Neurologie v České a slovenské neurologii a neurochirurgii


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(1): 3-5
Kategorie: Úvodník

Jedním z ukazatelů vyspělosti oboru a jeho integrace do celoevropského a celosvětového trendu výzkumných priorit může být tematické spektrum článků v národním odborném periodiku. Podíval jsem se tedy na uplynulé číslo našeho časopisu z pohledu neurologie (necítím se kompetentní hodnotit neurochirurgický aspekt, který je v našem společném periodiku významně zastoupen) a pokusil se ho porovnat s oficiálním periodikem Evropské federace neurologických společností – European Journal of Neurology (EJN).

jp_34100_f_1
jp_34100_f_1

V roce 2010 bylo v CSNN publikováno 87 vědeckých článků – původních prací, krátkých sdělení, kazuistik a přehledných článků. Nejčastěji byly tematicky zastoupeny onemocnění míchy a páteře [1–12] a cévní mozkové příhody [13–24], následovaly periferní neuropatie a další neuromuskulární choroby [25–34], demence [35–40], neurotraumatologie [41–46], neuroonkologie [47–52], Parkinsonova choroba a další extrapyramidová onemocnění [53–58], epilepsie [59–62], roztroušená skleróza [63–65], neuroinfekce [66–68], bolesti hlavy [69–70], zbývajících 17 článků nebylo možno zařadit do žádné z předchozích skupin, šlo většinou o raritní kazuistiky nebo přehledové práce [71–87]. V tab. 1 je porovnáno procentuální zastoupení jednotlivých tematických okruhů s loňským číslem EJN [88].

Tato komparace má významné limity: hlavními jsou relativně nízký počet článků v CSNN (a tím i chyba malých čísel) a dále fakt, že CSNN plní poněkud jinou roli než EJN. CSNN má širší záběr, což je dáno jednak podstatným podílem neurochirurgických prací, a dále podílem prací interdisciplinárního charakteru, protože přitahuje pozornost a zájem domácích autorů z jiných oborů než neurologie a neurochirurgie (např. neuroonkologie, neurotraumatologie či neuroinfekce). Dalším významným faktorem je fakt, že špičkové výzkumné práce českých neurologů jsou prioritně publikovány v prestižnějších zahraničních periodicích s vyšší hodnotou impakt faktoru, a jejich tematické zaměření odpovídá okruhům dominantně zastoupeným v EJN (alespoň pokud mohu soudit z prací hodnocených každoročně v rámci soutěže o nejlepší práce České neurologické společnosti – o pracích neurochirurgů a slovenských kolegů nemám dostatečný přehled).

I přes tato omezení lze však konstatovat, že tematické spektrum článků v CSNN zhruba odpovídá spektru ve špičkovém evropském neurologickém časopise. Vysoký podíl prací věnovaných onemocnění páteře a míchy souvisí s tradičním zaměřením neurologů ve středoevropském prostoru na tuto tematiku i s podílem chirurgických prací. Věřím, že vám tento přehled pomůže i v rychlé orientaci v naší loňské produkci.

Josef Bednařík


Zdroje

O nemocnění míchy a páteře

1. Kříž J, Káfuňková P, Schreier B, Kolář P. Trénink lokomoce v závěsu u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 124–130.

2. Vaněk P, Bradáč O, Saur K, Říha M. Faktory ovlivňující výsledek chirurgické léčby výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 157–163.

3. Kadaňka Z. Spondylogenní cervikální myelopatie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 209–226.

4. Hrabálek L, Bučil J, Vaverka M, Houdek M. Poraněný torakolumbální disk – indikace k náhradě předním přístupem podle magnetické rezonance. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 238–244.

5. Kelbl M, Kočiš J, Kazda S, Wendsche P. Zlomeniny pátého bederního obratle. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 274–278.

6. Vaněk P, Erhart D, Belšán T, Hrabal P, Beneš V. Chirurgická léčba neuroepitelových nádorů na přední straně kosti křížové – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 303–307.

7. Smrčka M, Šprláková A, Smrčka V, Keřkovský M. Problematika indikace operační léčby u intramedulárních lézí. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 393–397.

8. Hrabálek L, Adamus M. Léčba juxtafacetární cysty bederní páteře dynamickou interspinózní stabilizací – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 423–426.

9. Kolář P, Štulík J, Kynčl M. Dynamické vyšetření bederní páteře pomocí magnetické rezonance – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 438–442.

