Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., slaví 60. narozeniny


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(2): 253
Kategorie: Personalia

V dubnu 2014 se vedoucí redaktor České a slovenské neurologie a neurochirurgie profesor Josef Bednařík dožívá věku, ve kterém už musí i ve svém časopise strpět oslavný článek.

Profesor Bednařík studoval na Lékařské fakultě UJEP v Brně a neurologii se začal věnovat hned po absolutoriu. V roce 1986 složil atestaci z neurologie 2. stupně, roku 1989 se stal kandidátem lékařských věd, v letech 1992 a 1993 získal funkční odbornosti pro elektromyografii a evokované potenciály, roku 1994 habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem neurologie.

Profesor Bednařík začal svoji profesní kariéru na Neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně, v roce 1993 přešel na neurologickou kliniku ve FN Brno v Bohunicích a tuto kliniku od roku 2007 úspěšně vede. Profesor Bednařík se hlouběji věnuje několika oblastem neurologie a klinické neurofyziologie. Jedná se zejména o elektromyografii a o neuromuskulární a muskuloskeletální onemocnění. Celou tuto problematiku profesor Bednařík rozvíjí se svým pracovištěm na vysoké úrovni, která je respektována v České republice i v zahraničí. Databáze PubMed eviduje úctyhodných 66 originálních publikací profesora Bednaříka, které vesměs vyšly ve významných mezinárodních odborných časopisech a mají značný citační ohlas. Většině českých neurologů je však profesor Bednařík znám jako autor a editor několika důležitých a skvěle připravených monografií, z nichž je třeba jmenovat zejména trojsvazkovou Klinickou neurologii (spolu se Z. Amblerem a E. Růžičkou) a Vertebrogenní neurologické syndromy (spolu se Z. Kadaňkou). Profesor Bednařík je také autor skript a učebních textů pro mediky. Za publikace byl profesor Bednařík oceněn různými cenami včetně osmi cen udělených Českou neurologickou společností ČLS JEP (za originální práci jako první autor naposledy v listopadu 2012).

Čtenáři České a slovenské neurologie a neurochirurgie znají profesora Bednaříka jako vedoucího redaktora tohoto časopisu od roku 2005. Profesoru Bednaříkovi se podařilo vynikajícím způsobem navázat na tradici časopisu a pozdvihnout jej na mimořádnou úroveň. Kromě toho, že časopis zůstává důležitým zdrojem informací pro českou a slovenskou neurologickou obec, stal se také časopisem s mezinárodním ohlasem a s definovaným impact factorem, což je mezi českými klinicky orientovanými časopisy naprostá rarita.

Profesor Bednařík je již od roku 1992 s malými přestávkami členem výboru České neurologické společnosti a opakovaně zastává funkci místopředsedy společnosti. Ve svých funkcích se zasloužil o zlepšování organizace společnosti a komunikaci uvnitř společnosti i navenek prostřednictvím jeho zásluhou modernizovaných webových stránek. Profesor Bednařík organizoval několik sjezdů, z nichž nejdůležitější byl Český a slovenský neurologický sjezd v roce 2011. Funkce a pozice ve fakultních, univerzitních a ministerských komisích a vědeckých radách si ani nedovolujeme pro nedostatek prostoru jmenovat.

Z výše uvedeného je jistě zjevné, že profesor Bednařík je výjimečně nadaný, pilný a cílevědomý odborník, vědec a učitel. Ale všichni, kdo Josefa znají, by také dodali, že je to laskavý a trpělivý kolega, který všechny svěřené funkce a úkoly plní s neuvěřitelnou přesností a důsledností k prospěchu kolektivu a celé společnosti.

Jak uzavřít toto laudatio, aby uvěřili i ti, kdo profesora Josefa Bednaříka neznají? Snad jen odkazem na volně dostupné zdroje a čestným prohlášením autorů, že je k sepsání tohoto textu nevedla snaha získat nepřiměřenou jubilantovu shovívavost při recenzním řízení, ale přátelství s jubilantem a obdiv k jeho práci.

Ad multos annos!

Karel Šonka a  Evžen Růžička


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2014 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se