A comparison of perioperative pres­sure measurements in the aneurysm sac and parent artery in ruptured and unruptured aneurysm


Porovnání perioperačního měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně u prasklých a neprasklých aneuryzmat

Cíl: Cílem studie je porovnat rozdíly tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně (u prasklých i neprasklých aneuryzmat) a vyhodnotit vliv rozdílů tlaku na rupturu aneuryzmatu.

Materiál a metody: Do studie byli zahrnuti pacienti s rupturou i bez ruptury aneuryzmatu. Ve všech případech byla provedena katetrizační angiografie a aneuryzmata byla vyplněna kovovými spirálami. Měření bylo provedeno těsně před zavedením mikrokatetru do aneuryzmatu a těsně po něm. Na třírozměrných snímcích byly změřeny rozměry výška-šířka, maximální průměr aneuryzmatu, průměr ústí a angulace.

Výsledky: Celkem 40 aneuryzmat bylo léčeno endovaskulárním přístupem. V 17 (42,5 %) případech z těchto aneuryzmat nedošlo k ruptuře, ve 23 (57,5 %) případech k ruptuře došlo. Mezi skupinami pacientů s rupturou aneuryzmatu a bez ruptury nebyly statisticky významné rozdíly v demografických údajích a rizikových faktorech, perioperačním měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně a v morfologických měřeních aneuryzmatu.

Závěr: V naší studii byla perioperační měření tlaku ve vaku aneuryzmatu a v mateřské tepně podobná jak ve skupině s rupturou aneuryzmatu, tak ve skupině bez ruptury. V žádném z hodnocených parametrů nebyly mezi skupinami pozorovány statisticky významné rozdíly. Mechanizmy hrající roli při vzniku, růstu a ruptuře intrakraniálních aneuryzmat pomohou vyjasnit další studie charakteristik aneuryzmatu, mezi něž patří například jejich tvar nebo vlastnosti stěny.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

měření tlaku – vak aneuryzmatu – ruptura aneuryzmatu – arteriální hypertenze – mateřská tepna


Authors: S. Kanbagli 1;  S. Men 2;  O. Kaya 3;  A. Taylan 4;  E. Ozer 5
Authors‘ workplace: Department of Radiology, Burdur State Hospital, Burdur, Turkey 1;  Interventional Neuroradiology Section, Department of Radiology, Dokuz Eylul University, Medical School, Izmir, Turkey 2;  Department of Radiology, Ceyhan State Hospital, Adana, Turkey 3;  Department of Radiology, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey 4;  Department of Neurosurgery, Dokuz Eylul University, Medical School, Izmir, Turkey 5
Published in: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 644-648
Category: Original Paper
doi: 10.14735/amcsnn2019644

Overview

Aim: The purpose of this study is to compare the pres­sure dif­ferences between the aneurysm sac and the parent artery in both ruptured and unruptured aneurysms to investigate the ef­fect of pres­sure dif­ferences on the aneurysm rupture.

Material and methods: Patients treated for ruptured and unruptured aneurysms were included in the study. All the cases were imaged us­­ing catheter angiography and the aneurysms were fil­led with coils. The measurement was made just before and after the microcatheter was advanced into the aneurysm. The aneurysm‘s height-width, maximum dome diameter, neck diameter and entrance angle were measured in three-dimensional images.

Results: Endovascular treatment of 40 aneurysms was performed. Of these aneurysms, 17 (42.5%) were unruptured; 23 (57.5%) were ruptured. There was no statistical­ly significant dif­ference between patient groups with ruptured and unruptured aneurysms in terms of the demographic data and risk factors, the perioperative pres­sure measurements in the aneurysm sac and parent artery and the aneurysm morphological measurement.

Conclusion: In our study, peroperative pres­sure measurements in the aneurysm sac and parent artery were similar in both ruptured and unruptured aneurysms, and no statistical­ly significant dif­ference was found in any result between the groups. A wider series of studies about aneurysm’s characteristics such as shape or wall properties will contribute to our knowledge to clarify the mechanisms that play a role in the formation, growth and rupture of intracranial aneurysms.


