Prof. MU Dr. Martin Bareš, Ph.D., padesátiletý


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(6): 736
Kategorie: Personalia

Jednou z nejvýraznějších tváří současné české neurologie je bezpochyby čerstvý padesátník, nový děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, prof. MU Dr. Martin Bareš, Ph.D.

Martin Bareš se narodil 25. 11. 1968 v Brně, kde také vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Po promoci nastoupil na 1. neurologickou kliniku LF MU a FN u sv. An­ny. Velmi brzy se na klinice začal specializovat na problematiku extrapyramidových a neurodegenerativních onemocnění a zapojovat se do čin­nosti pedagogické a výzkumné. Mimo specializace 1. a 2. stupně v klinické neurologii získal záhy i funkční odbornosti v elektromyografii a evokovaných potenciálech. Stran dosaženého vzdělání je důležité i to, že v průběhu svého dlouhodobého pobytu v USA získal Certifikát USMLE nutný pro práci lékaře v amerických nemocnicích.

Doktorské studium absolvoval na LF MU v oboru neurologie v roce 2002 (Ph.D.), habilitoval se v roce 2005 a v roce 2009 byl jmenován profesorem neurologie na LF MU. Od roku 2015 je současně mimořádným profesorem na Neurologické klinice Lékařské fakulty Univerzity v Min­neapolis.

Profesní život prof. Bareše velmi výrazně a v pozitivním slova smyslu ovlivnil jeho dlouhodobý pobyt na Oddělení neurověd a na Neurologické klinice University of Min­nesota v Min­neapolis v letech 2003– 2005, zprvu financovaný z prestižního Fulbrightova stipendia. V druhém roce se mu zde podařilo získat pozici postdoca a intenzivně se zapojit do výzkumu v oblasti neurozobrazování. Po svém návratu do ČR se vedle extrapyramidových chorob začal velmi intenzivně věnovat problematice postižení mozečku a také dia­gnostice a terapii pa­cientů se spasticitou v rámci různých neurologických onemocnění. V roce 2014 inicioval založení Akademického centra pro spasticitu při 1. neurologické klinice LF MU a od téhož roku je jeho vedoucím lékařem. V rámci našeho pracoviště zastával prof. Bareš až do konce minulého roku i pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum.

Profesor Bareš strávil řadu měsíců a let na prestižních zahraničních pracovištích. Pomineme-li již zmíněný dvouletý pobyt ve Spojených státech, kam se Martin opakovaně a rád vrací v rámci svých přednáškových a konzultačních povin­ností, dalšími pracovišti, kde získával cen­né zkušenosti, byly Oddělení psychofyziologie v Tilburku (Nizozemí), Klinika neurologie a neurověd v Ljubljani (Slovinsko) a Klinika Charité v Berlíně (Německo).

Profesor Bareš je členem řady odborných společností v ČR i zahraničí, členem mnoha vědeckých a oborových rad na univerzitách a fakultách v Brně a Olomouci, jakož i členem vědecké rady brněnského výzkumného ústavu – Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity CEITEC MU. Je členem redakčních rad časopisů Clinical Neurophysiology, Tremor and Other Hyperkinetic Movements, Basal Ganglia a Cerebel­lum and Ataxias. Jeho H-index je 24, počet citací na Web of Science je 1 297 (bez autocitací) a kumulativní impakt faktor více než 500. Kromě autorství vysokého počtu původních i přehledových prací v ČR i zahraničí je autorem dvou monografií a deseti kapitol v monografiích. Je vyhledávaným recenzentem pro řadu zahraničních časopisů (např. Clinical Neurophysiology, The Cerebel­lum, Neurotoxicology, European Journal of Neurology a dalších) a hlavním řešitelem řady grantových projektů, vč. projektu v rámci H2020.

Po stránce odborné je naším předním specialistou v oblastech extrapyramidových onemocnění (řadu let zastával i funkci předsedy Extrapyramidové sekce České neurologické společnosti ČLS JEP), mozečkových poruch, spasticity a klinické neurofyziologie.

Od roku 2011 se prof. Bareš paralelně, leč velmi intenzivně zapojil do správy Masarykovy univerzity. Nejdříve jako prorektor pro rozvoj MU (2011– 2015) a následně jako prorektor pro akademické záležitosti MU (2015– 2018). Od května 2012 do začátku roku 2018 působil také jako statutární zástupce rektora MU. Od února 2018 pak byl po bezprecendentně souhlasném konkurzu jmenován děkanem LF MU a následně se plnou silou a zatím velmi úspěšně vrhl do výkonu této nelehké funkce.

Po stránce lidské je Martin extrémně pracovitý, cílevědomý, poctivý a morálně pevně ukotvený jedinec, který je náročný nejen na sebe, ale i své okolí. Má rád výzvy a naopak nesnáší jakoukoli nespravedlnost, povrchnost a prospěchářství. Snad proto je mu tolik blízká americká mentalita a zřejmě i z tohoto důvodu se tak rád do USA opakovaně vrací.

Závěrem bych rád jménem svým i jménem svých spolupracovníků na 1. neurologické klinice LF MU a FN u sv. An­ny Martinovi popřál do zralejší poloviny života vše dobré, pevné zdraví, hodně elánu, sil a trpělivosti a konečně mnoho dalších úspěchů v práci lékařské, pedagogické, výzkumné i manažerské.

Ad multos an­nos…

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se