10. Šrámek J, Jirsák V, Barna M, Nesnídal P. Vývoj technik PLIF a TLIF. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 492–496.

11. Lukáč I, Šulla IJ. Úloha predoperačného časového intervalu pri liečbe diskogenného syndrómu caudae equinae. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 523–528.

12. Burgetová A, Seidl Z, Mašek M, Dušek P, Hostaša P, Němcová J et al. Spontánní regrese sekvestru při lumbální herniaci disku – soubor tří kazuistik. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 721–724.

Cévní mozkové příhody

13. Soška V. Prevence cévních mozkových příhod léčbou hypolipidemiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 20–25.

14. Bártková A, Šaňák D, Herzig R, Vlachová I, Zapletalová J, Král M et al. Prospektivní analýza subtypů a rizikových faktorů ischemické cévní mozkové příhody u dospělých do 50 let. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 143–149.

15. Širůček P, Kraft O. Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 227–230.

16. Sameš M, Radovnický T, Zolal A, Nováková M, Derner M, Vachata P et al. Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 267–273.

17. Šilhart Z, Hillová Mannová J, Kysela P, Hamtilová I, Ničovský J, Ševčík P et al. Zhodnocení výsledků operací karotických tepen v letech 1997– 2009. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 294–298.

18. Krajíčková D, Košťál M, Krajina A, Klzo L, Dulíček P, Kubíková M. Mozková flebotrombóza – analýza série 33 nemocných. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 402–408.

19. Bauer J. Antikoagulační terapie v prevenci a léčbě ischemických iktů. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 480–491.

20. Kováčik M, Madarász Š, Bartko D, Pešta M, Herzig R, Kaňovský P. Cievna mozgová príhoda a ischemická choroba srdca. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 497–502.

21. Krajina A, Krajíčková D, Lojík M, Chovanec V, Raupach J, Kubíková M et al. Endovaskulární rekanalizace při léčbě akutních uzávěrů mozkových tepen. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 678–684.

22. Čeledová L, Čevela R, Kalita Z, Vaňásková E. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob po cévní mozkové příhodě – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 728–733.

23. Smrčka M, Neuman E, Ďuriš K, Svoboda T, Duba M. Monitoring ptiO2 a změny frakce kyslíku ve vdechované směsi u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 694–700.

24. Sovová E, Hobzová M, Sova M, Pastucha D. Syndrom obstrukční spánkové apnoe a kardiovaskulární komplikace – úloha mezioborové spolupráce. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 650–655.

Periferní neuropatie a další neuromuskulární choroby

25. Hajaš G, Jakubička J. Diabetická neuropatia u detí a adolescentov – prospektívna 5-ročná štúdia. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 51–56.

26. Kanta M, Ehler E, Laštovička D, Habalová J, Bartoš M, Řehák S. Neobvyklé iatrogenní poranění n. musculocutaneus – dvě kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 434–437.

27. Humhej I, Sameš M. Syndrom útlaku ulnárního nervu v oblasti lokte – přehled operačních technik a srovnání jejich výsledků. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 510–516.

28. Kadaňka Z jr. Neuralgie nervus pudendalis – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 555–558.

29. Vlčková E, Bednařík J, Buršová Š, Šajgalíková K, Mlčáková L. Spektrální analýza variability srdeční frekvence – normativní data. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 663–672.

30. Ambler Z. Lymfomatózní neuropatie (neurolymfomatóza) – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 725–727.

31. Čižmář I, Ehler E, Pilný J, Ira D, Višňa P, Dráč P. Léze radiálního nervu a možnosti pozdní rekonstrukce funkce šlachovým transferem. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 701–705.

32. Adamovičova D, Šišková K. Kongenitální myastenické syndromy – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 62–67.

33. Magner M, Veselá K, Honzík T, Ješina P, Vobruba B, Petrák B et al. Mitochondriální encefalomyopatie na podkladě deficitu proteinu Sco2 s obrazem SMA-like neurogenní svalové atrofie – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 73–75.

34. Bednařík J, Voháňka S, Ehler E, Ambler Z, Piťha J, Vencovský J et al. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 579–589.

Demence

35. Sheardová K, Matěj R, Rektorová I. Steroid-Responsive Hyperintense Lesions in a Patient with Creutzfeldt-Jakob Disease. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 76–79.