破裂性和非破裂性动脉瘤的动脉瘤囊和亲代动脉围手术期压力测量的比较

目的:本研究的目的是比较破裂动脉瘤和未破裂动脉瘤中动脉瘤囊与亲代动脉之间的压力差,探讨压力差对动脉瘤破裂的影响。

材料和方法:本研究包括接受动脉瘤破裂和未破裂治疗的患者。所有病例均行血管造影及弹簧圈造影。在将微导管推进到动脉瘤之前和之后进行测量。在三维图像中测量动脉瘤的高度,宽度,最大圆顶直径,颈部直径和进入角。

结果:进行了40例动脉瘤的血管内治疗。在这些动脉瘤中,有17例(42.5%)未破裂; 23例(57.5%)破裂。在人口统计学数据和危险因素,动脉瘤囊和亲代动脉的围手术期压力测量以及动脉瘤形态学测量方面,动脉瘤破裂和未破裂的患者组之间在统计学上无显着差异。

结论:在我们的研究中,破裂动脉瘤和未破裂动脉瘤的动脉瘤囊和亲代动脉的围手术期压力测量结果相似,两组之间的任何结果均无统计学差异。更广泛的关于动脉瘤特征的一系列研究,如形状或壁的特性,将有助于我们阐明在颅内动脉瘤形成、生长和破裂过程中起作用的机制。

关键词:压力测量–动脉瘤囊–动脉瘤破裂–动脉高压–父母动脉

Keywords:

arterial hypertension – pressure measurements – aneurysm sac – aneurysm rupture – parent artery

Introduction

Intracranial aneurysms are cerebrovascular lesions with high mortality and morbidity. Various studies show that 3– 6% of the popu­lation over 30 years of age have an aneurysm. Subarachnoid haemor­rhage (SAH) with aneurysm rupture has a mortality of up to 50%. Many factors such as smoking, alcohol consumption, cocaine use, ethni­city, gender, age, family history and most importantly, arterial hypertension may play a role in the formation of aneurysms. However, the mechanisms about the formation, growth and rupture of intracranial aneurysms are not ful­ly elucidated [1]. Arterial hypertension and haemodynamic stress are accepted as the oldest and most widely accepted factors for aneurysm formation and rupture [2,3]. The flow pattern in the aneurysm is thought to be af­fected by the geometry of the dilatation, the relationship between the aneurysm and the parent artery, the volume of the aneurysm and the aspect ratio [4,5]. The morphological relationship between the aneurysm and the parent artery is important because of its ef­fect on the aneurysmal flow pattern [6]. There are dif­ferences in the internal structures and clinical features of ruptured and unruptured aneurysms. Due to this reason, many investigators try to identify the risk factors for intracranial aneurysm rupture. The cur­rent risk as­ses­sment is based on the size of the aneurysm, and the risk of rupture is higher in large aneurysms [7,8]. However, small aneurysms may also rupture and aneurysm size alone is insuf­ficient to determine the risk of rupture [9]. Therefore, attempts are be­­ing made to explain the risk of rupture with more complicated geometric measurements; these attempts focus on the size, location and shape of the aneurysm [10]. In experimental aneurysms, pres­sure measurements in the parent artery and aneurysm show similarities [11]. This find­­ing highlights the role of hypertension in aneurysm rupture.

Material and methods

A total of 37 patients treated for intracranial aneurysm were included in the study between May and December 2012 in the Interventional Radiology Unit of Dokuz Eylül University Hospital. The patients were evaluated for demographic data and risk factors such as age, gender, smoking, arterial hypertension and familial history of aneurysm. The ages of the patients ranged from 40 to 66 (mean 53) years. Pediatric patients were excluded from the study. 24 patients were smokers, 11 patients had arterial hypertension and 4 patients had a family history of aneurysm. Imag­­ing and measurements with catheter angiography digital subtraction angio­graphy) were performed for 40 aneurysms includ­­ing 1 for 35 patients, 2 for 1 patient, and 3 for 1 patient. An informed consent form was obtained from the patients before the treatment. Cases with vasospasms due to SAH were excluded from the study. The patient and aneurysm data are given in Tab. 1.

1. Descriptive data.
Descriptive data.
N – number

Perioperative pres­sure measurement

Perioperative pres­sure measurement was performed just before and after the microcatheter entered into the aneurysm sac dur­­ing microcatheterization. The measurements were performed while the microcatheter tip was inside the parent artery (at the neck of the aneurysm) and in the aneurysm sac (in the middle of the sac). All patients can­nulated from the radial artery dur­­ing general anaesthesia and simultaneous radial arterial pres­sures were recorded.

