Recenzia monografie


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 791
Kategorie: Recenze

Kollár B – Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi.1st ed. Bratislava: Veda 2013, 128 stran.

Prudký dopad civilizačných faktorov tanguje psycho‑ somatickú rovnováhu jedinca súčasnej civilizácie. Jednou z jej negatívnych výchyliek je nárast neepileptických záchvatových stavov, ktoré svojou etiologicko‑klinickou bizarnosťou vyžadujú neobyčajnú ostražitosť, skúsenosť a interdisciplinárnu spoluprácu, aby sa zodpovedne oddelili od pravých epileptických záchvatov. Tejto zložitej úlohy sa zmocnil doc. MU Dr. B. Kollár, PhD., z I. neurologickej klinky LF UK a UN v Bratislave v monografii „Problematika diferenciálnej dia­gnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi“ veľmi zdarne. V ôsmich častiach koncízneho elaborátu na vlastnom materiáli v konfrontácii s „up to date“ literárnymi prameňmi definuje epileptické a neepileptické záchvatové stavy, analyzuje význam EEG vyšetrenia, komentuje prínos ďalších pomocných, najmä zobrazovacích vyšetrení (predovšetkým MR). Venuje samostatnú pozornosť zložitému paternu epileptických prejavov z temporálne lokalizovaných lézií a predkladá algoritmus diferenciálnej dia­gnostiky oboch významov a liečbou celkom odlišných klinických afekcií. Do palety pomocných vyšetrení vsúva aj magnetickú rezonančnú spektroskopiu a uvádza vlastné poznatky. Poskytuje partikulárne informácie o tesnej spolupráci s internistami (použitie tzv. Head‑ up til testu) a uvádza pestrú symptomatiku synkopálnych stavov internistickej proveniencie (predovšetkým neurokardiogénnej synkopy). Keďže autor zároveň predostiera výsledky vlastných súborov pacientov, nadobúda jeho výpoveď cennú nadhodnotu geograficko‑regionálnu. Podarilo sa mu celoplošne podať synoptický koncízny výklad problematiky a upozorniť na úskalia tejto špecifickej témy sakcentom na mimoriadne dôležitú rolu podrobnej a správne navigovanej anamnézy (v poslednom čase podceňovaný článok klinického medicínskeho prístupu). Na vlastných priliehavo vybraných prípadoch podopretých znamenitou adjustáciou (EEG, tabuľky, grafy) ilustruje spoločensko‑ medicínsky aspekt problematiky. Keďže video‑ EEG metodika nie je paušálne dostupná, skúsený epileptológ doc. MU Dr. B. Kollár, PhD., posudzuje signifikantne, ale triezvo sumu ostatných súčasných a dostupnejších možností korektného rozhodnutia medzi neuropsychiatricky kontrárnymi entitami. Jasnozrivé spracovanie, diskusie za každou samostatnou kapitolou, hodnotiaci profesný odstup a nadhľad zároveň, ako i finalizujúci dôkaz nevyhnutnosti fundovanej diferenciálne‑ dia­gnostickej klinickej kooperácie umožňuje predloženú monografiu zaradiť medzi prioritné a nanajvýš užitočné dielo, originálne aj v slovenskom (i českom) písomníctve. Vďaka pertraktovaným výsledkom a syntetickému rozboru prispieva predložená knižka k zásadnému vedomostnému posunu v komplikovanej oblasti „nervových záchvatov“ s pri­hliadnutím na ich precíznu diferenciáciu. Oslovuje tak zásadne nielen neurológov, ale aj psychiatrov, psychológov, či neuropsychiatrov „de novo“, ale aj internistov a všetkých lekárov prvého kontaktu.

prof. Peter Kukumberg


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se