 2020; 11 (3): 65–70. doi: 10.22359/cswhi_11_3_10.

7. Rónayová I, Grešš Halász B. Use of a nurse with advanced practice in chronic wound management. Ukrajina. Zdorovja naciji 2020; 60 (3): 110–115. doi: 10.24144/2077-6594.3.2020.209978.

8. Grešš Halász B, Tkáčová Ľ, Magurová D. Pokročilá prax v ošetrovateľstve. 1. vyd. Prešov: Beáta Grešš Halász 2019.

9. Corbett LQ. Wound care nursing: professional issues and opportunities. Adv Wound Care 2012; 1 (5): 189–193. doi: 10.1089/wound.2011.0329.

10. Hamric AB, Hanson CM, Tracy MF et al. Advanced practice nursing: the integrative approach. 5th ed. Missoury: Elsevier Health Sciences 2014.

11. Edict of MoH No. 95/2018 Coll., § 3. [online]. Available from URL: https: //www.epi.sk/zz/2018-95#p3.

12. Tirpáková L, Sováriová Soósová M. Ošetrovateľské techniky. Košice: UPJŠ v Košiciach 2016.

13. Jakimowicz M, Williams, D, Stankiewicz G. A systematic review of experiences of advanced practice nursing in general practice. BMC Nurs 2017; 16: 6. doi: 10.1186/s12912-016-0198-7.

14. Woo BF, Lee JX, Tam WW. The impact of the advanced practice nursing role on quality of care, clinical outcomes, patient satisfaction, and cost in the emergency and critical care settings: a systematic review. Hum Resour Health 2017; 15 (1): 63. doi: 10.1186/s12960-017-0237-9.

15. Han RM, Carter P, Champion JD. Relationships among factors affecting advanced practice registered nurses‘ job satisfaction and intent to leave: a systematic review. J Am Assoc Nurse Pract 2018; 30 (2): 101–113. doi: 10.1097/JXX.0000000000000006.

16. Warren JI, McLaughlin M, Bardsley J et al. The strengths and challenges of implementing EBP in healthcare systems. Worldviews Evid Based Nurs 2016; 13 (1): 15–24. doi: 10.1111/wvn.12149.

17. Elliot N, Begley C, Sheaf G et al. Barriers and enablers to advanced practitioners‘ ability to enact their leadership role: a scoping review. Int Nurs Stud 2016; 60 (8): 24–45. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.03.001.

18. Kozoň V, Špaček F, Grešš Halász B et al. Manažment rán. Multidisciplinárny štandardný postup. Bratislava: MoH 2021.

19. Beitz JM. Specialty practice, advanced practice and WOC nursing: current professional issues and future opportunities. J Wound Ostomy Contontinence Nurs 2000; 2 (1): 55–64. doi: 10.1016/s1071-5754 (00) 90043-3.

20. WOCNCB. Examination Handbook. 2019 [online]. Available from URL: https: //www.wocncb.org/UserFiles/file/exam_handbook.pdf?new.

21. Pokorná A, Holloway S, Strohal S. Wound curriculum for nurses: post-registration qualification wound management – European qualification framework level 5. J Wound Care 2017; 26 (Suppl 12). doi: 10.12968/jowc.2017.26.Sup12.S1.

22. Measure of the MoH of SR No. 09796-2019-OL. [online]. Available from URL: https: //www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/26/.

23. Ordinance of the MoH of SR No. 12422/2010-OL. [online]. Available from URL: https: //www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/445/20191220.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo Supplementum 1

2022 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se