Morphological measurements of the aneurysm

Three-dimensional (3D) cerebral angiography images were obtained us­­ing software and reconstruction systems. The aneurysm height-width (H/ W), neck diameter, maximum dome diameter and entrance angle were measured in 3D images (Fig. 1). The image ratio, H/ W ratio and aneurysm average volume were calculated us­­ing this volumetric measurement system.

(A) Example of aneurysm morphological parameters; (B) aneurysm input angle
measurement.<br>
Obr. 1. (A) Příklad morfologických parametrů aneuryzmatu; (B) měření angulace
aneuryzmatu.
1. (A) Example of aneurysm morphological parameters; (B) aneurysm input angle measurement.
Obr. 1. (A) Příklad morfologických parametrů aneuryzmatu; (B) měření angulace aneuryzmatu.

Statistical analysis

The data and statistical analysis were evaluated with SPSS 20.0 (IBM, Armonk, NY, USA). The variables are indicated by mean and distributions. The chi-square test and Fisher‘s exact test were used for the values specified by count­­ing in statistical analysis. For measured values, cor­relation analysis and the Wilcoxon test were used for intra-group comparison and the Man­n-Whitney U test was used for comparison between groups. Receiver operat­­ing characteristic (ROC) analysis was used to evaluate sensitivity and specificity in aneurysm morphological measurements. P < 0.05 was accepted for statistical significance.

Results

When compar­­ing patient groups with ruptured and unruptured aneurysms, no statistical­ly significant dif­ference was found between the groups in terms of demographic data and risk factors. The patients showed a homogeneous distribution in both groups. Demographic data about the findings and patients are presented in Tab. 1.

No statistical­ly significant dif­ference was found between the ruptured and non-ruptured aneurysm groups in the comparison of perioperative parent artery and aneurysm pres­sures (Tab. 2).

2. Comparison of parent artery and intra-aneurysmal pressures in ruptured and unruptured aneurysms
Comparison of parent artery and intra-aneurysmal pressures in ruptured and unruptured aneurysms
N – number

Significant cor­relation was found between the pres­sure of the parent artery and aneurysm sac (Tab. 3).

3. Evaluation of the relationship between aneurysm sac and parent artery pressures
Evaluation of the relationship between aneurysm sac and parent artery
pressures

In the ruptured and unruptured aneurysm groups, there was no significant dif­ference in the systolic and diastolic pres­sure values between the parent artery and aneurysm sac, measured simultaneously (Tab. 4).

4. Comparison of pressures in ruptured and unruptured aneurysms.
Comparison of pressures in ruptured and unruptured aneurysms.

There were dif­ferences between the ruptured and unruptured aneurysms in terms of internal structures and clinical features. However, there was no statistical­ly significant dif­ference between the groups in the aneurysm morphological measurements. In addition, no significant dif­ference was found between morphological dif­ferences accord­­ing to rupture status. The morphological data are shown in Tab. 5 and 6.

5. Evaluation of rupture status according to the morphological characteristics of the aneurysm.
Evaluation of rupture status according to the morphological characteristics
of the aneurysm.
N – number

6. Evaluation of aneurysm morphological parameters according to rupture status.
Evaluation of aneurysm morphological parameters according to rupture
status.

Accord­­ing to the ROC analysis, the areas under the curve are 0.495 ± 0.097 for the aspect ratio; 0.447 ± 0.094 for the maximum dome diameter (Dmax); 0.454 ± 0.095 for the inflow angle; 0.425 ± 0.095 for the H/ W ratio; and there was no statistical significance (P > 0.05).

Discus­sion

The most widely accepted reasons for aneurysm formation and rupture are arterial hypertension and haemodynamic stres­s [2,3,12]. Factors such as transmural pres­sure changes and wall shear stress in the aneurysm and parent artery can be determinant for an aneurysm rupture. These variables may also be af­fected by the morphology and flow velocity of the parent artery and aneurysm. The flow pattern in the aneurysm is thought to be as­sociated with the shape of the dilatation, the relationship between the aneurysm and the parent artery, the volume of the aneurysm and the aspect ratio. A large aspect ratio is an indicator of intra-aneurysmal stagnation and may be the cause of SAH. In addition, turbulence due to atypical shape of the ves­sel wall may also cause stress in the aneurysm wall and transmural pres­sure increase [4,5].

