Zpráva z XXXIV. česko-slovenského neurovaskulárního sympozia s mezinárodní účastí.


Autoři: Z. Kalita
Působiště autorů: Ústav zdravotnických studií, Univerzita T. Bati ve Zlíně ;  Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 101-102
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Zlín 15.-16. 6. 2006

15. a 16. června 2006 se opět konalo ve Zlíně v Academia Centru Univerzity T. Bati již XXXIV. česko-slovenské neurovaskulární sympozium, které se pořádá ve Zlíně od r.1996. Začalo opět „tradičně“ za horkého letního počasí, a jak se ukázalo, odstartovalo v našich zemích dlouho trvající tropická vedra.

Sympozia se účastnilo přes 500 účastníků (bohužel jen necelé dvě desítky slovenských kolegů) a mělo skutečně mezinárodní účast, protože se podařilo získat do Zlína mimo další i dva velmi významné evropské odborníky - prof. Hackeho z Německa a prof. Csibu z Maďarska.

Organizace sympozia je pro pořadatele stále náročnější a udržet odbornou a společenskou úroveň akce při prakticky neměnných účastnických poplatcích je stále složitější. Přesto, zejména díky generálnímu sponzorství společnosti Sanofi-Aventis a hlavního sponzora společnosti Boehringer Ingelheim se, myslím, úroveň sympozia, jak odbornou, tak společenskou úrovní podařilo udržet a podle hodnocení jiných i zvýšit. Poděkování patří také dalším 19 farmaceutickým společnostem a 3 firmám se zdravotnickou technikou, které obohatily program sympozia.

Odborný program byl rozdělen do 8 tematických bloků a bloku varia, a pro velký zájem přednášejících probíhal i ve dvou sekcích současně. Bylo předneseno celkem 56 sdělení a 21 v IV. odborné sekci zdravotních sester a jiných nelékařských pracovníků (kde byla ústředním tématem ošetřovatelská péče akutních neurologických stavů na JIP a standardních odděleních), další edukační prezentace probíhaly ve 3 sympoziích (sympozium společnosti Sanofi-Aventis, Boheinger Ingelheim a Apotex). V úvodní části prvního dne se po slavnostním úvodu a zprávě předsedy sekce o činnosti Cerebrovaskulární sekce za poslední dva roky (Kalita, Zlín) představilo občanské Sdružení pro rehabilitaci po cévních mozkových příhodách (Cabalová, Praha). Hlavními dopoledními tématy byla trombolýza a sekundární prevence. Pazdera (Rychnov nad Kněžnou) informoval o International Stroke Trial 3, Dufek se spolupracovníky o 7letých zkušenostech se systémovou  trombolýzou ve fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně. V následujících přednáškách moravští autoři uváděli osobní zkušenosti s přídatným akceleračním efektem ultrazvuku na rekanalizaci mozkové tepny u nemocných léčených systémovou trombolýzou (Školoudík, Ostrava), s přínosem magnetické rezonance v indikaci systémové trombolýzy (Šaňák, Olomouc), s výsledky systémové trombolýzy u lakunárních infarktů (Lišaník, Ostrava) i s komplikací této léčby – symptomatickým intrakraniálním krvácením (Václavík, Ostrava). Na závěr tohoto bloku Mašková (Praha) prezentovala možnosti mechanické desobliterace uzávěrů mozkových tepen. V bloku sekundární prevence referoval Reif (Brno) a Tomek (Praha) o možnostech perkutánního uzávěru otevřeného foramen ovale a v sympoziu společnosti Apotex Kalita (Zlín) shrnul současné možnosti sekundární prevence po ischemickém iktu anebo tranzitorní ischemické atace v České republice.