36. Roth J. Huntingtonova nemoc. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 107–123.

37. Bezdíček O, Balabánová P, Havránková P, Štochl J, Roth J, Růžička E. Srovnání české verze Montrealského kognitivního testu s Mini-Mental State pro stanovení kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 150–156.

38. Košťálová M, Bednařík J, Skutilová S, Mitášová A, Bártková E, Šajgalíková K. Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 246–252.

39. Mitášová A, Bednařík J, Košťálová M, Michalčáková R, Ježková M, Kašpárek T et al. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 258–266.

40. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 673–677.

Neurotraumatologie

41. Žurek J, Bartlová L, Marek L, Fedora M. Serum S100B Protein as a Molecular Marker of Severity in Traumatic Brain Injury in Children. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 37–44.

42. Sova M, Duba M, Vybíhal V, Šprláková A, Juříček L. Střelná poranění hlavy a mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 547–551.

43. Zapletalová J, Aleksijević D, Smolka V, Krahulík D, Fryšák Z. Posttraumatický hypopituitarizmus u dětí a dospívajících. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 398–401.

44. Aleksijević D, Zapletalová J, Smolka V, Klásková E, Wiedermann J, Krahulík D et al. Neuroendokrinní dysfunkce u dětí a dospívajících po úrazu mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 409–414.

45. Přibáň V, Fiedler J. Řehoušek P, Bombic M. Bodná poranění míchy a míšních kořenů – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 559–562.

46. Mrlian A, Smrčka M, Duba M, Gál R, Ševčík P. Využití kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem po těžkém mozkovém poranění. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 711–715.

Neuroonkologie

47. Beneš V III, Bradáč O, Ostrý S, Buchvald P, Kramář F, Kaiser M et al. Intramedulární astrocytom – soubor 15 pacientů a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 169–177.

48. Sameš M, Vachata P. Complete Hearing Restoration in Vestibular Schwannoma with Repeated Sudden Hearing Loss. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 299–302.

49. Kollová A, Liščák R, Šemnická J, Šimonová G, Vladyka V, Urgošík D. Dlhodobé výsledky liečby meningeómov Leksellovým gama nožom. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 415–421.

50. Burkoň P, Lakomý R, Burkoňová D, Fadrus P. Konkomitantní chemoradioterapie a cílená biologická léčba u glioblastoma multiforme. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 503–509.

51. Matoušek P, Lipina R, Paleček T, Hrbáč T, Komínek P. Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy – výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 542–545.

52. Bludovský D, Runt V, Choc M, Michal M, Kastner J. Hemangioblastom kaudy – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 552–554.

Parkinsonova choroba a další expy onemocnění

53. Minks E, Mareček R, Pavlík T, Chroust K, Bareš M. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 32–36.

54. Telecká S, Baláž M, Rektorová I, Fanfrdlová Z, Rektor I. Jeden rok po hluboké mozkové stimulaci pacientů s Parkinsonovou nemocí – neuropsychologické výsledky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 57–61.

55. Martinková J, Valkovič P, Benetin J. Behaviorálne poruchy u pacientov s Parkinsonovou chorobou – anamnestický skríning za pomoci špecializovaného dotazníka. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 534–537.

56. Grambalová Z, Hluštík P, Heřman M, Kaňovský P. Přítomnost tzv. typických MR nálezů u multisystémové atrofie a progresivní supranukleární paralýzy – retrospektivní pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 538–541.

57. Petrleničová D, Gmitterová K, Benetin J. Mechanizmy neurodegenerácie pri Parkinsonovej chorobe. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 645–649.

58. Schwabová J, Zahálka F, Komárek V, Malý T, Hráský P, Gryc T et al. Validita mezinárodní škály pro pacienty s ataxií. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 689–693.

Epilepsie

59. Ješina P, Vinšová K, Brantová O, Tesařová M, Hájková Z, Hansíková H et al. Myoklonická epilepsie a hluchota u sourozenců s mutací 7512T>C v genu pro mitochondriální tRNASer(UCN) – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 68–72.

60. Mařák R, Pohanka M, Langová K, Zapletalová J, Herzig R, Kaňovský P. Sexuální dysfunkce a jejich výskyt u pacientů s epilepsií. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 279–283.

61. Hovorka J. Farmakologická léčba epilepsie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 351–373.

62. Kaiserová M, Čecháková E, Mařák R, Šmídová M, Farníková K, Kaňovský P. Unilaterální hypoplazie bazálních ganglií u pacientky s epilepsií – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 430–433.

