Doc. MU Dr. Eugen Eiben, CSc.


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 710
Kategorie: Personalia
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019710

V roku 2019 sa dožíva významného životného jubilea – 80 rokov – dlhoročný prednosta Neurologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach, doc. MU Dr. Eugen Eiben, CSc. Narodil sa 22. 12. 1939 v Košiciach. Po maturite v roku 1957 začal študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice, kde v roku 1963 promoval. Už počas vysokoškolských štúdií prejavoval záujem o vedeckú prácu, pôsobil na Ústave lekárskej bio­lógie ako demonštrátor a na Ústave patologickej anatómie ako asistent s polovičným úväzkom. Po základnej vojenskej službe nastúpil v roku 1964 pracovať na Neurologickú kliniku v Košiciach, spočiatku v rezorte zdravotníctva, neskôr pracoval v školstve, kde zotrval až do odchodu do dôchodku. V roku 1967 získal atestáciu I. stupňa a v roku 1972 atestáciu II. stupňa z neurológie. V roku 1978 obhájil dizertačnú prácu (CSc.) na tému „Vplyv alkoholu na EEG nálezy a niektoré ďalšie parametre pri chronickom alkoholizme“. V roku 1979 obhájil v Prahe habilitačnú prácu na tému „K problematike amyotrofickej laterálnej sklerózy, najmä z hľadiska jej klinického priebehu“ a následne bol menovaný a ustanovený za docenta v odbore neurológie. S účinnosťou od 1. 6. 2003 bol menovaný mimoriadnym profesorom v študijnom odbore neurológia na LF UPJŠ v Košiciach.

V roku 1979 sa stal prednostom Neurologickej kliniky LF UPJŠ a túto funkciu zastával bez niekoľkých mesiacov 25 rokov. Pôsobil aj ako krajský odborník pre neurológiu. Ako prednosta kliniky riadil v roku 1981 presťahovanie kliniky z pôvodných priestorov na Rastislavovej ulici do nového objektu na Triede SNP, kde pod jeho vedením bola vybudovaná jednotka intenzívnej starostlivosti so 6 lôžkami. Bol školiteľom kurzov základov EEG pre záujemcov z rôznych okresov republiky. V rokoch 1986–1991 bol vedúcim katedry neurológie a psychiatrie LF UPJŠ.

Doc. MU Dr. Eugen Eiben, CSc. bol dlhoročným členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, isté obdobie i podpredsedom Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru vtedajšej Slovenskej spoločnosti pre EEG a klinickú neurofyziológiu a istý čas i členom výboru Slovenskej ligy proti epilepsii. Bol tiež dlhoročným členom redakčnej rady časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“ a členom redakčnej rady „Bulletinu KÚNZ“ v Košiciach.

Absolvoval študijné pobyty v Budapešti, Magdeburgu a Mníchove a zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách a konferenciách, na 5th EFNS kongrese v Kodani v roku 2000 predsedal sekcii venovanej problematike neurologických komplikácií chronického alkoholizmu.

Počas svojho pôsobenia na LF UPJŠ bol členom vedeckej rady LF UPJŠ, pracoval vo viacerých komisiách, venoval sa práci so študentmi v komisii pre letnú zahraničnú prax medikov, v komisii pre riadenie ŠVOČ, v rámci komisie pre styk so zdravotníckymi zariadeniami už v tom čase riešil problém spolupráce dvoch rezortov, bol členom edičnej komisie pri vedeckej rade LF UPJŠ.

Docent Eiben bol školiteľom 7 ašpirantov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce (CSc.). Bol členom komisie pre obhajoby kandidátskych aj doktorských dizertačných prác z neurológie i členom komisie pre obhajoby dizertácií v rámci PGŠ (PhD). Bol dlhoročným súdnym znalcom v odbore neurológie. Spolupodieľal sa na vypracovaní koncepcie odboru neurológie publikovanej 26. 2. 1998.

Docent Eiben stál pri zrode neurofyziologického laboratória v Košiciach a epileptológie na Slovensku. Ako jeden z prvých sa začal venovať problematike neurológie životného prostredia a priemyslovej neurológii, za čo získal 5× cenu odbornej spoločnosti za najlepšiu vedeckú publikáciu. Ďalšou oblasťou jeho záujmu boli neurologické prejavy chronického abúzu alkoholu (z tejto sféry má i vyžiadanú publikáciu vo Wiener Zeitschrift), amyotrofická laterálna skleróza a neurovaskulárne ochorenia. Publikoval 130 vedeckých prác, z toho 24 v zahraničí, má 22 zahraničných a desiatky domácich citácií. Na vedeckých fórach doma i v cudzine predniesol 242 referátov.

Ako jediný docent počas dlhých rokov bol často oslovený vypracovať oponentské posudky na dizertačné a habilitačné práce, posudky v rámci inauguračných pokračovaní, čo nikdy neodmietol a urobil to vždy veľmi precízne. Recenzoval mnohé časopisecké publikácie.

V roku 1990 mu bola udelená strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, v roku 2008 bronzová medaila LF UPJŠ a v roku 2014 pamätný list Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Popri práci sa docent Eiben venoval aj svojim záľubám, ku ktorým patrí vážna hudba, šach, ktorému sa v mladosti venoval aj súťažne, história všeobecne, ale aj história medicíny, pravidelne sa zúčastňuje stretnutí Klubu histórie pri Lekárskej fakulte UPJŠ Košice. Radosť mu robia jeho dve dcéry, z ktorých jedna pokračuje v jeho šľapajach ako lekárka a druhá sa venuje cudzím jazykom, a vnúčatá.

Aj napriek istým zdravotným problémom je docent Eiben v dobrej kondícií, pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí Spolku lekárov v Košiciach a občas navštívi aj naše pracovisko.

Prajeme pánovi docentovi, aby mu slú­žilo zdravie a aby nás naďalej mohol príležitostne navštevovať.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se