Genetic factors, perianeurysmal and vascular wall structure, and haemodynamic stress can be determinant in the growth and rupture of aneurysms [13]. The growth of aneurysms depends on the interaction between haemodynamic loads and the mechano-bio­logical responses of cell ele­ments in the wal­l, result­­ing in a weaken­­ing of the ves­sel wal­l [14]. Rupture occurs when the wall stress exceeds the wall strength of the aneurysm. However, the mechanisms caus­­ing growth and rupture have not been ful­ly elucidated. Defin­­ing the haemodynamic variables most as­sociated with clinical progres­sion and rupture may help to explain the ef­fects of these mechanisms and improve the treatment approaches.

In a study performed by Sekhar et al [11], experimental models of saccular aneurysms in dogs were created and intra-aneurysmal pres­sures were measured. Intracarotid and intra-aneurysmal pres­sures were similar in this study and showed a linear relationship with mean arterial pres­sure. The results are similar to those in our study, and it is understood that the findings in humans are similar to the experimental aneurysms in animals.

Studies based on intra-aneurysmal and parent artery pres­sure measurements are limited. In a study conducted by Sorteberg et al [15], no statistical dif­ference in pres­sure was found in the aneurysm and in the parent artery in the experimental silicone aneurysm models. In another experimental study, aneurysm pres­sures were similar to those of the parent arterial pres­sures [16]. The experimental silicon aneurysm models also have similar findings to our results and support the idea that intra-aneurysm pres­sure alone can­not cause rupture.

There are dif­ferences between ruptured and unruptured aneurysms in terms of internal structures and clinical features. Therefore, attempts are be­­ing made to explain the risk of rupture us­­ing complicated geometric measurements. In a study by Hoh et al, the aneurysm aspect ratio and the H/ W width ratio were higher in the ruptured aneurysms [17]. In another study, the inflow angle was defined as an independent separator for the rupture. The inflow angle was significantly higher in ruptured aneurysms in comparison with unruptured aneurysms. Also in this study, Dmax, H/ W ratio and aspect ratio were significantly higher in ruptured aneurysms. The inflow angle and H/ W ratio were defined as an independent and significant separator for the rupture [6]. In another study, however, Dmax, aspect ratio and H/ W ratio were high in ruptured aneurysms. But only the inflow angle and H/ W ratio were found as independent separators and stated as more important than the size of the aneurysm and more reliable in the risk clas­sification of aneurysm morphological features [18]. In our study, the inflow angle, H/ W ratio, aneurysm neck diameter and Dmax were higher in ruptured aneurysms in comparison with unruptured aneurysms, but these differences were not statistical­ly significant. A study with more cases may change the statistical significance.

As a result of many studies and our study, dif­ferences in pres­sure measurements alone can­not explain aneurysm rupture and we understand from the results of our study that pres­sure measurements can­not be used as a treatment plan­n­­ing indicator and can­not guide the treatment algorithm even if done before treatment. On the other hand, pres­sure measurement is not a practical method because it is performed us­­ing catheter angiography, which is an interventional procedure.

Conclusion

In our study, no significant pres­sure dif­ference was detected in the aneurysm sac and parent artery between unruptured and ruptured aneurysms, and we think that the rupture can be a process related to the multifactorial ef­fect of all conditions that cause stress in an aneurysm, especial­ly the aneurysm shape and ves­sel wall properties. On the other hand, studies based on intra-aneurysmal and parent artery pres­sure measurements are limited and we need studies with a wider series based on geometric measurements such as the aneurysm shape and wall properties; this will contribute to our knowledge to better understand the rupture mechanisms.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu­script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Omer Kaya, MD, PhD

Department of Radiology

Ceyhan State Hospital

Ulus District

Hospital Street

Adana, Turkey

e-mail: dr.omerkaya@gmail.com

Accepted for review: 8. 11. 2018

Accepted for print: 4. 9. 2019


Sources

1. Penn DL, Komotar RJ, Sander Con­nol­ly E. Hemodynamic mechanisms underly­­ing cerebral aneurysm pathogenesis. J Clin Neurosci 2011; 18(11): 1435– 1438. doi: 10.1016/ j.jocn.2011.05.001.