Roztroušená skleróza

63. Burgetová A, Seidl Z, Vaněčková M, Krásenský J, Horáková D. Magnetická rezonanční relaxometrie u roztroušené sklerózy – měření T2 relaxačního času v centrální šedé hmotě. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 26–31.

64. Vaněčková M, Horáková D, Havrdová E, Nytrová P, Němcová J, Seidl Z. Retrospektivní studie nálezů na magnetické rezonanci míchy a mozku u pacientů s diagnózou neuromyelitis optica. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 164–168.

65. Vaněčková M, Seidl Z, Krásenský J, Horáková D, Havrdová E, Němcová J et al. Naše zkušenosti s MR monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 716–720.

Neuroinfekce

66. Prášil P. Komplikovaná herpetická nekrotizující meningoencefalitida s nutností neurochirurgické intervence – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 308–311.

67. Černý R, Kapla J, Machala L. Ložiskové léze CNS u pacientů s HIV infekcí. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 374–378.

68. Hobzová K, Janoušková J. Tkáňové kultury pro studium prionových chorob. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 379–386.

Bolesti hlavy

69. Kotas R, Kastner J, Amblerová V, Rokytová J, Vacovská H, Polívka J et al. Neobvyklé klinické obrazy u migrény – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 178–186.

70. Doležil D, Peisker T, Doležilová V, Obermannová S, Janík V. Thunderclap headache. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 231–236.

Varia

71. Kotašková J, Marusič P. Funkční význam pólu temporálního laloku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 387–391.

72. Lu P, Wang J, Xia P, Hu X. Spontaneous Intracranial Hypotension Syndrome in a Chinese Patient with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease – a Case Report. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 427–429.

73. Krajčovičová L, Mikl M, Mareček R, Rektorová I. Analýza „default mode“ sítě u zdravých dobrovolníků. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 517–522.

74. Obereignerů K, Mareš J, Obereignerů R, Kaňovský P. Výskyt psychogénnych porúch v neurológii. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 529–533.

75. Vybíhal V, Fadrus P, Duba M, Vidlák M, Šprláková-Puková A, Křen L. Morbus Lhermitte-Duclos – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 563–567.

76. Ošlejšková H, Pejčochová J. Autizmy. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 627–642.

77. Suchý M, Bednařík J, Škoda O, Voháňka S, Ehler E, Pátá M et al. Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 569–577.

78. Szentiványi K, Hansíková H, Krijt J, Ješina P, Magner M, Zeman J et al. Poruchy metabolizmu biogenních aminů v dětském věku a možnosti jejich diagnostiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 656–662.

79. Habalová J, Kanta M, Ehler E, Náhlovský J, Bartoš M. Využití regionální mozkové oxymetrie jako neinvazivní metody ke sledování pacientů v neurointenzivní péči. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 285–293.

80. Mohapl M, Vaněk P, Bradáč O, Hořínek D, Saur K, Mohaplová M. Srovnání přínosu lumbálního infuzního testu a lumbální drenáže v indikaci léčby hydrocefalu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 685–688.

81. Horn F, Smrek M, Babala J, Fuňáková M, Poruban D. Kraniálne defekty neurálnej rúry. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 706–710.

82. Habal P, Kaltofen K, Kostyšyn R, Štětina M, Málek V. Fibrózní dysplazie žeber a páteře: multioborové řešení – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 734–737.

83. Keřkovský M, Šprláková-Puková A, Kašpárek T, Fadrus P, Mechl M, Válek V. Diffusion tensor imaging – současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 136–142.

84. Angerová Y, Švestková O, Süssová J, Véle F, Sládková P, Lippertová-Grünerová M. Neurorehabilitace. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 131–135.

85. Suzuki Y, Ogawa K, Oishi M, Mizutani T. Recovery from Decreased Cerebral Blood Flow in Wernicke’s Encephalopathy Following Abstinence from Alcohol – a Case Report. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 187–189.

86. Ostrý S, Stejskal L. Evokované odpovědi a elektromyografie v intraoperačním monitoringu v neurochirurgii. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 8–19.

87. Vodička J, Pecková L, Kopal A, Ehler E, Chrobok V. Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 45–50.

88. Neurology in the European Journal of Neurology. Editorial. Eur J Neurol 2010; 17(12): 1397–1406.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie


2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se