Odpolední program probíhal paralelně ve dvou sálech. Bylo jistě ke škodě věci, že se dva velmi zajímavé bloky chirurgie cévních onemocnění mozku konaly souběžně se sympozii společnosti Sanofi-Aventis (kde mimo jiné prezentoval prof. Hacke významnou přednášku Secondary prevention non-cardio-embolic stroke: single or double antipaletet therapy?) a Boehringer Ingelheim na téma současný stav a perspektivy trombolytické terapie mozkového infarktu (Mikulík, Brno) a perspektivy sekundární prevence (Tomek, Praha). Po těchto sympoziích Špinar (Brno) prezentoval edukační přednášku o možnosti prevence iktu a Neumann (Chomutov) o pohledu neurologa na vztah diabetu a iktu. Poté Procházka (Ostrava) a Novák (Brno) sdělili své zkušenosti s diagnostikou a léčbou mozkové venózní trombózy a Mikulík (Brno) ve společné práci s kolegy z Houstonu (USA) představili pilotní studii o telemedicínou naváděném neurosonologickém vyšetření. Ve vedlejším sále ve 2 blocích na téma chirurgie cévních onemocnění mozku sdělovala své zkušenosti s indikacemi, operační technikou a výsledky po intra-extrakraniálním bypassu 3 neurochirurgická pracoviště (Sameš, Ústí nad Labem, Přibáň, České Budějovice a Mohapl, Praha). Dalším početněji diskutovaným tématem byla endarterektomie, její výtěžnost a komplikace (Mraček, Plzeň, Fiedler, České Budějovice, Vachata, Ústí nad Labem a Ostrý, Praha.). V druhém bloku se autoři přednášek věnovali chirurgickým a endovaskulárním problémům při řešení různých cévních afekcí a jejich komplikací.

Druhý den byl uveden blokem neurosonologie, v kterém odezněly vybrané nejlepší přednášky z 6. neurosonologických dnů v Olomouci (4.-6. květen 2006) a tento blok byl zahájen přednáškou významného odborníka profesora Csiby (Maďarsko) nazvanou Ultrasound in stroke risk and stroke patiens. Následoval velmi zajímavý blok o organizaci péče o cévní mozková příhody a významu jednotek intenzivní péče pro vývoj cévní léze mozku. Hlaváčková (Praha) představila koncept přednemocniční péče a postavení záchranné služby v organizaci péče o ikty, Václavík (Ostrava) ve svém sdělení seznámil s velmi neutěšeným stavem regionální reality akutní léčby iktů v České republice a Ningerová (Blansko) a Neumann (Chomutov) sdělili své zkušenosti s jednotkou intenzivní péče ve svých nemocnicích. Odpoledne Gumulec (Nový Jičín; hemoragický iktus z pohledu hematologa), Bauer (Praha; etiopatogeneze a možnosti léčby intracerebrálních krvácení) a Kalvach (Praha; subarachnoideální hemoragie, aneuryzmata a malformace) vyplnili edukační blok věnovaný intrakraniálním hemoragiím. V závěrečném bloků varia velmi zajímavě informoval Procházka (Ostrava) o PHACE syndromu a Herzig (Olomouc) a Hönig (Zlín) se věnovali významu proteinu S 100B pro prognózu onemocnění po trombolýze a predikci objemu infarktu. Vlachová (Olomouc) v následujících dvou sděleních informovala o významu a souvislostech ultrasenzitivního C-reaktivního proteinu a některých koagulačních faktorů s průběhem iktu. Kalvach (Praha) konstatoval význam vyšetření DWI u akutního iktu a Škoda (Pelhřimov) diskutoval klinickou symptomatologii u nemocných s vertebrálními stenózami.

Neméně přínosné byly prezentace v posterových sekcích (11 v lékařské části a 14 v sekci sester), které byly věnovány kombinované trombolýze, zkušenostem z léčby ischemických iktů na iktových jednotkách a dalších problémům spojených s diagnostikou a léčbou iktů.

Maraton přednášek a posterových prezentací skončil v pátek odpoledne opět tradičně před značně prořídlým auditoriem. Ale to je už zřejmě také náš národní nešvar.

Jaké mají organizátoři po skončení sympozia pocity? Mají dobrý pocit, že velmi náročná práce spojená s přípravou sympozia a vydáním suplementa České a slovenské neurologie a neurochirurgie splnila stále se zvyšující požadavky na kvalitní odbornou a společenskou úroveň sympozia, který má již mezinárodní rozměr. A jaké mají přání? Aby se společná odborná setkání českých a slovenských kolegů konala i nadále a za podstatně větší aktivní i pasivní účasti slovenských kolegů ve prospěch rozvoje neurologie v obou zemích, a tedy ve prospěch našich nemocných. Aby se po všech stránkách vydařilo XXXV. neurovaskulární sympozium, které má pořádat slovenská strana. Protože se sympozium v této podobě konalo ve Zlíně naposledy, přejí organizátoři následovníkům v českých zemích, aby se podařily všechny záměry obměnit tvář akce a udržet stále se zvyšující odbornou úroveň sympozia.

Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

neurologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati, Zlín

e-mail: kalita@bnzlin.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se