2. Hashimoto N, Handa H, Hazama F. Experimental­ly induced cerebral aneurysms in rats. Surg Neurol 1978; 10(1): 3– 8.

3. Crompton MR. Mechanism of growth and rupture in cerebral ber­ry aneurysms. Br Med J 1966; 1(5496): 1138– 1142. doi: 10.1136/ bmj.1.5496.1138.

4. Weir B, Amidei C, Kongable G et al. The aspect ratio (dome/ neck) of ruptured and unruptured aneurysms. J Neurosurg 2003; 99(3): 447– 451. doi: 10.3171/ jns.2003. 99.3.0447.

5. Ujiie H, Tamano Y, Sasaki K et al. Is the aspect ratio a reliable index for predict­­ing the rupture of a saccular aneurysm? Neurosurgery 2001; 48(3): 495– 503. doi: 10.1097/ 00006123-200103000-00007.

6. Baharoglu MI, Schirmer CM, Hoit DA et al. Aneurysm inflow-angle as a discriminant for rupture in sidewall cerebral aneurysms: morphometric and computational fluid dynamic analysis. Stroke 2010; 41(7): 1423– 1430. doi: 10.1161/ STROKEAHA.109.570770.

7. Nishioka H, Torner JC, Graf CJ et al. Cooperative study of intracranial aneurysms and subarachnoid hemor­rhage: a long-term prognostic study. II. Ruptured intracranial aneurysms managed conservatively. Arch Neurol 1984; 41(11): 1142– 1146. doi: 10.1001/ archneur.1984.04050220036011.

8. White PM, Wardlaw JM. Unruptured intracranial aneurysms. J Neuroradiol 2003; 30(5): 336– 350.

9. Nixon AM, Gunel M, Sumpio BE. The critical role of hemodynamics in the development of cerebral vascular dis­ease. J Neurosurg 2010; 112(6): 1240– 1253. doi: 10.3171/ 2009.10.JNS09759.

10. Wiebers DO. Unruptured intracranial aneurysms: natu­ral history and clinical management. Update on the international study of unruptured intracranial aneurysms. Neuroimag Clin N Am 2006; 16(3): 383– 390. doi: 10.1016/ j.nic.2006.04.005.

11. Sekhar LN, Sclabas­si RJ, Sun M et al. Intra-aneurysmal pres­sure measurements in experimental saccular aneurysms in dogs. Stroke 1988; 19(3): 352– 356. doi: 10.1161/ 01.str.19.3.352.

12. Gao L, Hoi Y, Swartz DD et al. Nascent aneurysm formation at the basilar terminus induced by hemodynamics. Stroke 2008; 39(7): 2085– 2090. doi: 10.1161/ STROKEAHA.107.509422.

13. Sforza DM, Putman CM, Cebral JR. Hemodynamics of cerebral aneurysms. An­nu Rev Fluid Mech 2009; 41: 91– 107. doi: 10.1146/ an­nurev.fluid.40.111406.102126.

14. Socci L, Pen­nati G, Gastaldi D et al. Model­­ing and mechanobio­logy of cerebral aneurysms. J Appl Boimater Biomech 2008; 6(2): 63– 71.

15. Sorteberg A, Farhoudi D. The Influence of aneurysm configuration on ıntra-aneurysmal pres­sure and flow. Interv Neuroradiol 2006; 12(3): 203– 214. doi: 10.1177/ 159101990601200302.

16. Ozdamar N, Celebi G. Pres­sure distribution on the wall of experimental aneurysms. Acta Neurochir (Wien) 1978; 45(1– 2): 27– 34. doi: 10.1007/ bf01774381.

17. Hoh BL, Sistrom CL, Firment CS et al. Bottleneck factor and height-width ratio: as­sociation with ruptured aneurysms in patients with multiple cerebral aneurysms. Neurosurgery 2007; 61(4): 716– 723. doi: 10.1227/ 01.NEU.0000298899.77097.BF.

18. Wiebers DO, Whisnant JP, Huston J 3rd et al. Unruptured intracranial aneurysms: natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 2003; 362(9378): 103– 110. doi: 10.1016/ s0140-6736(03)13860-3.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2019 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account